Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. ВИБІР МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. [i.n.zhovtonizhko@gmail.com]
Національний фармацевтичний університет, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Zhovtonizhko-Babakishieva_FMO.pdf

ВИБІР МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анотація. На основі аналізу науково-педагогічної літератури надано теоретичне обґрунтування біхевіористського, когнітивного, конструктивістського, конективістського підходів та наведено приклади їх застосування під час вивчення природничих дисциплін у вищій школі.
Формулювання проблеми. У зв’язку з глобальною інформатизацією і входженням української вищої школи в міжнародний освітній простір актуалізуються проблеми підготовленості викладачів закладів вищої освіти до реалізації дистанційного навчання, розробки відповідного навчально-методичного забезпечення, а також готовності студентів навчатися в умовах дистанційної освіти.
Матеріали і методи. У процесі дослідження використано системний аналіз наукових та методичних джерел, присвячених вирішенню проблем впровадження  дистанційної освіти у закладах  вищої освіти; аналіз і узагальнення даних.
Результати. Впровадження методичних підходів (біхевіористського, когнітивного, конструктивістського, конективістського) у дистанційному навчанні забезпечує: достатній мотиваційний потенціал, можливість багаторазового повторення навчального матеріалу, вищий ступінь інтерактивності, модульність, доступність, індивідуалізацію навчання, можливість здійснення самоконтролю, динамічність доступу до інформації, забезпечення наочності представлення інформації та конфіденційність, а також зручність у користуванні.
Висновки. Визначено, що головним фактором вибору методичного підходу в умовах дистанційного навчання вищого навчального закладу є студенти, залежно від особистісних якостей яких обирається біхевіористський, когнітивний, конструктивістський та конективістський підходи.
Ключові слова: методичні підходи, дистанційна освіта, заклад вищої освіти, ЗВО, природничі дисципліни.

PECULIARITIES OF THE USE OF METHODICAL APPROACHES IN THE PROCESS OF TEACHING NATURAL DISCIPLINES IN THE CONDITIONS OF DISTANCE EDUCATION IN HIGHER EDUCATION
I.M. Zhovtonizhko
National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine
E.N. Babakishieva
Kharkiv National University named after V.N. Karazina, Ukraine

Abstract. The article deals with the actual problem of the use of methodological approaches in the process of teaching natural sciences in the conditions of distance education of a higher educational institution. On the basis of scientific and pedagogical literature the theoretical substantiation of methodological approaches of distance learning (behaviorist, cognitive, constructivist, connexivist) is given and examples of their application in the study of natural sciences in higher education are given.
Formulation of the problem. Due to the global informatization and entry of the Ukrainian higher education institution into the international educational space new tasks and problems of their realization in the field of higher education are emerging. One of the most important directions in solving this problem is the introduction of new information forms, methods of working with students of higher education. In particular, the effectiveness of the use of distance technologies in the educational field largely depends on the level of teachers' readiness for the implementation of distance learning, proper educational and methodological and logistical support, as well as on the readiness of students to study in the conditions of distance education.
Materials and methods. During the research, such research methods as systematic analysis of scientific and methodological sources on the research problem were used; analysis of online sources on distance education of higher education institutions; analysis of data collected from thematic events dedicated to distance learning; compilation of these data and own experience in the distance learning process.
Results. On the basis of scientific and pedagogical researches and own work experience it can be argued that the introduction of methodological approaches (behavioral, cognitive, constructivist, connective) in the process of distance learning of higher education allows to realize the basic methodological principles: sufficient motivational potential, material potential interactivity, modularity, accessibility, individualization, ability to exercise self-control, dynamic access to information s, providing clarity and privacy, and ease of use.
Conclusions. It is determined that students are the main factor in choosing a methodological approach in terms of distance learning at a higher education institution, depending on which, having tested four (behavioral, cognitive, constructivist and connexivist) approaches, the teacher chooses the one that is more relevant in this study. The tutor cannot choose the approach to teaching that is interesting to him, especially in teaching natural sciences. He should closely monitor the students, their perceptions, and their reaction to one approach or another. After all, the main purpose of learning is the result, that is, the ability of students to perceive information and be able to use it outside of educational institutions. Further scientific exploration of this multifaceted problem may be a continuation of interesting and useful research.
Keywords: methodical approaches, distance education, higher education, tutor, natural sciences.

Список використаних джерел

 1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008. 684 с.
 2. Технологія створення дистанційного курсу: навч. посіб. / Биков В.Ю. та ін.; Київ: Міленіум, 2008. 324 с.
 3. Сайт Національного фармацевтичного університету України. URL: http://pharmel.kharkiv.edu/moodle/ (Дата звернення: 25.06.2019).
 4. Евсеева И.В. Комплексные единицы русского словообразования: Когнитивный подход: монография. Москва: Изд-во УРСС, 2012. 312с.
 5. Богачков Ю.М., Биков В.Ю., Красношапка В.О., Кухаренко В.М., Пасіхов Ю.Я. Концепція проекту «Дистанційне навчання школярів». Інформаційні технології і засоби навчання. 2009. № 5 (13). URL: http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Articles/krio/Bogachkov.pdf (Дата звернення: 30.03.2019).
 6. Дистанційний навчальний процес: навч. посіб. / В.М. Кухаренко та ін.; Київ: Міленіум, 2005. 292 c.
 7. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебн. пособ. Москва: Академия. 2002. 272 с.
 8. Про затвердження положення про дистанційне навчання. URL: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/ (дата звернення: 25.06.2019).
 9. Скиннер Б.Ф. Наука и человеческое поведение; пер.: А. А. Федорова, А.И. Васильева. Новосибирск, 2017. 517 с.
 10. Теорія та практика змішаного навчання: монографія / В.М. Кухаренко та ін.; Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 11. Delling R., Ljosa E. Distant study as an opportunity for learning. The systems of distance education. Malmo: Kesdoms, 1975.
 12. Holmberg B. The Evolution, Principles and Practices of Distance Education. Oldenburg: Bibliotheks und Informationssystem der Universitat Oldenburg, 2005. 57 p.
 13. Simpson O. Supporting students in online, open and distance learning. London: Kogan page Limited, 2002. 237 р.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 650 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar