Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Проскура С.Л., Литвинова С.Г. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК
Проскура С.Л., Литвинова С.Г. [slproskura@gmail.com]
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20/2019_2-20-Proskura_Lytvynova_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК

Формулювання проблеми. Випускники технічних закладів вищої освіти ІТ-напрямів підготовки, зокрема майбутні бакалаври комп’ютерних наук, сьогодні вкрай затребувані на вітчизняному ІТ-ринку праці. Тільки за останні два роки, кількість спеціалістів в IТ-галузі зросла більше ніж на третину. Але не дивлячись на таке стрімке зростання кількості ІТ-спеціалістів, в цілому по Україні, на вітчизняному ринку праці відкритих вакансій на IT-фахівців набагато більше, ніж, власне, фахівців. Іншими словами, заклади вищої освіти готують достатню кількість бакалаврів ІТ-спеціальностей, з яких лише 25% випускників можуть працевлаштуватись в ІТ-компанію. Інші випускники - не відповідають тим вимогам, які висувають роботодавці при прийомі на роботу. Тому, важливим залишається питання підвищення якості професійної підготовки майбутніх бакалаврів комп'ютерних наук, рівня їх професійної, зокрема ІК-компетентності, яка б відповідала сучасним потребам ІТ-ринку, світовим вимогам і вимогам роботодавців.
Матеріали і методи. У процесі дослідження використовувались наступні методи: теоретичні – вивчення й аналіз педагогічної, методичної та наукової літератури; аналіз результатів досліджень сучасних науковців для з’ясування стану проблеми; обсерваційні – спостереження за освітньо-навчальним процесом; праксиметричні  –  вивчення та аналізу навчальних планів, навчальної документації,  програм і результатів діяльності студентів.
Результати. Проаналізовано професійну компетентність, що містить інтегральну, загальну та фахову компетентності освітнього стандарту вищої освіти України першого рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки», узагальнено та уточнено їх зміст. Розглянуто інформаційно-комунікаційну та ключову компетентності. Доведено, що для формування та підвищення рівня компетентностей випускників необхідно: освітні стандарти бакалаврів комп’ютерних наук зробити гнучкими, для швидкого реагування на зміни, що відбуваються в ІТ-галузі та на ринку праці; забезпечити якісний викладацький склад кафедр університету; оновити матеріально-технічне забезпечення,  методи та засоби навчання студентів-програмістів.
Висновки. Для формування та підвищення рівня професійної компетентності бакалаврів комп’ютерних наук необхідно: гармонізувати освітні та професійні стандарти, які повинні затверджуватись представниками ІТ-компаній, а не Міністерством освіти; запропонувати в освітній стандарт додати розділ «Потреби сучасного ІТ-ринку» для врахування вимог роботодавців; зробити освітні стандарти  та програми гнучкими, для швидкого реагування на зміни, що відбуваються в ІТ-галузі;  забезпечити якісний викладацький склад факультетів та кафедр університету; застосовувати новітні форми, такі як змішане та дистанційне навчання, віртуальний клас, Web-орієнтовані засоби навчання; систематично оновлювати матеріально-технічне забезпечення навчального процесу, форми, методи та засоби навчання студентів програмістів.
Ключові слова: компетентність, бакалаври комп’ютерних наук, професійна компетентність,  освітній стандарт, професійний стандарт.

FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION
S.L. Proskura

National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” , Ukraine
S.G. Lytvynova
Institute of information technologies and learning tools, Ukraine

Problem formation. Graduates of technical higher education institutions in IT training areas, future bachelors of computer sciences in particular are highly demanded within Ukrainian IT labor market today. The number of specialists in the IT industry grew by more than a third in the last two years only. But despite rapid increase in IT specialists quantity, in general, in Ukraine, the number of IT specialists open vacancies in domestic labor market is bigger than, in fact, there are IT specialists themselves. In other words, higher education institutions train a sufficient number of IT specialties bachelors but 25% of those graduates can be employed in IT companies only. Other graduates do not meet the requirements of employers when hiring. Therefore, it is very important to raise the quality of professional training of future bachelors of computer sciences, so that their competence level would meet the current needs of the Ukrainian IT labor market and world requirements as well.
Materials and methods . In the process of research, the following methods were used: theoretical method - pedagogical, methodological and scientific literature study and analysis; modern scientists research results analysis in order to find out the state of the problem; observational method - educational process observation; proxy metric method - curriculum of educational documentation, plans, programs and student performance studying and analyzing.
Research results. The professional competence, which contains the integral, general and subject competences described in the educational standard on higher education in Ukraine of the first level of the "Bachelor" degree in the branch of knowledge 12 "Information technologies" by specialization 122 "Computer Science", is analysed, generalized and their maintenance is specified. Information-communicative and key competencies are considered. The research proves that for the formation and increase of the graduates’ competence level it is necessary to: make ​​the educational standards of computer sciences bachelors flexible, in order to establish rapid reaction to the changes taking place in the IT industry and in the labor market; provide departments of universities with high-quality teaching staff; update logistics, methods and tools for student programmers teaching.
Conclusions. To form and enhance the level of computer science bachelors competences it is necessary: to harmonize educational and professional standards, which must be approved by representatives of IT companies, and not by the Ministry of Education; to suggest in the educational standard to add the section "The Needs of Modern IT Labor Market" to take into account the requirements of employers; to make educational standards and programs flexible, to respond quickly to changes taking place in the IT industry; to provide a high-quality teaching staff of the faculties and departments of the university; to apply the latest educational forms, namely: blended and distance learning, virtual class, Web-oriented teaching aids, as well as systematically update material and technical base of the educational process, forms, methods and means of programming students training.
Key words: competence, bachelors of computer sciences professional competency, educational standard, professional standard.

Список використаних джерел

 1. Закон України «Про вищу освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
 2. Зубик Л.В. Формування професійних компетентностей майбутніх  бакалаврів з інформаційних технологій у процесі вивчення фахових дисциплін  дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. 2016. 358с.
 3. Ключові компетентності для навчання впродовж життя 2018 - Цифрова компетентність URL:http://dystosvita.blogspot.com/2018/01/2018.html
 4. Ковалюк Т.В.Узгодження вимог професійних та освітніх ІТ-стандартів до компетентностей випускників ІТ-спеціальностей ВНЗ. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі. - 2017. - № 872. - С. 229-240. - URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPICM_2017_872_27
 5. Компетентність як ключ до оновлення змісту освіти URL:http://osvita.ua/school/method/381/
 6. Кривонос О.М. Формування інформаціино-комунікаціиних компетентностей майбутніх учителів інформатики в процесі навчання програмування: . дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. 2014. 284 с. URL:http://eprints.zu.edu.ua/11625/2/08_dis_Kryvonos.pdf
 7. Круглик В.С. Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: дис. … док. пед. наук: 13.00.04,.2014  682с.  URL:  http://phd.znu.edu.ua/page//dis/09_2018/Kruglik_diss.pdf
 8. Круглик В.С. . Система підготовки майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності у вищих навчальних закладах: автореф. дис. … док. пед. наук: 13.00.04. 2018. 40 с. URL: http://phd.znu.edu.ua/page/aref/09/Kruglik_aref.pdf
 9. Литвинова СГ Віртуальний клас як комп'ютерно орієнтоване навчальне середовище вчителя загальноосвітнього навчального закладу Інформаційні технології і засоби навчання, 2011. № 2 (22) URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/331/387)
 10. Литвинова С.Г. Модель використання системи комп’ютерного моделювання для формування компетентностей учнів з природничо-математичних предметів. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 1(19). С. 108-115.
 11. Литвинова СГ Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей. Образовательные технологии и общество, 2014. 17 (1). 457-468.)
 12. Литвинова С.Г. Формування Online навчального середовища в загальноосвітніх навчальних закладах Комп’ютер у школі та сім’ї, 2010. №8. 25-26 )
 13. Морзе Н. В., Кочарян А. Б., «Інформаційно-комунікаційна компетентність науково-педагогічних працівників університету. Історичний розвиток формування понятійного апарату», Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, № 24. с. 20-31, 2015.
 14. Морозова Т. Вища ІТ-освіта в Україні (системне дослідження) : монографія  Луганськ : видавництво  СНУ ім. В. Даля, 2010. – 286 с
 15. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. URL: http://oneu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/11/nsro_1221.pdf
 16. Новий тлумачний словник української мови(у трьох томах). том 1, А – К / Укладачі: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. – Київ, Вид-во “АКОНІТ”, 2008. – 926 с.
 17. Омельчук Л.Л.,. Заславский В. А. Никитченко Н.С. Принципы разработки украинской секторальной рамки квалификаций по информатике URL:  Вестник университета (Государственный университет управления) – Москва. 2014.  № 19. С. 153-160. URL:https://cvberleninka.ru/article/n/printsipv-razrabotki-ukrainskov-sektoralnov-ramki-kvalifikatsiv-po-informatike
 18. Пінчук О.П., Литвинова С.Г., Буров О.Ю. Синтетичне навчальне середовище – крок до нової освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Вип. 4 (60). С. 28-45.
 19. Проскура С. Л. , Литвинова С. Г. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи. Інформаційні технології в освіті. 2018. Том 2. № 35. С. 72-88.  URL: http://ite.kspu.edu/issue_35/p-72-88 (дата звернення: 19.01.2018).
 20. Проект стандарту вищої освіти України першого рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»(проект) URL:https://docs.google.com/document/d/1UzC2tarPgYbgNJSrzGN58DqRTSCczfw1F3gyWB2TT3Y/edit?usp=sharing
 21. Рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту та Ради (ЄС) URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
 22. Топ-50 ІТ-компаній України, cічень 2019 URL:https://dou.ua/lenta/articles/top-50-jan-2019/
 23. Український IТ-ринок може перевищити 4 мільярди доларів — GlobalLogic URL:  https://www.epravda.com.ua/news/2018/09/28/641091/
 24. Харитонова И.Ю.,Сергеев С.Ф. Роль рамок квалификаций/компетенций в формировании образовательных программ ИКТ направлений подготовки высшего профессионального образования Вестник университета (Государственный университет управления) – Москва. 2014.  № 19 https://cyberleninka.ru/article/v/rol-ramok-kvalifikatsiy-kompetentsiy-v-formirovanii-obrazovatelnyh-programm-ikt-napravleniy-podgotovki-vysshego-professionalnogo
 25. Computer Engineering Curricula 2016, available at URL:https://www.acm.org/binaries/content/assets/education/ce2016-finalreport.pdf (last accessed March 01, 2018).
 26. European e-Coinpetence Framework. c-CF [El. resource]. URL: www ecompetences.eu
 27. Svitlana L. Proskura, Svitlana G. Lytvynova. Organization of independent studying of future bachelors in computer science within higher education institutions of Ukraine.// ICTERI 2018: 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, Part II: 3d International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning, using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2018) Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. Р. 348-358
 28. Tuning Educational Structures in Europe URL:http://tuningacademy.org/wp-content/uploads/2014/02/TuningEUI_Final-Report_EN.pdf
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 18.09.2019 | Переглядів: 1243 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar