Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Грищенко Л.В. РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ
Грищенко Л.В. [Halatyuk@ukr.net]
Університетський коледж Київського університету імені Бориса Грінченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Hryshchenko_FMO.pdf

РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Abstract. У статті порушена проблема формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу. Автором проведено формувальний експеримент щодо реалізації моделі формування правової культури. Наголошено на актуальності даного дослідження, яке полягає у науковому обґрунтуванні моделі правової культури у спеціально створених умовах навчально-виховного середовища педагогічного коледжу. Упродовж усього формувального етапу експерименту було створено сприятливе навчально-виховне середовище. Одержані результати дозволили підтвердити ефективність моделі формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховне середовище педагогічного коледжу.
Формулювання проблеми. На підставі теоретичного обґрунтування моделі формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу ставимо собі за мету розкрити її реалізацію під час проведення формувального експерименту.
Матеріали і методи. Нами було застосовані теоретичні й емпіричні методи.
Результати. Упровадження моделі формування правової культури майбутніх учителів у навчально-виховне середовище педагогічного коледжу передбачало забезпечення обґрунтованих педагогічних умов упродовж усіх етапів реалізації моделі. Процес створення навчально-виховного середовища ми розглядаємо як процес забезпечення сукупності факторів, що впливають на формування правової культури майбутніх учителів. На інформаційно-мотиваційному етапі були організовані лекторії, проводилися кураторські години, було організовано психолого-педагогічний супровід навчальної діяльності та самостійної роботи майбутніх учителів, з метою пропаганди правових знань діяли різні студентські об’єднання, працювали наукові гуртки. Студенти брали активну участь у науково-дослідній роботі, у науково-практичних конференціях. В навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу було реалізовано соціально-правовий проект «Школа прав майбутніх освітян» були скореговані навчальні програми за деякими дисциплінами. Упродовж експериментальної роботи проведились дискусії, тренінги («Мозковий штурм», «Аналіз випадків правопорушень», «Займи правову позицію» тощо), дидактичні ігри – ділові та імітаційні («Прес-конференція», «Конкурс коментаторів», «Аукціон ідей», правові вікторини тощо). У ділових іграх використовувалися правові ситуації, вживання у різні ролі (юрист, працівник правоохоронних органів, правопорушник, суддя, критик, експерт тощо). Розроблений і запроваджений спецкурс «Правова освіта та культура майбутнього вчителя» сприяв формуванню у студентів правових знань, умінь, навичок, суджень професійно-правового змісту. Зі студентами проводились рефлексивно-ділові ігри, проблемно-рефлексивні полілоги, застосовувався метод аналізу конкретних ситуацій.
Висновки. У процесі проведення формувального експерименту було створено сприятливе навчально-виховне середовище. З цією метою проводилась цілеспрямована робота. На підставі вищевикладених положень визначено поняття правової культури майбутнього вчителя.
Ключові слова: правова культура, модель, педагогічний коледж, навчально-виховне середовище, студенти.

REALIZATION OF THE MODEL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMATION OF LEGAL CULTURE OF FUTURE TEACHERS IN THE EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF THE PEDAGOGICAL
L.V. Hryshchenko
University College of the Kiev University named after Boris Grinchenko, Ukraine

Abstract. The article deals with the problem of forming the legal culture of future teachers in the educational environment of a pedagogical college. The author conducted a formative experiment to implement a model of legal culture formation. The urgency of this research is emphasized, which consists in the scientific substantiation of the model of legal culture in the specially created conditions of the educational and educational environment of the pedagogical college. A favorable educational environment was created throughout the design phase of the experiment. The obtained results allowed us to confirm the effectiveness of introducing the model of forming the legal culture of future teachers in the educational environment of the pedagogical college.
Formulation of the problem. On the basis of the theoretical substantiation of the model of forming the legal culture of future teachers in the educational environment of the pedagogical college to reveal its implementation during the conducting of the forming experiment.
Materials and methods. During the study, we applied theoretical and empirical methods.
Results. The introduction of the model of forming the legal culture of future teachers in the educational environment of the Teachers College provided provision of sound pedagogical conditions during all stages of the model implementation. We consider the process of creating an educational environment as a process of providing a set of factors that influence the formation of the legal culture of future teachers. At the informational-motivational stage lectures were organized, curatorial hours were organized, psychological and pedagogical support of educational activities and independent work of future teachers were organized, various student associations operated, propaganda groups were organized to promote legal knowledge. Students actively participated in research work, in scientific and practical conferences. In the educational environment of the Pedagogical College, the social-legal project “School of Law of the Future Educators” was implemented and the curricula for some disciplines were adjusted. During the experimental work were held discussions, trainings ("Brainstorming", "Analysis of cases of offenses", "Take a legal position", etc.), didactic games - business and imitation ("Press Conference", "Contest of commentators", "Auction of ideas" , legal quizzes, etc.). Business games used legal situations, use of various roles (lawyer, law enforcement officer, offender, judge, critic, expert, etc.). The special course "Legal Education and Culture of the Future Teacher" developed and introduced contributed to the formation of legal knowledge, skills, judgments of professional and legal content in students. Reflexive-business games, problem-reflexive polylogists were conducted with students, and the method of analysis of specific situations was applied.
Conclusions. In the process of conducting the forming experiment, a favorable educational and educational environment was created by providing the necessary factors. For this purpose purposeful work was carried out. Based on the above provisions, we have defined the concept of legal culture of the future teacher.
Keywords: legal culture, model, pedagogical college, educational environment, students.

Список використаних джерел

  1. Боричевський, В. Проблеми формування правової культури педагога Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, психологія. 2009. № 1. С. 51-54.
  2. Владимирова, В.І. Педагогічні проблеми формування правової культури вчителя в історії вищої педагогічної школи України (1917 – 2002 рр.): автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01. Луганськ, 2003. 21 с.
  3. Городиський, М. Правова освіта майбутнього вчителя: монографія / [За ред. М. Подберезського]. Харків: Легас, 2001. 128 с.
  4. Зіборов, В.І. Обґрунтування структури правової культури майбутніх фахівців Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школ. 2010. № 12. С. 38–42.
  5. Клімова Г. П. Правове виховання у вищій школі : сутність та етапи здійснення. URL: http://conf.nlu.edu.ua/bis-2016/paper/viewFile/3914/601
  6. Клунко, Р. Ю. Формування правової культури майбутнього вчителя як елемент підготовки до професійної діяльності Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2015. № 3. С. 148-151.
  7. Коваленко, І.П. Правова соціалізація особистості як процес формування правової культури Культура України. 2011. № 32. С. 110–118.
  8. Прокопенко, І.Ф. Педагогічні технології: Навч. посібник. Харків: Колегіум, 2005. 224 с.
  9. Салогуб, В.С. Особливості формування правової культури майбутнього вчителя технологій Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2016. № 46. С. 152–156.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 636 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar