Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пономарьова Н.О. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ
Пономарьова Н.О. [ponomna@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Ponomaryova_Scientific_journal_FMO.pdf

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ОСВІТИ
КРІЗЬ ПРИЗМУ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

Анотація. У статті розглянуто сукупність методологічних підходів, які є визначальними у підготовці майбутніх бакалаврів освіти. Серед таких підходів виділені: компетентнісний підхід, який передбачає не просте забезпечення засвоєння майбутніми вчителями знань та умінь, а комплексне оволодіння ними сукупністю компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності за умов якісного оновлення змісту, форм та методів підготовки студентів; особистісно-орієнтований підхід, який обумовлює орієнтацію на особистість студента як на мету, суб'єкт, результат і головний критерій ефективності й результативності такої підготовки; аксіологічний (ціннісний) підхід, який ґрунтується на вченні про моральні, етичні, культурні цінності як смислоутворювальні основи людського буття, що визначають напрями й умотивованість життя; діяльнісний підхід, який визнано вченими провідною методологією сучасної теорії навчання; акмеологічний підхід, який виходить із загальних широких можливостей акмеології щодо з’ясування індивідуально-психологічних особливостей розвитку людини на різних ступенях зрілості та в період акме.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні бакалаври освіти, компетентнісний підхід, особистісно-орієнтований підхід, аксіологічний (ціннісний) підхід, акмеологічний підхід.

PROFESSIONAL PREPARATION OF FUTURE BACHELORS EDUCATION THROUGH
METHODOLOGICAL APPROACHES

Ponomaryova N.O.
Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University

Abstract. The article considers a set of methodological approaches that are decisive in the preparation of future bachelors of education. Among these approaches are:
1) a competency approach, which involves not simply assimilating future teachers' knowledge and skills, but complex mastering them with a set of competences required for professional activity in the context of qualitative updating of the content, forms and methods of student preparation;
2) a personality-oriented approach that determines the orientation on the student's personality as the goal, subject, result and main criterion of the effectiveness and efficiency of such preparation;
3) an axiological (value) approach based on the doctrine of moral, ethical and cultural values as the semantic basis of human being, which determines the directions and motivation of life;
4) an activity approach recognized by scientists as the leading methodology of modern theory of learning;
5) an acmeological approach, which proceeds from the general wide possibilities of acmeology in explaining the individual-psychological features of human development at different stages of maturity and during the acme.
Keywords: vocational training, future bachelors of education, competency approach, personality-oriented approach, axiological (value) approach, acmeological approach

Список використаних джерел

 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / Альфред Адлер. – М.: Издательство Института психотерапии, 2002. – 224 с.
 2. Богомолова Е. В. Методология непрерывной профессиональной подготовки учителя информатики к комплексному использованию личностно ориентированного и синергетического подходов : автореф. дис. … д–ра пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и практика профессионального образования», 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (информатика)» / Е. В. Богомолова. – Тамбов, 2011. – 24 с.
 3. Деркач А. А. Акмеология – наука о путях достижения вершин профессионализма / А. А. Деркач, Н. В. Кузьмина. – М., 1993. – 267 с.
 4. Драгайцев О. І. Складові професійної компетентності майбутнього вчителя в світлі компетентнісного підходу в освіті / О. І. Драгайцев // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки. – 2008. – Вип. 145 – С. 25–28.
 5. Золочевська М.В. Формування інформаційної культури особистості майбутніх учителів в умовах реформування освіти / М.В. Золочевська // Науковi записки. Серiя: Педагогiка. – Тернопіль: ТНПУ, 2006. – № 4. – С. 222–225.
 6. Карпова Л.Г. Формування професійної компетентності вчителя загальноосвітньої школи : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Г. Карпова. – Харків, 2004. – 27 с.
 7. Коджаспирова Г.М. Педагогика : учебник / Г.М. Коджаспирова. — М. : КНОРУС, 2010. — 744 с.
 8. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник / Харк. держ. пед. ун– т ім. Г.С. Сковороди. – 2– е вид., випр. і доп. / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків : «ОВС», 2002. – 375 с.
 9. Ничкало Н.Г. Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика: монографія / Н.Г. Ничкало. – Хмельницький: ТУП, 2002.– 334 с.
 10. Осадча К. П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / К. П. Осадча. – Вінниця, 2010. – 20 с
 11. Основи дидактики: навчальний посібник / В. М. Чайка . – Київ : Академвидав, 2011 . – 238 с.
 12. Пак Н. И. Нелинейные технологии обучения в условиях информатизации: монография / Николай Инсебович Пак. – Красноярск: КГПУ, 1999. – 320 с.
 13. Пальчевський С. С. Акмеологія – поклик майбутнього / С.С. Пальчевський // Акмеологія в Україні: наукове видання. – 2010. – №1. – С.7– 14.
 14. Подольська Є.А. Філософія. Підручник / Є.А. Подольська – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с.
 15. Романишина О. Я. Філософські і методологічні засади формування професійної ідентичності майбутніх учителів / О.Я.Романишина // Наукові записки Чернівецького університету. Серія: Педагогіка і психологія. – 2015. – Вип.767. – С.169-175.
 16. Семеніхіна О. В. Про реформування вищої педагогічної освіти в галузі математики / О. В. Семеніхіна // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 5 (39). – С. 347-353
 17. Семеніхіна О. В. Формування інформатичної компетентності вчителя математики і фізики на основі використання спеціалізованого програмного забезпечення / О. В. Семеніхіна, А. О. Юрченко // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8, ч. 3. – С. 52-57
 18. Семеніхіна О. Методологічні підходи до формування професійної готовності вчителя математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов.ред. А.А.Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – №2(66). – С.129-138
 19. Семеніхіна О. Сучасні тенденції в математичній освіті: аналіз науково-педагогічних досліджень // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2017. Випуск 19. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 278-285.
 20. Semenikhina Olena. The Necessity to Reform Mathematics Education in Ukraine / Olena V. Semenikhina, Marina G. Drushlyak // Journal of Research in Innovative Teaching. – La Jolla, CA USA. – Volume 8, Issue 1, March 2015. – Р. 51-62
 21. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник / С.О.Сисоєва. – К.Міленіум, 2006. – 344 с.
 22. Скворцова Е.Г. Формирование у студентов педагогического вуза готовности к профессиональному самосовершенствованию: диссерт. канд. пед. наук : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Е.Г. Скворцова. – Кострома, 1996. – 181 с.
 23. Сучасні методологічні підходи професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / І. І. Костікова// Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008- 08/08kiiict.pdf
 24. Черчик Л. М. Методологія наукових досліджень. Електронний посібник з дисципліни [Електронний ресурс] / Л.М.Черчик – Режим доступу: http://elib.lutsk– ntu.com.ua/book/fb/pesp/2012/12– 31/page7.html
 25. Якиманская И.С. Личностно–ориентированное образование в современной жизни /И.С.Якиманская. – М., 2000. – 96 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 13.09.2018 | Переглядів: 632 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar