Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Друшляк М. Г. СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ: НАОЧНІСТЬ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ВІЗУАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ
Друшляк М. Г.
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Drushlyak_Scientific_journal_FMO.pdf

СЛОВНИК ВІЗУАЛЬНОЇ ОСВІТИ:
НАОЧНІСТЬ, ВІЗУАЛІЗАЦІЯ, ВІЗУАЛЬНЕ МИСЛЕННЯ

Анотація. Сучасні учні та студенти живуть у візуально наповненому світі. Збільшується візуальна складова всіх сфер життя людини, що призводить до зміни способу сприйняття інформації. У сучасному світі відбувається «візуальний поворот», він проявляється у зростанні ролі образності в повсякденному житті людини і в загостренні теоретичного інтересу до візуальної складової соціальної реальності. Потреба у формуванні навичок роботи з візуальними матеріалами (пошук, інтерпретація, оцінка, створення тощо) стає необхідною складовою сучасно] освіти. В цьому контексті починає формуватися словник «візуальної» освіти. Досліднику, який починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із термінологічним полем, із змістом кожної з цих категорій та їх співвідношеннями.
Аналіз науково-педагогічних джерел для визначення змістового наповнення понять «наочність», «візуалізація», «візуальне мислення» та їх співвідношення.
У педагогіці наочність розуміють як один з основних принципів дидактики, відповідно до якого навчання базується на конкретних образах, що безпосередньо сприймаються суб’єктами навчання Наочність не обов’язково пов’язувати з візуальним сприйняттям об’єкту, оскільки у процесі утворення психічного образу беруть участь усі органи чуттів людини. Отже, наочність ототожнюють з образом навчального об’єкта у свідомості суб’єкта навчання. Це може бути не лише деяке зображення, яке характеризує навчальний об’єкт, а і деяке психічне утворення, яке виникає у свідомості індивіда при згадці про навчальний об’єкт.
У тлумаченні терміну «візуалізація» можна говорити про одностайність думок у сприйнятті деякого об’єкту через зір, тобто через наочний образ. Але разом з тим походження терміну від англійського visualization як похідної від дії вимагає дії. Тому візуалізацію варто сприймати як процес унаочнення навчального матеріалу, що вимагає не тільки відтворення зорового образу, а й процес його конструювання.
Візуальне мислення – це діяльністю розуму, завдяки якому з’являється можливість здійснити переклад з однієї мови (формату, способу) подання об’єкта на іншу, осмислити зв’язки й відношення між його структурними одиницями.
Модернізація освіти призводить до інтенсивного оновлення її поняттєво-термінологічного апарату. Оскільки останнім часом візуалізація стає однією з найпопулярніших форм представлення інформації і починає формуватися словник «візуальної» освіти, науковці майже завжди у своїх дослідженнях пропонують авторські варіанти формулювань понять. Внаслідок цього виникає понятійний дисонанс, розібратися з яким дозволять результати проведеного дослідження.
Ключові слова: словник візуальної освіти, наочність, візуалізація, когнітивна візуалізація, візуальне мислення.

GLOSSARY OF VISUAL EDUCATION: VISIBILITY, VISUALIZATION, VISUAL THINKING
Drushlyak M. G.
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. Modern pupils and students live in a visually impassioned world. The visual component of all spheres of human life increases, which leads to a change in the way information, is perceived. In the modern world there is a "visual turn", it manifests itself in the growth of the role of imagery in everyday life of man and in aggravation of the theoretical interest in the visual component of social reality. The need for skills in working with visual materials (search, interpretation, evaluation, creation, etc.) becomes a necessary component of modern education. In this context, the vocabulary of "visual" education begins to form. It is difficult for the researcher, who begins his scientific searches for this topic, to understand the terminology field, the content of each of these categories and their relationships.
Analysis of scientific and pedagogical sources to determine the content content of the concepts of "visibility", "visualization", "visual thinking" and their relationship.
Results. In pedagogy, visibility is understood as one of the main principles of didactics, according to which learning is based on specific images that are directly perceived by subjects of learning. Visibility is not necessarily associated with visual perception of an object, since in the process of formation of a mental image participate all organs of human senses. Thus, visibility is identified with the image of the educational object in the mind of the educatee. This may not only be some image that characterizes the educational object, but also some mental education that occurs in the mind of the individual when referring to the educational object.
In the interpretation of the term "visualization" we can talk about unanimity of thoughts in perception of a certain object through vision, that is, through the visual image. However, at the same time the origin of the term from English “visualization” as a derivative of action requires action. Therefore, visualization should be perceived as a process of explanation of educational material, which requires not only the reproduction of the visual image, but also the process of its creation.
Visual thinking is the activity of the mind, through which it becomes possible to translate the presentation of an object from one language (format, method) to another, to comprehend the relationships and relations between its structural units.
Modernization of education leads to an intensive renewal of its conceptual terminology apparatus. Since recent visualization has become one of the most popular forms of information representation and the vocabulary of "visual" education is beginning to form, scientists always in their research offer author's variants of formulating of concepts. As a result, there is a conceptual dissonance, which will be solved by the results of the study.
Keywords: glossary of visual education, visibility, visualization, cognitive visualization, visual thinking.

Список використаних джерел

 1. Few S. Data visualization for Human Perсeption: The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed. URL: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/data-visualization-for-human-perception (Last accessed: 26.02.2019).
 2. Rorty R. Metaphilosophical Difficulties of Linguistic Philosophy. The Linguistic Turn: Essays in Philosophical Method. Chicago: The University of Chicago Press, 1992. P. 1 -39.
 3. Trafi-Prats L. Art Historical Appropriation in Visual Culture-Based Education. Studies in Art Education. 2009. V.50. Is. 2. Р.152-167
 4. Ware C. Information visualization. Perception for Design. Morgan Kaufmann Publishers. 2001. 486 p.
 5. Zimmermann W., Cunningham S. Visualization in Teaching and Learning Mathematics. Washington, DC: Mathematical Association of America, 1991. 230 p.
 6. Аранова С. В. К методологии визуализации учебной информации. Интеграция художественного и логического. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 3: Педагогика и психология. 2011. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-metodologii-vizualizatsii-uchebnoy-informatsii-integratsiya-hudozhestvennogo-i-logicheskogo. (Дата звернення 26.02.2019).
 7. Аранова С.В. Интеллектуально-графическая культура визуализации учебной информации в контексте модернизации общего образования. Педагогические науки. Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 5. С. 9-16
 8.  Арнхейм Р. В защиту визуального мышления: Новые очерки по психологии искусства: пер. с англ. М.: Прометей, 1994. С. 153-173.
 9.  Арнхейм Р. Визуальное мышление. М.: Изд-во МГУ, 1981. С. 97-107.
 10. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. М.: Высш. шк., 1974. 384 с.
 11. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе: научное издание. М.: Просвещение, 1985. 208 с.
 12. Бровка Н. В. Интеграция теории и практики обучения математике как средство повышения качества подготовки студентов. Минск: БГУ, 2009. 243 с.
 13. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. та головний редактор В. Т. Бусел. Ірпінь: Перун, 2003. 1440 с
 14. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный поход. М.: Высш. шк., 1991. 207 с.
 15.  Вишнякова С.М. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика. М.: НМЦ СПО, 1999. 538 с.
 16.  Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 375 с.
 17.  Далингер В. А. Формирование визуального мышления у учащихся в процессе обучения математике: Учебное пособие. Омск: Изд-во ОмГПУ, 1999. 156 с.
 18.  Далингер В. Теоретические основы когнитивно-визуального подхода к обучению математике: Монография. Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. 144 с.
 19. Занков Л. В. Наглядность и активизация учащихся в обучении. М. : Гос. учеб.-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1960. 312 с.
 20.  Зинченко В. П. Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. Исследование деятельности зрительной системы. М.: Изд-во МГУ, 1969. 207 с.
 21. Князева О. О. Реализация когнитивно-визуального подхода в обучении старшеклассников началам математического анализа: дис. …канд. пед. наук: 13.00.02/ Омский государственный педагогический университет. Омск, 2003. 204 с
 22.  Кондратенко О. А. Дидактические принципы реализации когнитивной технологии в дистанционном обучении студентов. Теория и практика общественного развития. 2013. № 6. С. 84–88.
 23. Магалашвили В.В., Бодров В.Н. Ориентированная на цели визуализация знаний. Educational Technology & Society. 2008. №11(1). С. 420–433.
 24.  Манько Н. Н. Когнитивная визуализация дидактических объектов в активизации учебной деятельности. Известия Алтайского государственного университета. Серия: Педагогика и психология. № 2. 2009. С. 22-28.
 25. Резник Н. А. Методические основы обучения математике в средней школе с использованием средств развития визуального мышления: автореф. дис…. докт. пед.. наук: 13.00.02 / Институт продуктивного обучения Российской академии образования. М., 1997. 36с.
 26.  Резник Н. Визуальное мышление в обучении. Методические основы обучения математике с использованием средств развития визуального мышления. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2012. 652 с.
 27.  Резник Н.А. Визуализация учебного контента в современном информационном пространстве. Материалы межд. науч.-практ. конф. «Информационно-образовательная среда современного вуза как фактор повышения качества образования» (Мурманск, 01-03 ноября 2007 года). МГПУ, 2007. С. 24–26.
 28.  Савчук С. Медиафилософия: формирование дисциплины: Медиафилософия. Основные проблемы и понятия / под. ред.. В.В.Савчука, СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2008, 346с.
 29. Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності майбутнього вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань // ареф. дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”. Слов’янськ, 2017.
 30.   Семеніхіна О. В. Професійна готовність майбутнього вчителя математики до використання програм динамічної математики: теоретико-методичні аспекти. Монографія. Суми: ВВП «Мрія», 2016. 268с.
 31.  Сырина Т. А. Когнитивная визуализация: сущность понятия и его роль в обучении язику. Вестник Томского государственного педагогического университета. 2016. № 7 (172). С. 81–84.
 32.  Трухан И.А., Трухан Д.А. Визуализация учебной информации в обучении математике, её значение и роль. Успехи современного естествознания. 2013. № 10. С. 113–115.
 33. Усольцев А. П., Шамало Т. Н. Наглядность и ее функции в обучении. Педагогическое образование в России. 2016. №6. С. 102-109.
 34.  Фридман Л.М. Наглядность и моделирование в обучении. М.: Знание, 1984. 80 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 27.08.2018 | Переглядів: 1148 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar