Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Тарасова Т.Б. АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Тарасова Т.Б. [tarasovatb1@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v3-21/2019_3-21-Tarasova_FMO.pdf

АДАПТАЦІЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ
В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Анотація. Формулювання проблеми. Адаптація до навчання у вищій школі є однією з вирішальних умов успішності навчально-професійної діяльності студента і, відповідно, професійної підготовки майбутнього фахівця. У статті представлені дані, що стосуються стану адаптації студентів першого курсу до основних організаційних форм навчального процесу у ЗВО.
Матеріали і методи. Основним методом дослідження був авторський опитувальник, що складається з 17 питань як відкритого, так і закритого типу. У дослідженні взяли участь 86 першокурсників інституту історії і філософії і фізико-математичного факультету. Обробка результатів проводилася з використанням програми "Microsoft Excel".
Результати. 1. Організаційні форми навчання у вищій школі створюють певні труднощі практично для всіх студентів першого курсу. Найбільші складності для всіх досліджених студентів викликають семінарські заняття. За всіма видами навчальної роботи більше труднощів зазнають випускники сільських шкіл і ті, хто живуть в гуртожитку. Гендерні відмінності: на фізико-математичному факультеті з великими труднощами стикаються жінки, а в інституті історії і філософії – чоловіки. 2. Лекційні заняття всі першокурсники відвідують задовільно, але систематично над лекційним матеріалом працюють виключно мало. 3. До практичних та семінарських занять переважна більшість студентів готуються не заздалегідь, а напередодні. 4. При підготовці до занять та іспитів першокурсники в першу чергу користуються матеріалами Інтернету. На другому місці для студентів фізико-математичного факультету – власні конспекти, а інституту історії і філософії – рекомендовані підручники. 5. Самостійній роботі всі першокурсники приділяють незначну увагу, пов'язуючи її в основному з необхідністю готуватися до практичних та семінарських занять.
Висновки. Отримані результати свідчать про недостатню адаптованість студентів першого курсу до основних організаційних форм навчання у вищій школі. Необхідно: 1) продовжити дослідження щодо сформованості навчальних інтелектуальних навичок, структури навчальної мотивації та емоційного стану студентів; 2) активізувати роботу по наданню студентам першого курсу необхідної психолого-педагогічної допомоги.
Ключові слова: вища школа, студенти першого курсу, адаптація до навчання, види адаптації першокурсників, навчально-професійна діяльність, організаційні форми процесу навчання.

ADAPTATION OF FIRST YEAR STUDENTS TO ORGANIZATIONAL FORMS OF HIGHER EDUCATION
T.B. Tarasova
Sumy State Pedagogical University named after A. Makarenko

AbstractFormulation of the problem. Adaptation to higher education is one of the decisive conditions for the success of educational and professional activities of the student and professional training of the future specialist. The article presents data concerning the state of the adaptation of first-year students to the main organizational forms of the educational process.
Materials and methods. The main method of research was the author's questionnaire consisting of 17 questions of both open and closed type. The study involved 86 first-year students of the Institute of history and philosophy and the faculty of physics and mathematics. The results were processed using the program "Microsoft Excel".
Results. 1. New forms of study in higher education create certain difficulties for almost all first-year students. The greatest difficulties for all the studied students are caused by seminars. Graduates of rural schools and those who live in dormitories experience more difficulties in all forms of educational work. Gender differences: at the faculty of physics and mathematics, women face great difficulties, and at the Institute of history and philosophy-men. 2. All first-year students attend lectures satisfactorily, but systematically work on lecture material only a little. 3. The vast majority of students prepare for practical and seminar classes not in advance, but on the eve. 4. When preparing for classes and exams, first-year students primarily use Internet materials. In second place for students of the faculty of physics and mathematics-their own notes, and the Institute of history and philosophy are recommended textbooks. 5. Independent work all first-year students pay little attention, linking it mainly with the need to prepare for practical and seminar classes.
Conclusions. The obtained results indicate the lack of adaptation of first-year students to the main organizational forms of education in higher education. Necessary: 1. to continue research on the structure of educational motivation and emotional state of students. 2. To intensify the work to provide first-year students with the necessary psychological and pedagogical assistance.
Keywords: higher school, first-year students, adaptation to learning, types of adaptation of first-year students, educational and professional activities, organizational forms of the learning process.

Список використаних джерел

  1. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи.  К. : НАУ, 2015. 240 c.
  2. Городиська В., Пантюк М.,Міляєва В. Педагогіка та психологія вищої школи. Дрогобич : ДДПУ, 2014. 307с.
  3. Дьяченко М.И.,Кандыбович Л.А. Психология высшей школы. Минск Харвест, 2006. 416с.
  4. Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі. Вінниця: ТОВ "Ніланд ЛТД", 2015. 224 с.
  5. Подоляк Л.Г.,Юрченко В.І.Психологія вищої школи. К., ТОВ "Філ-студія", 2006. 320 с.
  6. Савчин М. В. Педагогічна психологія. К. : Академвидав, 2007. 424 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.12.2019 | Переглядів: 609 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar