Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Друшляк М.Г. СЛОВНИК «ВІЗУАЛЬНОЇ» ОСВІТИ: ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ і ВІЗУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
Друшляк М.Г. [marydru@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Drushlyak_FMO.pdf

СЛОВНИК «ВІЗУАЛЬНОЇ» ОСВІТИ:
ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ і ВІЗУАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Анотація. Формулювання проблеми. Із зміною освітньої парадигми зі «знаннєвої» на компетентнісну відбувається оновлення поняттєво-термінологічного апарату освіти. З'являються такі терміни як «компетенція» та «компетентність», а також більш вузькі терміни конкретних професійних компетентностей, зокрема, у «візуальній» освіті – «графічна компетентність», «візуальна компетентність». В той же час у науковій та методичні літературі часто спостерігається понятійний дисонанс: автори часто ототожнюють поняття «компетентність» і «грамотність», дотримуються різного ієрархічного впорядкування у поняттях «грамотність», «компетентність» та «культура». Тому досліднику, який починає свої пошуки у рамках зазначеної тематики, важко розібратися із змістом категорій «графічна компетентність», «візуальна компетентність».
Матеріали і методи. Аналіз понять «компетентність», «графічна компетентність», «візуальна компетентність» за тлумаченнями вітчизняних та зарубіжних дослідників, встановлення кореляції цих понять із поняттями «графічна грамотність», «візуальна грамотність».
Результати. Спільною основою понять «графічна компетентність», «візуальна компетентність» є поняття «компетентність». Компетентність визначають як інтегративна здатність особистості до деякої діяльності, що базується на знаннях, уміннях та навичках, набутих у процесі навчання, та готовність застосовувати їх на практиці. Графічна компетентність – це інтегративна здатність особистості до діяльності, що базується на графічних знаннях, уміннях та навичках, та готовність застосовувати їх у графічній професійно-орієнтованій діяльності. Візуальна компетентність – це інтегративна здатність особистості, в основі якої лежить сукупність теоретичних знань, умінь та навичок в області візуалізації інформації, а також готовність застосовувати їх у професійній діяльності.
Висновки. Наповнення і співвідношення понять «графічна компетентність» та «візуальна компетентність» є різними.
Ключові слова: компетентність, графічна компетентність, візуальна компетентність, освіта.

GLOSSARY OF “VISUAL” EDUCATION: GRAPHICAL COMPETENCE, VISUAL COMPETENCE
Drushlyak M.G.
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. Formulation of the problem. With the change of the educational paradigm from the "knowledge" one to the competence one there is an update of the conceptual-terminological educational apparatus. There are such terms as "competence", as well as more narrow terms of specific professional competences, in particular, in "visual" education – "graphic competence", "visual competence". At the same time, in scientific and methodological literature, there is often a conceptual dissonance: the authors often identify the concept of "competence" and "literacy", adhere to different hierarchical ordering in the concepts of "literacy", "competence" and "culture". Therefore, a researcher who begins his quest for the subject cannot understand the content of categories "graphic competence" and "visual competence".
Materials and methods. Analysis of the concepts of "competence", "graphic competence", "visual competence" according to the interpretations of national and foreign researchers, establishing correlation of these concepts with the concepts of "graphic literacy", "visual literacy".
Results. The common basis for the concepts of "graphic competence", "visual competence" is the notion of "competence". Competence is defined as the integrative ability of an individual to some activity based on the knowledge, skills and abilities acquired during the learning process, and the readiness to apply them in practice. Graphic competence is the integrative ability of an individual to work based on graphic knowledge, skills and abilities, and readiness to use them in professional activities. Visual competence is the integrative ability of the individual, based on the set of theoretical knowledge, skills and abilities in the field of visualization of information, as well as the readiness to apply them in professional activities. The difference between the concepts of graphic and visual competence is in the type of information someone deals with – the visual information (the form of perception) or graphic information (the form of representation).
Conclusions. The results of this study make it possible to deal with the conceptual dissonance of the glossary of "visual" education, in particular, to deal with the content and correlation of the concepts of "graphic competence" and "visual competence", since in the scientific literature the interpretation of these concepts is heterogeneous and not always argued.
Keywords: glossary of “visual” education, competence, graphical competence, visual competence.

Список використаних джерел

 1. Smith M.K. “Competence and competencies”, the encyclopedia of informal education. 2005. URL: http://www.infed.org/biblio/b-comp.html (Дата звернення 03.10.2019).
 2. Буянов П. Г. Ступінь і складові графічної професійної компетентності майбутніх учителів технології. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія. Педагогіка, 2010. № 1. С. 171–175.
 3. Вольхин К. А., Лейбов К. М. Проблемы формирования графической компетентности в системе высшего профессионального образования. Философия образования, 2012. № 4(43). С. 16-22.
 4. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХI века: В поисках практико-ориентированных образовательных компетенций. Москва: Совершенство, 1998. 608 с.
 5. Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України, 2008. № 3. С. 23-30.
 6. Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552с.
 7. Закону України про освіту, 2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (Дата звернення 03.10.2019).
 8. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентносного подхода в образовании. Авторская версия. М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 42с.
 9. Ільїна Г. В. «Візуальне мислення» в історико-філософській ретроспективі: дис. … доктора філософських наук: 09.00.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 389 с.
 10. Кашкарьов Г. В. Управління якістю підготовки фахівців як складова процесу формування професійної компетентності майбутнього вчителя правознавства. Наука і освіта, 2009. №7. С. 86-89.
 11. Коваленко С. Реалізація моделі формування графічної компетентності майбутніх інженерів-будівельників засобами інформаційних технологій. Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць, 2011. Вип. LІV. С. 190–198.
 12. Козак Ю. Ю. Графічна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: педагогіка, 2017. №4. С. 158-163.
 13. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики / заг. ред. О. В. Овчарук. Київ: К.І.С., 2004. 112с.
 14. Кондратенко О. А. Инфографика в вузе: формируем визуальную компетенцію. Перспективы науки и образования, 2014. 2(8). С. 110-115.
 15. Костюченко Н. Ю. Використання навчало-ігрових технологій у процесі формування математичної компетентності майбутніх учителів фізики й математики. Вісник Черкаського національного університету. Серія «Педагогічні науки», 2015. Вип. № 32 (365). С. 49-56.
 16. Масімова Л. Г. Візуальна грамотність у системі медіаосвіти. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского, 2003. №3. С. 172-176.
 17. Нищак І. Д. Інженерно-графічні знання, уміння та навички вчителя технологій: квінтесенція понять. Педагогічні науки, 2014. № 2 (66). С. 365-370.
 18. Оліференко Т. О., Шевченко В. В. Формування графічної компетентності майбутніх учителів технологій: Визначення структурних компонентів. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2015. Вип. 52. С. 181-188.
 19. Равен Дж. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы. Природа компетентности. Школьные технологии, 1999. № 3. С. 151–175.
 20. Рапуто А. Г. Необходимость повышения визуальной компетентности при применении компьютерных средств визуализации учебной информации. Ученые записки ИИО РАО, 2008. № 28. С. 87-91.
 21. Руднева Н. Е. Педагогические условия формирования визуальной компетентности будущих дизайнеров: дисс ... канд. пед наук: 13.00.08 / Ульяновский государственный университет. Ульяновск, 2016. 247с.
 22. Тройникова Е. В. Исследование визуальной компетенции в дидактике межкультурной коммуникации. Многоязычие в образовательном пространстве, 2016. Вип.8. С. 14-20.
 23. Фролова П. И. К вопросу об историческом развитии понятия «функциональная грамотность» в педагогической теории и практике. Наука о человеке: гуманитарные исследования, 2016 1(23). С. 179- 185.
 24. Ханов Г. В., Федотова Н. В. Проблемы формирования графической компетентности у студентов с заниженным уровнем подготовки по графическим дисциплинам. Педагогические науки. Фундаментальные исследования, 2014. № 5. С. 374-378.
 25. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования. Народное образование, 2003. №2. С.58-64.
 26. Хуторской А.В. Чем функциональная грамотность отличается от компетенции? Персональный сайт – Хроника бытия; 11.03.2016 г. URL: http://khutorskoy.ru/be/2016/0311/ (Дата звернення 03.10.2019).
 27. Чемерис Г. Ю., Осадча К. П. Аналіз сутності поняття “графічна компетентність” у системі підготовки майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2017. Vol. 5, №. 3. С. 37-46.
 28. Шишов С. Понятие компетенстности в контексте качества образования. Дайджест школа-парк, 2002. №3. С.20-21.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 1179 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar