Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шишенко І. В., Литвиненко О. В. СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТ
Шишенко І. В., Литвиненко О. В. [shiinna@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Shyshenko_Litvinenko_Scientific_journa.pdf

СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Анотація. У статті наведено результати педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням моделі формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування. Готовність майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування є складним утворенням, сутність якого становить сукупність взаємопов’язаних складових. У статті описано методики визначення рівнів готовності за розробленими критеріями. Проведено якісний аналіз одержаних результатів з позитивним висновком про ефективність авторської моделі. Під час визначення рівнів готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування слід спиратися на показники,  узгоджені за порядком із складовими такої готовності: наявність системи спонукань, які зумовлюють активність особистості, наявність стійкого прагнення до досягнення успіху та прагнення уникнути невдачі, успішність, розвиненість уміння вибирати найсуттєвішу інформацію, наявність здібностей до творчості, сформованість професійних умінь і навичок, суттєвих для професійно-педагогічного проектування, здатність застосовувати знання на практиці, уміння вести контроль за виконанням поставлених завдань, уміння долати труднощі при досягненні мети, професійно важливі якості. На основі кількісних і якісних показників було проведено порівняльний аналіз одержаних проміжних і кінцевих результатів педагогічного експерименту. Достовірність результатів дослідження забезпечувалася використанням статистичних методів опрацювання результатів дослідницької роботи. Проведений аналіз результатів формувального етапу експерименту в контрольних та експериментальних групах свідчить про результативність упровадження в процес підготовки майбутніх інженерів-педагогів науково обґрунтованої моделі управління цим процесом, навчальних і методичних посібників, практичних рекомендацій, розроблених автором дослідження, що дозволяє студентам ефективно застосовувати проектні технології у майбутній професійній діяльності.
Ключові слова: інженер-педагог, модель формування готовності, критерії сформованості готовності, статистичний аналіз.

STATISTICAL RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF MODEL FOR PREPARATION OF FUTURE ENGINEERED PEDAGOGES TO PROFESSIONAL-PEDAGOGICAL DESIGN
I. Shyshenko, O. Litvinenko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment related to the implementation of a model for the formation of readiness of future engineers-teachers for vocational and pedagogical design. The readiness of future engineers-educators for vocational and pedagogical design is a complex formation, the essence of which is a set of interrelated components. The article describes the methods of determining the readiness levels for the developed criteria. A qualitative analysis of the results obtained with a positive conclusion about the effectiveness of the author's model was conducted. When determining the readiness levels of future teacher engineers for vocational and pedagogical design, it should be based on indicators agreed upon in accordance with the components of such readiness: the existence of a system of motivations that determine the activity of the individual, the presence of a steady desire for success and the desire to avoid failure, success, and development the ability to choose the most essential information, the ability to work, the formation of professional skills and skills essential for vocational and pedagogical design Ability to apply knowledge in practice, the ability to maintain control over the execution of tasks, the ability to overcome the difficulties in achieving the goal, professionally important qualities. On the basis of quantitative and qualitative indicators, a comparative analysis of the obtained intermediate and final results of the pedagogical experiment was conducted. The reliability of the results of the study was ensured by the use of statistical methods for processing the results of research work. The conducted analysis of the results of the molding stage of the experiment in the control and experimental groups shows the effectiveness of the introduction of a scientifically based model of management of this process, educational and methodological manuals, practical recommendations developed by the author of the study, which allows students to effectively apply design technologies in the future, in the process of preparing future engineers-teachers professional activity.
Key words: engineer-pedagogue, model of readiness formation, criteria for the formation of readiness, statistical analysis.

Список використаних джерел

 1. Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика : учебник для уч-ся индустр.-пед.техникумов. Екатеринбург : Деловая книга, 1996. 344 с.
 2. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика. Конспект лекций для студентов инженерно-педагогических спеціальностей. Харьков, 2003. 175 с.
 3. Ганопольский А. Р. Формирование профессионально-педагогической направленности будущих инженеров-педагогов : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Одесса, 1996. 229 с.
 4. Горбатюк  Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2011. 502 с.
 5. Громов Є. В. Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп’ютерних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. Харків, 2007. 25 с.
 6. Гура С. О. Організаційно-педагогічні умови адаптації майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2004. – 20 с.
 7. Законодавство про освіту. Харків : ПП «ІГВІНІ», 2005. 240 с.
 8. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спец. дисциплин системы профессионально-технического и высшего образований. Харьков : ЧП «Штрих», 2003. 480 с.
 9. Концепція розвитку інженерно-педагогічної освіти. Харків : УІПА, 2004. 40 с.
 10. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. Москва : Высшая школа, 1990. 119 с.
 11. Лукьянова М. И. Психолого-педагогическая компетентность учителя : диагностика и развитие. Москва : ТЦ Сфера, 2004. 144 с.
 12. Маленко А. Т. Воспитание инженера-педагога: учебно-методическое пособие. Москва : Высшая школа, 1996. 119 с.
 13. Мелецинек А. Инженерная педагогика. Москва, 1998. 185 с.
 14. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL : www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf
 15. Потапчук О. І. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль, 2016. 24 с.
 16. Романовська О. О. Організаційно-педагогічні умови підготовки конкурентноздатного фахівця в інженерно-педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2011. 24 с.
 17. Скварок М. Ю. Професійна підготовка майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Дрогобич, 2015. 20 с.
 18. Эрганова Н. Е. Формирование системы методических знаний и умений у студентов инженерно-педагогических специальностей. Психолого-педагогические проблемы подготовки инженера-педагога : сб. науч. тр. Свердловск : СИПИ. 1986.С.62-67.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.02.2019 | Переглядів: 670 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar