Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Добровольська А.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ
Добровольська А.М. [anna68@meta.ua]
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-v4-18/2018_4-18-Dobrovolska_FMO.pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ
У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Анотація. У статті акцентовано увагу на професійній мотивації в контексті її розвитку в процесі формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх провізорів під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) «Інформаційні технології у фармації» («ІТФ») і «Комп’ютерне моделювання у фармації» («КМФ»).
У межах розробленої методики проведено анкетне опитування субєктів дослідження, а також оцінено його результати за передбаченим алгоритмом з використанням відповідних методів математичної статистики.
Доведено, що процес формування ІТ-компетентності майбутніх провізорів, який відбувається під час навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ», зокрема і з використанням розроблених посібників, ефективно впливає на розвиток їх професійної мотивації.
Встановлено, що в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ» має місце достатньо виражена позитивна динаміка зміни рівнів професійної мотивації майбутніх фахівців.
З’ясовано, що різноплановое формування ІТ-компетентності під час навчання дисциплінам «ІТФ» і «КМФ» у межах природничо-наукової підготовки в закладах вищої медичної (фармацевтичної) освіти забезпечує розвиток мотиваційної сфери майбутніх провізорів.
Встановлено, що професійна мотивація майбутніх фахівців, яка розвивається в процесі формування ІТ-компетентності під час навчання ДПНП «ІТФ» і «КМФ» є складним динамічним утворенням, трансформація якого можлива в спеціально організованому інформаційно-освітньому середовищі.
Ключові слова: ІТ-компетентність, професійна мотивація, професійно зорієнтовані мотиви.

THE RESEARCH OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE PHARMACISTS 
IN THE PROCESS OF FORMATION  OF THE IT COMPETENCE
Аnna Dobrovolska
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine

Abstract. In the article, attention has been focused on the professional motivation in the context of its development in the process of formation of the information technology competence (the IT competence) of future pharmacists during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy".
We have conducted the questionnaire survey of the subjects of the research and also evaluated its results by the provided algorithm using the appropriate methods of mathematical statistics within the limits of the developed method.
It has been proved that the process of formation of the IT competence of future pharmacists that occurs during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy", including the use of the developed manuals, effectively affects the development of their professional motivation.
We have concluded that quite pronounced positive dynamics of changes in the levels of professional motivation of future specialists is observed in the process of formation of the IT competence during teaching the discipline of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy".
It has been clarified that diverse formation of the IT competence provides development of the motivational sphere of future pharmacists during teaching the disciplines "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy" in the limits of naturally scientific preparation in institutions of higher medical (pharmaceutical) education.
It has been concluded that the professional motivation of future pharmacists, which develops in the process of formation of the IT competence during teaching the disciplines of naturally scientific preparation "Information Technology in Pharmacy" and "Computer Modeling in Pharmacy", is a complex dynamic formation, the transformation of which is possible in a specially organized informational and educational environment.
Keywords: IT competence; professional motivation; professionally-oriented motives. 

Список використаних джерел

  1. Брель А. К., Басов А. В., Соколова С. В. Профессиональная мотивация и перспективы студентов-заочников, обучающихся по специальности “Фармация”. Педагогика. Вопросы теории и практики. 2013. № 12. Ч. 2. С. 27-29.
  2. Добровольська А. М. Використання посібників у процесі навчання майбутніх лікарів і провізорів дисциплінам природничо-наукової підготовки. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2016. № 50-51. С. 129-141.
  3. Добровольська А. М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування ІТ-компетентності. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: Збірник наукових праць. 2016. № 52-53. С. 326-345.
  4. Добровольська А. М. Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів у процесі формування ІТ-компетентності під час навчання медичній інформатиці. Молодий вчений. 2018. № 9. С. 32-41.
  5. Жирова І. В., Корж Ю. В. Дослідження мотивації професійної діяльності студентів фармацевтичних вузів. Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики: матеріали Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. (м. Харків, 28-29 берез. 2013 р.). Харків: Вид-во НФаУ, 2013. С. 125-126.
  6. Мельман В. А. Мотивация профессиональной деятельности провизора. Провизор. 2008. Вып. 11. URL: www.provisor.com.ua/release.php?code=200811
  7. Обныш Т. Е., Сергеев Н. С. Изучение мотивации учебной деятельности у студентов второго курса лечебного и фармацевтического факультетов. Международный журнал экспериментального образования. 2013. № 4. С. 212-214.
  8. Павлова О. П. Проблема формирования профессиональной мотивации в процессе подготовки менеджеров здравоохранения. Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта. 2010. № 5 (63). С. 67-71.
  9. Тетерич Н. В. Наукове обґрунтування основних підходів до мотивації фармацевтичних працівників. Фармацевтичний часопис. 2015. № 3. С. 44-47.
  10. Шиморова Ю. Особливості навчальної мотивації майбутніх фармацевтів. Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія: Педагогічні науки. 2010. Вип. 91. С. 260-263.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.01.2019 | Переглядів: 924 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar