Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Петрук В.А. ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Петрук В.А. [petruk-va@ukr.net]
Вінницький національний технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Petruk_Scientific_journal_FMO.pdf

ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Анотація. У статті розглядаються організаційно-педагогічні умови, які підвищують рівень професійної підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей, а саме: створення педагогічного середовища формування стійкої мотивації майбутніх учителів до отримання природничо-математичних спеціальностей, від показника - наявність інтересу до предмету та до навчання предмету й до показника – наявність потреби в вивченні предмету та в навчанні предмету; оптимізація (спрямованість на освіту й самоосвіту протягом життя) процесу здійснення студентами самостійної роботи на всіх етапах професійної підготовки на основі навчальних моделей поєднання інноваційних та традиційних методик організації навчання та самостійної аудиторної та позааудиторної роботи майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін; створення інформаційно-освітнього середовища підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до здатності застосування сучасних, а в майбутньому оновлених, електронних освітніх ресурсів.
Наведені результати психолого-педагогічних досліджень стосовно впливу самостійного вибору майбутньої професії абітурієнтами на мотивацію до навчання. Зазначено, що далеко не всі студенти цілком свідомо обрали ту спеціальність, за якою навчаються та наведено результати анкетування студентів другого курсу навчання природничо-математичних спеціальностей. Стислий аналіз кожної організаційно-педагогічної умови супроводжується посиланням на монографії, статті, де можна отримати зразок впровадження виокремлених умов у навчальний процес підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних спеціальностей.
Зазначено, що проблема виокремлення, обґрунтування та впровадження організаційно-педагогічних умов підвищення якості підготовки майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей в навчальний процес ЗВО є одним з тих предметів дослідження в педагогіці, що вимагає постійного: моніторингу у динаміці та корекції; створення навчальних моделей, педагогічних систем, основаних на інноваційних методах; оновлення відповідно сучасним реаліям стрімкого розвитку електронних освітніх ресурсів.
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, підготовка майбутніх вчителів, природничо-математичні спеціальності.

SOME ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR PREPARATION OF FUTURE TEACHERS OF NATURAL AND MATHEMATICAL SPECIALTIES
Petruk V.A.
Vinnitsa National Technical University, Ukraine
Abstract. The article deals with the organizational and pedagogical conditions that increase the level of professional training of future teachers of natural and mathematical specialties, namely: the creation of a pedagogical environment for the formation of a stable motivation of future teachers for the acquisition of natural and mathematical specialties, from the index - the presence of interest in the subject and the study of the subject and the indicator - the need for studying the subject and studying the subject; optimization (focus on education and self-education throughout life); process of students' independent work on all stages of professional training on the basis of educational models of combination of innovative and traditional methods of teaching organization and independent teaching and non-auditing work of future teachers of natural and mathematical disciplines; creation of the informational and educational environment for the training of future teachers of natural and mathematical disciplines to the ability to apply modern, and in the future updated, electronic educational resources.
The results of psychological and pedagogical researches concerning the influence of independent choice of the future profession by entrants on the motivation to study are given. It is noted that far from all students did not quite knowingly choose the specialty in which they study and present the results of questioning of second-year students studying natural sciences and mathematics. A brief analysis of each organizational and pedagogical condition is accompanied by a reference to a monograph, an article where you can get an example of the implementation of the isolated conditions in the educational process of preparing future teachers of natural and mathematical specialties.
It is noted that the problem of isolation, substantiation and implementation of organizational and pedagogical conditions for improving the quality of the training of future teachers of natural sciences and mathematics specialties in the educational process of self-defense is one of the subjects of study in pedagogy, which requires constant: monitoring in dynamics and correction; creation of educational models, pedagogical systems based on innovative methods; updating according to modern realities of the rapid development of electronic educational resources.
Key words: organizational and pedagogical conditions, preparation of future teachers, natural and mathematical specialties.

Список використаних джерел

 1. Теплицький О.І. Засоби навчання об’єктно-орієнтованого моделювання студентів природничих спеціальностей педагогічних університетів. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. педагогічна. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. Інноваційні технології управління компетентнісно - світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. Вип. 17. С. 246–248.
 2. Федорова О.Ф. Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе творческого и производственного обучения О.Ф. Федорова. М.: Высш. шк., 1970. 324 с.
 3. Бражнич О. Г. Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи: дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» Кривий Ріг, 2001. 238 с.
 4. Петрук В.А. Формування базового рівня професійної компетентності у майбутніх фахівців технічних спеціальностей засобами інтерактивних технологій: монографія. Вінниця: ВНТУ, 2011.306 с.
 5. Петрук В.А. Теоретико - методичні засади формування базових професійних компетенцій у майбутніх фахівців технічних спеціальностей: дис. док. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» Київ, 2008. 520 с.
 6. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пособ. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. 544 с.
 7. Петрук В.А., Сабадош Ю.Г. Розвиток самоосвітньої компетентності студентів технічних ВНЗ під час навчання іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер». 2018. Вип. 51. С. 338–341.
 8. Петрук В.А., Лєсовий В.Ю. Результати дослідно-експериментальної перевірки впливу організаційно-педагогічних умов на адаптацію першокурсників до навчання в технічному ВНЗ. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, Серія: Педагогічні науки. Випуск 108. Том 1., Чернігів, 2013. С.20-23.
 9. Петрук В.А. Інноваційні технології формування педагогічної діяльності у майбутніх викладачів ВНЗ. Проблеми освіти. Науково-методичний збірник. Київ. 2008. № 55. С. 55-60.
 10. Петрук В.А. Психолого-педагогічні аспекти використання інтерактивних методів навчання. Міжнародний науковий періодичний журнал «International scientific professional periodical journal "THE UNITY OF SCIENCE"», Vienna, Austria, 04. 2015, Vol.1 с. 68-71.
 11. Петрук В.А., Прозор О.П.Навички самоосвіти як основний чинник адаптації першокурсників до навчання у ВНЗ. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (3 грудня 2015 року м. Суми). Частина 2. С.125-128.
 12. Петрук В.А., Прозор О.П. Інтелектуальні ігри як засіб формування здатності до активної діяльності у студентів ВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Зб. наук. пр. Черкаси, 2010. Вип. 189. С. 45-49.
 13. Петрук В.А., Прозор О.П Аукціон-колоквіум як один із методів активізації навчальної діяльності студентів. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. Зб. наук. пр. Черкаси, 2009. Вип. 146. С.59-62.
 14. Петрук В.А. КВК - колоквіум з теорії рядів як засіб розвитку інтелектуальних умінь студентів. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс – 2018»»: (8-9 листопада 2018 р., м. Суми) Т.1 С. 123-125.
 15. Петрук В.А., Лєсовий В.Ю. Сайт дисципліни як засіб дидактичної адаптації студентів – першокурсників. University of Rzeszow, Poland Institute of Technology Department of Didactics of Technology and Computer Science, Xth International Scientific Conference EDUCATION– TECHNOLOGY– COMPUTER SCIENCE. Przemyśl. 2012. 18th-19th.
 16. Петрук В.А., Прозор О.П., Творун О. Досвід створення електронних посібників з фізико-математичних дисциплін. Наукові записки, КДПУ ім. В. Винниченка Серія: Педагогічні науки: Зб. наук. пр. Кіровоград, 2011. Вип. 98. С. 230-234.
 17. Петрук В.А., Прозор О.П. Дистанційний курс «Вища математика» Портал ВНТУ. «Дистанційне навчання». Акт впровадження №293, від 31.05.2011 р.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 21.02.2019 | Переглядів: 758 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar