Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Семеног О.М. МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ІНІЦІАТИВНОСТІ
Семеног О.М. [olenasemenog@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Semenog_FMO.pdf

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-СЛОВЕСНИКІВ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ОСНОВ ПІДПРИЄМЛИВОСТІ ТА ІНІЦІАТИВНОСТІ

Анотація. Здійснено огляд наукових напрацювань щодо методичної підготовки майбутніх учителів-словесників до реалізації наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках української мови у старшій школі, формування в учнів однієї із ключових компетентностей з основ підприємливості та ініціативності.
Формулювання проблеми. Відповідно до статті 12 Закону України «Про освіту» (2017) мету повної загальної середньої освіти визначено як всебічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності. Досягнення мети забезпечується через наскрізні для шкільних програм всіх начальних предметів змістові лінії, до яких віднесено і «Підприємливість і фінансову грамотність». Реалізувати означену наскрізну змістову лінію пропонується шляхом формування однієї із ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності, - компетентності «ініціативність і підприємливість». Упровадження наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» у навчальні предмети «українська мова» й «українська література» передбачає виконання міжпредметних навчальних проектів, роботу учнів з різними джерелами інформації з метою формування умінь ясно і переконливо говорити, презентувати власні плани, чітко ставити завдання, планувати, розв’язувати конфліктні ситуації, приймати рішення, брати на себе відповідальність, формувати моделі поведінки, необхідні для успішного розв’язання виробничих проблем. Такі вимоги потребують від учителів-словесників постійного особистісного і професійного розвитку й саморозвитку, що на етапі навчання в закладах вищої педагогічної освіти забезпечується, зокрема, уведенням до професійно орієнтованих, методичних дисциплін тем «Ключові компетентності школяра Нової української школи».
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: аналіз, узагальнення та систематизація довідникових, наукових джерел з метою уточнення сутності ключових понять, виявлення стану розробленості означеної проблеми.
Результати. Акцентована увага на окремих аспектів методичної підготовки майбутніх учителів-словесників до формування в учнів основ підприємливості та ініціативності. Узагальнено європейські та українські законодавчо-нормативні освітні документи, здійснено огляд шкільних програм та методичного забезпечення деяких шкільних підручників з української мови для учнів 10 класу, запропонованого для реалізації наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» та формування компетентності «ініціативність і підприємливість» на уроках української мови, аналіз яких передбачається на заняттях з мовно-методичних курсів у вищій школі.
Висновки. В умовах реформування загальної середньої освіти й утвердження особистісно орієнтованої моделі освіти актуалізується потреба уведення до професійно орієнтованих, методичних дисциплін в закладах вищої педагогічної освіти теми «Ключові компетентності школяра Нової української школи», з-поміж яких важливе місце відведено підприємницькій компетентності або компетентності «ініціативність і підприємливість». Перспективним напрямом подальшого дослідження буде аналіз виконаних студентами проектів, спрямованих на формування в учнів основ підприємливості та ініціативності.
Ключові слова: мовно-методичний курс, майбутній учитель-словесник, студент, учень, старша школа, урок української мови, заклад вищої педагогічної освіти, шкільна програма, підручник з української мови, підприємницька компетентність учня, компетентність «підприємливість та ініціативність».

METHODICAL PREPARATION OF FUTURE LANGUAGE-TEACHERS
FOR THE STUDENTS’ ENTREPRENEURSHIP AND INITIATIVE BASIS FORMATION
Olena Semenog
A.S. Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The scientific researches on methodical preparation of future language-teachers for realization the content line “Entrepreneurship and financial literacy” at the lessons of the Ukrainian language at the high school is carried out in the article. Also, the article deals with the formation of one of the key competences of entrepreneurship.
Formulation of the problem. According to the Article 12 of the Law of Ukraine “About Education” (2017), the purpose of complete secondary education is defined as the comprehensive development, education and socialization of a person who is able to live in society and civilized interaction with nature, has a desire for self-improvement and lifelong learning, conscious life choices and self-fulfillment, responsibility, work and civic activity. The achievement of the goal is ensured through the content lines of school curricula with all primary subjects, including “Entrepreneurship and Financial Literacy”. It is proposed to implement the defined cross-cutting content line by forming one of the key competencies necessary for successful life – the “initiative and entrepreneurship competence”. The implementation of the cross-cutting content line “Entrepreneurship and financial literacy” into such subjects as “Ukrainian language” and “Ukrainian literature” involves the implementation of cross-curricular educational projects, the students work with different sources of information to form clearly speaking skills, present their plans, resolve conflict situations, make decisions, take responsibility, and formulate the behaviors needed to successfully solve industrial problems. Such requirements require from language-teachers constant personal and professional development and self-development, which at the stage of study in higher pedagogical education institutions is ensured by introducing into the vocationally-oriented and methodical subjects the topics like “Key competences of the student of the New Ukrainian School”.
Materials and methods. Theoretical and empirical methods: analysis, generalization and systematization of reference, scientific sources in order to clarify the essence of key concepts, identify the state of problem development.
Results. Emphasis is placed on particular aspects of the methodological preparation of future language-teachers for the formation of the basics of entrepreneurship and initiative. European and Ukrainian legislative and normative educational documents were summarized. School programs and methodological papers of some Ukrainian textbooks for 10th grade students offered for the implementation the line “Entrepreneurship and financial literacy” and formation of “initiative and entrepreneurship” competence were analyzed.
Conclusions. In the context of reforming general secondary education and the adoption of a personally oriented model of education, it is actualized the need to introduce into the vocationally oriented, methodical disciplines the topic “Key competences of a student of the New Ukrainian School”, among which the importance of “entrepreneurial and initiative” competence are very important.
Key words: language-methodical course, future language-teachers, student, high school, lesson of Ukrainian language, institution of higher pedagogical education, school program, textbook on Ukrainian language, entrepreneurial competence of the student, competence “entrepreneurship and initiative”.

Список використаних джерел

 1. Гончаренко Л. А. Підготовка вчителів-словесників до формування в учнів підприємницької компетентності. Таврійський вісник освіти. 2016. № 2 (54). С. 74–77.
 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011.
 3. Державний стандарт базової середньої освіти. Проект. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-derzhavnogo-standartu-bazovoyi-serednoyi-osviti.
 4. Майковська В. І. Проблеми формування підприємницької компетентності в українській освіті. Всеукраїнський науковий збірник: Наукові праці вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет». Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». 2017. № 1 (20). С. 73–80.
 5. Назаренко Г. А. Формування підприємницької компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до вимог нових державних стандартів. Черкаси : ЧОІПОПП, 2014. 68 с.
 6. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38-39. С. 380. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page.
 7. Програма «Українська мова. 10–11 класи». URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.
 8. Семеног О. М. Концепт «підприємницька компетентність» у вимірах лінгвопраксеології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. № 6 (80). С. 263–272.
 9. Уроки з підприємницьким тлом : Навчальні матеріали. заг. ред. Е. Бобінська, Р. Шиян, M. Товкало. Варшава: Сова, 2014. URL: http://sae-ukraine.org.ua/ua/resource/uroki_z_pidpriemnytskim_tlom.
 10. Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. Київ: Видавничий дім «Освіта», 2013. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.
 11. Українська мова 10–11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. 2017. № 12. С. 3–73.
 12. Заболотний О. В., Заболотний В. В. «Українська мова. Підручник для учнів 10 класу закладів загальної середньої освіти. URL: https://bit.ly/2zekYmO.
 13. Авраменко О. Українська мова. Підручник для учнів 10 класу. URL: https://lib.imzo.gov.ua/handle/123456789/80.
 14. Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Research Program. OECD (Draft). URL: http://www.deseco.admin.ch.
 15. Bacigalupo M., Kampylis P., Punie Y., Van den Brande G. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework. Luxemburg: Publication Office of the European Union. 2016. URL: http://ipq.org.ua/upload/files/files/03_Novyny/2016.07.8-9_EntrComp/EntreCompFramework%20UKR.pdf.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 953 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar