Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гречановська О.В. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛНОСТЕЙ
Гречановська О.В. [stellamondo05@gmail.com]
Вінницький національний технічний університет
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-Hrechanvska_Scientific_journal_FMO.pdf

ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ
ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛНОСТЕЙ

Анотація. Позбавлення гуманітарної основи в технічному ЗВО призводить до гуманітарної кризи фахівців технічних спеціальностей, що в подальшому призведе до конфліктів та непорозумінь у суспільстві в загальному. Розглядається конфліктологічна культуру як необхідна складова професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
Мета статті  полягає в наведенні результатів експериментальної  перевірки ефективності педагогічної системи формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
У статті виокремлено і обґрунтовано компоненти конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей в процесі гуманітарної підготовки: мотиваційно-професійний, психологічний, когнітивно-креативний, культурологічний, оцінювальний. Відповідно критеріям та показникам визначено п’ять рівнів сформованості конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей в процесі гуманітарної підготовки (конститутивний (який становить основу), теоретичний (початковий), практичний (базовий), творчий (середній, вхідний), науковий (високий)).
Для підтвердження теорій та досліджень представлено результати педагогічного експерименту, в якому статистичний аналіз отриманих кількісних даних із достовірністю 95% підтверджує ефективність запропонованої педагогічної системи конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Запропоновані результати дослідження не є вичерпними, адже формування конфліктологічної культури потребує подальших досліджень у різних фахових спрямуваннях. Запропонована педагогічна система формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей вимагає дослідження готовності викладачів до її застосування в навчально-освітньому процесі.
Ключові слова: конфліктологічна культура, конфлікт, культура, педагогічний експеримент, рангова кореляція Спірмена, критерій Колмогорова-Смирнова.

DIAGNOSTICS OF THE EFFICIENCY OF THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF FORMATION OF CONFLICTOLOGICAL CULTURE OF FUTURE FACTORS OF TECHNICAL SPECIALTIES
Hrechanvska O. V.
Vinnytsia National Technical University

Abstract. Deprivation of the humanitarian basis in a technical institution of higher education leads to a humanitarian crisis of specialists in technical specialties, which will further lead to conflicts and misunderstandings in society as a whole. The conflict culture is considered as a necessary component of the professional training of future specialists in technical specialties. The purpose of the paper is to present the results of an experimental verification of the effectiveness of the pedagogical system of formation of the conflictological culture of future specialists in technical specialties
The article outlines and substantiates the components of the conflictological culture of future specialists of technical specialties in the process of humanitarian training: motivational-professional, psychological, cognitive-creative, culturological, and appraisal. According to the criteria and indicators, five levels of formation of the conflictological culture of future specialists of technical specialties in the process of humanitarian training (constituent (which forms the basis), theoretical (initial), practical (basic), creative (secondary, inward), and scientific (high)) are determined.
The results of the pedagogical experiment, in which the statistical analysis of the quantitative data with 95% confidence confirms the effectiveness of the proposed pedagogical system of conflictological culture of future specialists of technical specialties, is presented for confirmation of theories and researches. The proposed results of the study are not exhaustive, as the formation of a conflict culture requires further research in various professional fields. The proposed pedagogical system of formation of conflictual culture of future specialists of technical specialties requires the study of the readiness of teachers to apply it in the educational process.
Key words: conflictological culture, conflict, culture, pedagogical experiment, Spearman rank correlation, Kolmogorov-Smyrnov criterion.

Список використаних джерел

  1. Гречановська О. В. Проблеми формування складових конфліктологічної культури у студентів технічних ВНЗ / О. В. Гречановська //Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали ІІІ міжнар. наук.- практ. конф.  2015.- Харків, ХОГОКЗ: 2015. - С. 53–58.
  2. Гречановська О. В. Сутність поняття та базові компоненти конфліктологічної культури майбутніх інженерів / О. В. Гречановська //Зб. наук. пр. «Педагогічні науки».- Херсон: 2016.-  Том 2. - С. 113 – 117.
  3. Гречановська О. В. Психологічний компонент як один із складових базового рівня конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ / О.В. Гречановська //«The unity of science»: іnternational scientific professional periodical journal. - Austria, Vienna: December 2017 – January 2018.- С. 23 – 27.
  4. Гречанвська О. В. Педагогічна система формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей.  Монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. 437 с.
  5. Гречановська О.В. Адаптація як один із чинників формування конфліктологічної культури в студентів ВНЗ/ О.В. Гречановська //Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: зб. тез наук. робіт між нар. науково-практичної конференції.- Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота». - 2016.- С. 23 – 25.
  6. Грабарь М.И.,  Краснянская К.А.  Применение математической статистики в  педагогических исследованиях. Непареметрические методы. Москва: «Педагогика», 1977. 136 с.
  7. Петрук В.А. Кашканова Г.Г. Ймовірнісно-статистичні моделі та статистична оцінка рішень: Навчальний посібник МОН України, 2-е доповнене видання - Вінниця: "Універсум-Вінниця", 2006. - 131 с.
  8. Гречановська О.В. Використання ігрових форм при вивченні гуманітарних дисциплін в технічних ВНЗ / О.В. Гречановська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в  підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. Випуск 51.Київ-Вінниця: ДОВ  «Вінниця». - 2018.- С. 88 – 93.
  9. Гречановская О.В. Робочий зошит для самостійної роботи як один з інноваційних методів формування конфліктологічної культури студентів технічних ВНЗ/ О.В. Гречановська //Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. Кременець: ВЦ КОГПА ім. Тараса Шевченка.- 2017.  Вип. 8.- С.126 - 134.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 07.06.2018 | Переглядів: 505 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar