Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бєлінська І.В., Гірний О.І. ЯКІ МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІД ФОРМУВАТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ДУМКА ВЧИТЕЛІВ
Бєлінська І.В., Гірний О.І. [belinski@ukr.net]
КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Belinska_Hirnyi_FMO.pdf

ЯКІ МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СЛІД ФОРМУВАТИ
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ: ДУМКА ВЧИТЕЛІВ

У статті подано стислий опис і результати дослідження проблеми математичних компетеннтостей, проведеного у Львівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 2015-2019 роках за участю понад 500 учителів математики шкіл Львівської області.
Формулювання проблеми. Метою дослідження було з’ясування ставлення вчителів математики до компетентнісного підходу та їхнього бачення математичних компетентностей учнів. У процесі дослідження з учителями обговорювався зміст поняття «математичні компетентності» – основного об’єкту дослідження.
Матеріали і методи. Головним методом дослідження було опитування вчителів математики – слухачів курсів підвищення кваліфікації. Від стандартного анкетування дослідження відрізнялися тим, що в кожній із залучених у дослідження групі, під час заняття на тему «Компетентісний підхід в освіті», спершу проводилося обговорення заміни старого принципу політехнізму принципом життєвої практичності. Потім слухачам пропонувалося самостійно виписали ті математичні компетентності (знання-уміння-навички), що їх на думку вчителів, усі учні дійсно застосують у своєму повсякденному житті. Після обговорення виписаних учителями змістових опцій кожна група випрацьовувала спільний перелік наскрізних змістових ліній шкільної математичної освіти.
Результати. Результати дослідження відображають колективну думку вчителів математики Львівської області щодо реалізації компетентнісного підходу у формуванні змісту математичної освіти у новій українській школі, на підставі якої нами було зроблемо наступні висновки
Висновки. Політехнічний принцип формування змісту шкільної математичної освіти доцільно замінити принципом життєвої практичності, при якому «компетентності учня» трактуються як «життєві компетентності», тобто такі знання, уміння та навички, які кожен учень дійсно застосує у типових життєвих ситуаціях. Навчання математики слід здійснювати за п’ятьма наскрізними змістовими лініями: арифметичною, алгебраїчною, геометричною, стохастичною та логічною. Змістові одиниці треба деталізувати як конкретні відомості, уміння та навичок учнів і викласти їх у відповідній (віковим особливостям учнів і логічній структурі математики) послідовності.
Ключові слова: принцип практичності, життєві компетентності, наскрізні змістові лінії – арифметична, алгебраїчна, геометрична, стохастична, логічна.

WHAT NATHEMATICAL COMPETENCIES MUST BE FORM IN A NEW UKRAINIAN SCHOOL:
THE OPINION OF TEACHERS

Inna Belinska, Oleh Hirnyi
Communal unit of the Lvivs Regional Counsil
«Lvivs Regional Postdiplomas Pedagogical Education Institute», Ukraine

Abstract. The article gives a brief description and results of the study of the problem of mathematical competencies, conducted at the Lviv regional institute of postgraduate pedagogical education in 2015-2019, with participation of more than 500 mathematics teachers of Lviv region schools.
Formulation of the problem. The aim of the research was to find out the attitude of mathematics teachers to the competence approach and their vision of mathematical competencies of students. In the course of research with teachers, the content of the concept of "mathematical competence" – the main object of research was discussed.
Materials and methods. The main method of research was the survey of teachers of mathematics – students of advanced training courses. From the standard questionnaire, the research was distinguished by the fact that in each of the groups involved in the study, during the class on "Competent approach in education," the discussion on replacing the old principle of polytechnics with the principle of practical life was discussed first. Then, students were offered to independently write down those mathematical competences (knowledge-skills-attainment), which, in the opinion of teachers, all students really apply in their daily lives. After discussing the content-based options provided by the teachers, each group developed a joint list of through-the-line content lines of school mathematical education.
Results. The results of the research reflect the collective opinion of the teachers of mathematics in the Lviv region on the implementation of a competent approach in the formation of the content of mathematical education in the new Ukrainian school, on the basis of which we were able to draw the following conclusions.
Conclusions. The polytechnic principle of forming the content of school mathematical education is expedient to replace the principle of practical life, in which the "student competence" is interpreted as "life competence", that is, the knowledge, skills and skills that each student will actually apply in typical life situations; the teaching of mathematics should be done through five cross-cutting content lines: arithmetic, algebraic, geometric, stochastic and logical; these content units should be detailed as specific information, skills and skills of students and put them in the corresponding (age-specific features of the students and the logical structure of mathematics) sequence.
Key words: principle of practicality, vital competency, transcriptive content lines - arithmetic, algebraic, geometric, stochastic, logical.

Список використаних джерел

 1. Великий тлумачний словник української мови / гол. ред. В.Т. Бусел. Київ: Ірпінь, 2009. 1736 с.
 2. Гірний О.І. Процес чи результат – ось це питання. Постметодика, 2010. №5 (96). С. 8-16.
 3. Гірний О.І. На чому будувати теорію виховання для «нової української школи». Філософія освіти, 2017. №2(21). С. 98-114.
 4. Гісь О. Школа міркувань. Посібник з розвитку мислення для дошкільнят. Львів: Світ, 2012. 128 с.
 5. Гісь О. Планета міркувань. Навчальні посібники з розвитку мислення. (1-4 класи). Київ: Інститут сучасного підручника, 2014. 192 с.
 6. Гісь О. Яцків О. В країні міркувань. Посібник з розвитку логічного та творчого мислення для 1-4 класу. Львів: Світ, 2018. 272 с.
 7. Клепко С.Ф. Життєзнавство в освіті: філософські і курикулярні опції. Постметодика, 2016. № 1(124). С. 9-19.
 8. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112 с.
 9. Пузіков Д.О. Життєва компетентність особистості: поняття, структура, функції. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. Київ: Інститут вищої освіти АПН України, 2011. № 8(10). С. 38-46.
 10. Гирный О.И. Процесс или результат – вот в чём вопрос. Кросс-культурный подход в науке и образовании. Новосибирск: НГПУ, 2012. Вып. 7. С. 23-29.
 11. Об основных направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы / Из Материалов ХХVII съезда КПСС. Киев: Радянська школа, 1986. 589 с.
 12. Hirnyy O. Czynności lub wytwory – proces lub wynik. Materialy VIII Międzynarodowej konferencji «Europejczyk twórcą cywilizacji rozwoju i postępu» (Lwów, 17-18 września 2013). LNU im. I.Franko, 2013. S. 64-71
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 1078 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar