Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пудова С.С., Казакова О.В. ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ СТУДЕНТАМИ..
Пудова С.С., Казакова О.В. [svetlana_pudova@hotmail.com]
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v1-19/2019_1-19-Pudova_Kazakova_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ
 МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ СТУДЕНТАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ 

Формулювання проблеми. Відсутність на кафедрах медичної інформатики повного комплексу прикладного програмного забезпечення для вивчення навчальної дисципліни «Медична інформатика» для різних спеціальностей, зокрема відсутність стоматологічних експертних систем та відповідної інформації щодо стоматологічних баз даних у навчальній літературі, щонайменше знижує навчальну мотивацію студентів-стоматологів щодо окремих тем або всієї дисципліни. Необхідність зміни ситуації спонукає викладачів до дій, зокрема до розробки додаткових професійно-орієнтованих завдань для майбутніх стоматологів.
Матеріали і методи. При розробці практичних завдань застосовано аналіз, синтез, індукцію, дедукцію, порівняння, узагальнення. Зокрема, проведено аналіз літератури зі стоматологічних експертних систем, здійснено синтез і узагальнення знань з інформатики, стоматології і педагогіки для виділення основних властивостей експертної системи з метою збільшення доступності теоретичного й практичного матеріалу для студентів.
Результати. У статті висвітлено досвід викладання теми з медичних експертних систем для студентів стоматологічного факультету на заняттях з медичної інформатики на кафедрі біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. Представлено практичні завдання в програмах MS Excel та MS Access і обґрунтовано причини вибору цих програм. Крім того, розглянуто приклади практичних завдань для студентів з високим початковим рівнем знань, умінь, навичок з інформатики. За основу завдань взято експертну систему з диференціальної діагностики форм пульпітів, яку розроблено авторами. Розроблена експертна система виступає демонстраційним прикладом на початку заняття та основою для розробки майбутніми стоматологами власної експертної системи впродовж заняття. За допомогою бази знань продукційної експертної системи студенти створюють продукційні правила з дев’яти стоматологічних захворювань одного типу (пульпіти) та використовують їх у процесі роботи в програмах MS Excel та MS Access. При виборі студентами комп’ютерної програми, відмінної від запропонованих, відводиться більше часу на виконання завдань та нараховуються додаткові бали за індивідуальну самостійну роботу.
Висновки. Використання професійно-орієнтованих завдань на кожному практичному занятті активізує діяльність студентів, підвищує їхню зацікавленість до використання інформаційних технологій, збільшує мотивацію вивчення медичної інформатики, що, в свою чергу, сприяє кращому формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх лікарів-стоматологів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: медична інформатика, майбутній лікар-стоматолог, медичні експертні системи, програми MS Excel та MS Access, професійно-орієнтовані завдання.

PROFESSIONAL ORIENTATION OF LEARNING OF MEDICAL INFORMATICS FOR FUTURE DENTISTS DURING
THE STUDYING OF EXPERT SYSTEMS

Pudova Svitlana
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsa, Ukraine
Kazakova Olena
Vinnytsia ambulatory care clinic, Ukraine

Formulation of the problem. Absence on the department of medical informatics the full complex of applied software for studying the educational discipline "Medical Informatics" for different specialties  reduces the motivation of dental students to study separate topics or the whole discipline. Necessity of changing the situation induces teachers to take actions, in particular to develop additional professional-oriented tasks for future dentists.
Materials and methods. Analysis, synthesis, induction, deduction, comparison, generalization were applied during the development of practical tasks. In particular, the literature from dental expert systems have been analyzed, the synthesis and generalization of knowledge on computer science, dentistry and pedagogy for the identification of the basic properties of the expert system was made in order to increase the accessibility of theoretical and practical material for students.
Results. The article describes the experience of teaching topic from medical expert systems for students of the faculty of dentistry during the classes on medical informatics at the department of biophysics, informatics and medical equipment of National Pirogov Memorial Medical University (Vinnytsa). The practical tasks in MS Excel and MS Access programs are presented and the reasons for the choice of these programs are substantiated. In addition, examples of practical tasks for students with a high initial level of computer knowledge and skills are considered. The expert system developed by authors on differential diagnostics of forms of pulpitis is a basis of practical tasks as is a demonstration example at the beginning of the lesson and the basis for the development of their own expert system by future dentists during the class.
Conclusions. Use professional-oriented tasks at every lesson activates the students, increases their interest in the use of information technology, increases the motivation of the study of medical informatics and, in addition, contributes to the better formation of information and communication competence of future dentists.
Key words: medical informatics, future dentist, medical expert systems, programs MS Excel and MS Access, professional-oriented tasks.

Список використаних джерел

 1. Батюк Л. В., Кнігавко В. Г., Пономаренко Н. С., Зайцева О. В., Гордієнко Н. О. Медична інформатика як основа інформаційно-комп’ютерної компетентності студентів. Формування сучасної концепції викладання природничих дисциплін у медичних освітніх закладах: Матеріали VIII Науково-практичної конференції, присвяченої 210-й річниці ХНМУ та 60-й річниці кафедри медичної та біоорганічної хімії, (Харків, 26-27 травня 2015 року). Харків: ХНМУ, 2015. С. 57-58. URL: http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12045 (Дата звернення 17.02.2019).
 2. Доценко В. І., Сілкова О. В. Медична інформатика: навч. посібн. Полтава: УМСА, 2005. – 164 с.
 3. Іщейкіна Ю. О., Сілкова О. В. Проблеми підготовки з медичної інформатики студентів вищих навчальних закладів. Вісник проблем біології і медицини. 2011; Вип. 3, Т. 3 (89), с. 128-129.
 4. Марценюк В. П., Семенець А. В. Інструментальні та експертні системи: навч.посіб. Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. 222 с.
 5.  Медична інформатика: підручник для ст-тів мед. ВНЗ / за ред. В. Г. Кнігавка. Харків:ХНМУ, 2015. – 240 с.
 6. МОЗ України, ДУ «ЦМК з ВМО МОЗ України». Медична інформатика: примірна програма навч. дисц. підгот. фах-в друг. (магістер.) рівня вищ. освіти кваліфікації освіт. «Магістр стоматології» кваліфікації проф. «Лікар-стоматолог» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спец. 221 «Стоматологія». К., 2017. – 16 с.
 7. Продеус А. М., Синєкоп Ю. С., Швець Є. Я., Кісельов Є. М., Баран М. М. Експертні системи в медицині: навч.посіб. Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 332 с.
 8. Сайт PROMEDICAL. Хвороби. URL: http://promedical.com.ua/hvorobi/diferencialna-diagnostika-hvorob/ (Дата звернення 17.02.2019).
 9. Хаїмзон І. І., Теренчук А. Т., Селезньова Р. В., Гульчак Ю. П. Медичні знання та прийняття рішень в медицині: Зб. метод. рек. до практ. занять з мед. інформатики (модуль №2) для студ-в ІІ курсу мед. ф-ту/ за ред. І. І. Хаїмзона. Вінниця, 2007. – 180 с.
 10. Шаховська Н. Б., Кордіяк Д. А. Архітектура медичної системи діагностування у стоматології. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Інформаційні системи та мережі. 2014. № 805. C. 212-221.
 11. Birt J., Stromberga Z., Cowling M., Moro C. Mobile Mixed Reality for Experiential Learning and Simulation in Medical and Health Sciences Education. Information, 2018. Vol. 9(2), Issue 31. P.1-14. DOI: 10.3390/info9020031. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/information-09-00031.pdf (Дата звернення 17.02.2019).
 12.  Bulakh I.Y., Liakh Y. Y., Martseniuk V. P., Khaimzon I. Y. Medical informatics: textbook. Kyiv: AUS Medicine Publishing, 2012. – 368 p.
 13. Bursuk E., Demirci S., Korpinar M. A. Expert system in medicine and its application at pulmonary diseases. Medical Science and Discovery, 2016. Vol. 3, Issue 11. P. 342-349. DOI: 10.17546/msd.64430. URL: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/254135 (Дата звернення 17.02.2019)
 14. Furmankiewicz M., Soltysik-Piorunkiewicz A., Ziuzianski P. Artificial intelligence systems for knowledge management in e-health: the study of intelligent software agents. Latest Trends on Systems – Volume II. Proceedings of the 18th International Conference on Systems. Santorini Island, Greece. July 17-21, 2014. – P. 551-556. ISBN: 978-1-61804-244-6. ISSN: 1790-5117. URL: https://www.academia.edu/10202528/Artificial_intelligence_systems_for_knowledge_management_in_e-health_the_study_of_intelligent_software_agents (Дата звернення 17.02.2019).
 15. Isinkaye F. O., Awosupin S. O., Soyemi J. A mobile based expert system for disease diagnosis and medical advice provisioning. International Journal of Computer Science and Information Security, 2017. Vol. 15, No 1. P. 568-572. ISSN: 1947-5500. URL: https://www.academia.edu/31932168/A_Mobile_Based_Expert_System_for_Disease_Diagnosis_and_Medical_Advice_Provisioning (Дата звернення 17.02.2019).
 16. Lillehaug, S.-I., Lajoie S. P. AI in medical education – another grand challenge for medical informatics. Artificial Intelligence in Medicine, 1998. Vol. 12, Issue 3. P. 197-225. DOI: 10.1016/S0933-3657(97)00054-7. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0933365797000547 (Дата звернення 17.02.2019).
 17. Makhubele K. A knowledge based expert system for medical advice provision: honours project report / Department of Computer Science, University of Cape Town, 2012. 53 p. URL: http://pubs.cs.uct.ac.za/honsproj/cgi-bin/view/2012/brenkel_makhubele.zip/MAS_MKHKUL002_BRNKEV008/files/kulani_thesis.pdf (Дата звернення 17.02.2019).
 18. Masic I. et al. Information technologies (ITs) in medical education. Acta Informatica Medica, 2011. Vol.19, No 3. P. 161-167. DOI: 10.5455/aim.2011.19.161-167. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564180/pdf/AIM-19-161.pdf (Дата звернення 17.02.2019).
 19. Ogoe A. KN-Seminarium. Medical Informatics: A look at Computer – Aided Diagnosis. Department of Computer Science. Abo Akademi University. 2005. – 20 p. URL: http://users.abo.fi/mwalden/SemiUpps05/AO_final.pdf (Дата звернення 17.02.2019).
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 15.04.2019 | Переглядів: 922 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar