Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Проскура С.Л. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК
Проскура С.Л. [slproskura@gmail.com]
НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Proskura_FMO.pdf

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК

Анотація. Формулювання проблеми.  Питання розвитку компетентностей студентів з мов програмування актуальне для всіх закладів вищої освіти, оскільки розвиток цифрового простору України потребує значної кількості фахівців, які б здійснили переведення у цифровий формат тих аналогових систем, розвиток та підтримка яких є очевидно невигідними та неефективними. Крім того економіка України потребує розроблення новітнього програмного забезпечення для розвитку усіх галузей економіки, освіти, медицини та сільського господарства. Саме цифровізація процесів та об’єктів стає основою функціонування та розвитку багатьох систем, сфер, організацій, індустрій та економік. 
Матеріали і методи. Напрями цифрового розвитку України узгоджуються з такими європейськими документами, як «Цифровий порядок денний для Європи» (Digital Agenda for Europe) (https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Digital-Agenda-for-Europe/Pages/default.aspx), «Єдиний цифровий простір» (Digital Single Market) (http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90003457), Програми ЄС щодо вирішення інтероперабельності європейських публічних адміністрацій (Interoperability Solutions for European Public Administrations) (https://ec.europa.eu/isa2/home_en), проектів e-CODEX, e-Invoicing, а також ініціативи Single Digital Gateway (https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en). А підготовка висококваліфікованих спеціалістів для реалізації питань цифровізації в Україні стає все більш актуальною. У процесі написання статті застосовувались методи дисертаційних досліджень, методичної , педагогічної та наукової літератури; здійснювалося моделювання процесу підготовки  майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук з використанням WEB-орієнтованих технологій.
Результати. Запропонована модель дає можливість використати сучасні WEB-орієнтовані ефективні технології для формування професійних компетентностей бакалаврів компютерних наук. Подальшого дослідження потребує обґрунтування розробки завдань перевірки знань студентів-програмістів, які поділяються на  шість  рівнів складності, у відповідності до таксономії Блума.
Висновки. Стрімкий розвиток цифрового простору України потребує компетентних випускників для підтримки цього процесу. Бакалавр комп’ютерних наук з сформованими професійними компетентностями є конкуретноспроможним на ринку праці України. Завдання, які можуть виконати такі фахівці задовольнятимуть значні потреби в різних сферах людської діяльності, а саме: екологія, економіка, медицина, освіта, промисловість, сільське господарство.
Ключові слова: бакалавр комп’ютерних наук, програмування, модель формування професійної компетентності, таксономія Блума.

THE MODEL OF PROFESSIONAL COMPETENCY FORMATION
FOR FUTURE BACHELORS OF COMPUTER SCIENCES

S.L. Proskura
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”, Ukraine

Abstract. Problem formation. The issue of developing students' competences in programming languages ​​is relevant for all higher education institutions, since Ukraine’s digital space development requires a large number of specialists to digitize those analogue systems the development and support of which obviously appears unprofitable and inefficient. Moreover, Ukrainian economy needs to develop the latest software to ensure progress of all sectors of economy, education, medicine and agriculture. It is the digitization of processes and objects that underpins the functioning and development of many systems, spheres, organizations, industries and economies. 
Materials and methods. Ukraine's digital development trends are in line with European documents such as Digital Agenda for Europe, Digital Single Market, EU Interoperability Solutions for European Public Administrations, e-CODEX projects, e-Invoicing, and Single Digital Gateway initiatives. Thus the matter of training highly qualified experts becomes more relevant in the process of digitalization issues implementation in Ukraine. Dissertation research methods, as well as methodological, pedagogical and scientific literature analysis were used within the scope of this article; the process of future bachelors of computer science preparing using WEB-oriented technologies was modeled.
 Research results The model proposed makes it possible to use modern effective technologies to shape the professional competencies of bachelors of computer science, for who programming is a key competence.  Further research is needed to substantiate the development of six-level tasks using the Bloom taxonomy.
Conclusions. The rapid way of Ukraine's digital space development requires competent graduates to support this process.  A Bachelor of Computer Science with established professional competencies appears to be competitive in the Ukrainian labor market.  The tasks that such specialists can fulfill will meet considerable needs in various fields of human activity, namely: ecology, economics, medicine, education, industry, agriculture.
Key words:  Bachelor of Computer Science, Programming, Professional Competency Modeling, the Bloom Taxonomy.

Список використаних джерел

 1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: посібник.Ніжин: Вид-во ІЩПУ ім. М. Гоголя, 2005. 63 с.
 2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ: Атіка, 2009. 684 с.
 3. Вакалюк Т. А. Огляд web-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота»: зб.наук. пр. / Ред.кол. : Козубовська І.В. (гол.ред.) та ін., 2 (1 (42)). С. 33-37. URL: http://eprints.zu.edu.ua/28662/
 4. Вакалюк Т. А.Структурно-функціональна модель хмаро орієнтованого навчального середовища для підготовки бакалаврів інформатики. Інформаційні технології і засоби навчання, 2016.  Випуск 3 (59). С. 51-61.
 5. Єдиний цифровий простір: місце і роль України. URL:  http://www.visnuk.com.ua/ua/pubs/id/90003457
 6. Зубик Л. Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 1. С. 83-89. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_18.
 7. Ковалюк Т.В., Пасічник В.В., Кунанець Н. Е. Моделювання розвитку вищої освіти на базі компетентнісного підходу та особистісно орієнтованих освітніх траєкторій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. Том 61, №5
 8. Кухаренко В.М. Березенська С.М., К.Л. Бугайчук, Н.Ю. Олійник, Т.О. Олійник, О.В. Рибалко, Н.Г. Сиротенко, А.Л. Столяревська. Теорія та практика змішаного навчання : монографія /  за ред. В.М. Кухаренка – Харків: «Міськдрук», НТУ «ХПІ», 2016. 284 с.
 9. Кухаренко В.М. Про систему дистанційного навчання у відкритому дистанційному курсі . Інформаційні технології в освіті, 2012. Випуск 11.  С. 32-42.
 10. Литвинова С.Г. Віртуальний клас для організації індивідуального навчання учнів.  Інформаційні технології в освіті, 2011. Випуск № 2 (10). С. 230-233.
 11. Литвинова С.Г. Віртуальний клас як комп'ютерно орієнтоване навчальне середовище вчителя загальноосвітнього навчального закладу. Інформаційні технології і засоби навчання, 2011. № 2 (22).
 12. Литвинова С. Г. Облачно ориентированная учебная среда школы: от кабинета до виртуальных методических предметных объединений учителей. Образовательные технологии и общество, 2014. №1(17). С. 457-468.
 13.  Литвинова С. Г. Формування On-line навчального середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2010. № 8. С. 25-26.
 14. Литвинова С.Г. Методика проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу на рівні керівника. Комп’ютер у школі та сім’ї, 2015. № 2 (122). С. 5-11.
 15. Поняття «моделі» та «моделювання». URL: https://buklib.net/books/24846/.
 16. Проскура С. Л. Застосування інтелект-карт для підвищення якості та ефективності навчання студентів курсу програмування вищих навчальних закладів. Актуальні питання природничо-математичної освіти, 2017. №9 
 17. Проскура С.Л., Литвинова С.Г. Огляд компетентностей майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук.  Звітна конференція ІІТЗО 03.27.2018.
 18. Проскура С. Л., Литвинова С. Г. Підготовка фахівців з інформаційних технологій у закладах вищої освіти: стан, проблеми і перспективи. Інформаційні технології в освіті, 2018. Том 2. № 35. С. 72-88.  URL: http://ite.kspu.edu/issue_35/p-72-88.
 19. Проскура С. Л., Литвинова С. Г. Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 2(20). С. 137-147.
 20.  Стандарт вищої освіти України першого рівня, ступінь бакалавр, галузь знань 12 Інформаційні технології, спеціальность 122 Комп’ютерні науки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/122-kompyuterni-nauki-bakalavr.pdf
 21. Стрюк К. М. шляхи формування професійної компетентності майбутніх молодших спеціалістів із комп’ютерної інженерії. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи.2018. Випуск 63. С.173-177.
 22. Тору Іійосі, Віджая Кумара М. С. / переклад з англ. Іщенка А. , Насика О. /. Відкрита освіта:колективний розвиток освіти через відкриті технології, відкритий контент і відкрите навчання. К.: Наука, 2009- 256с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI_2009_2/vidkryta_osvita_2009.pdf
 23. Фіцула М.М. Педагогіка: посібник. Київ: Видавничий центр «Академія». 2002.
   URL: https://studfiles.net/preview/5512545/
 24. Digital Agenda for Europe.  URL: https://www.dccae.gov.ie/en-ie/communications/topics/Digital-Agenda-for-Europe/Pages/default.aspx
 25. ISA² - Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens URL: https://ec.europa.eu/isa2/home_en
 26. Svitlana L. Proskura, Svitlana G. Lytvynova. Organization of independent studying of future bachelors in computer science within higher education institutions of Ukraine. ICTERI 2018: 14th International Conference on ICT in Education, Research, and Industrial Applications, Part II: 3d International Workshop on Professional Retraining and Life-Long Learning, using ICT: Person-oriented Approach (3L-Person 2018), 2018.  Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018. Р. 348-358
 27. The single digital gateway. https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 911 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar