Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лаврентьєва О.О. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
Лаврентьєва О. О. [helav68@gmail.com]
Криворізький державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Lavrentieva_FMO.pdf

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОГО ФАХІВЦЯ  В СИСТЕМІ ДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Формулювання проблеми. У нових соціально-економічних відносинах усе більшого пріоритету набуває процес професійного становлення фахівця. Уведення дуальної системи навчання сприятиме кращій професійні самоактуалізації та самореалізації майбутнього фахівця, його більш інтенсивній адаптації й соціалізації в професійній сфері.
Матеріали і методи. Для вивчення літератури з проблеми було використано методи аналізу, узагальнення та систематизації; задля опрацювання першоджерел та аналітичних звітів всеукраїнського експерименту із запровадження дуальної системи навчання застосовано контент-аналіз вітчизняних нормативних документів, метод збору незалежних характеристик, а також фокус-групи з представниками освітянської спільноти, роботодавців і студентів.
Результати. З’ясовано, що професійне становлення є процесом акумулювання індивідом професійної майстерності, досвіду, навичок і вмінь для досягнення поставлених професійних та особистісних цілей. Цей процес проходить поетапно і передбачає рух сходами від оптації, адаптації, підготовки, професіоналізації до професійної майстерності. Проаналізовано особливості дуальної системи підготовки з точки зору поетапного професійного становлення майбутнього фахівця; здійснене порівняння вітчизняних і зарубіжних здобутків та напрацювань, наведено результати всеукраїнського експерименту із запровадження елементів дуальної системи навчання в системі професійної освіти; акцентовано на перевагах і недоліках, а також труднощах і викликах дуальної системи підготовки.
Висновки. Дуальна система підготовки є потужним чинником професійного становлення фахівця, має значний потенціал для задоволення базових професійних потреб закладу освіти, роботодавців і здобувачів. І хоча в Україні започатковано ряд ініціатив, нагальним є науково-теоретичне й методологічне обґрунтування, розробка механізмів реалізації дуальної системи на всі рівні професійної освіти.
Ключові слова:. професійне становлення, професійна підготовка, професійна адаптація, професійний саморозвиток, дуальна система навчання

THEORY AND METHODS OF THE COMPETITIVE SPECIALIST’S PROFESSIONAL FORMATION
WITHIN THE DUAL SYSTEM OF PREPARATION

Olena Lavrentieva
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. In the new socio-economic relations, the process of specialist's professional formation is becoming increasingly important. The introduction of a dual system of preparation contributes to better professional self-actualization and self-realization of the future specialists, their more intensive adaptation and socialization in the professional field.
Materials and methods. Methods of analysis, generalization and systematization are used to research the literature on the problem; content analysis of domestic normative documents and method of collecting independent characteristics are applied for handling of primary sources and analytical reports of the all-Ukrainian experiment on implementation of the dual training system; the focus groups with representatives of the educational community, employers and students have been practicing.
Results. It has been found out that professional formation is a process of accumulating an individual's professional mastery, experience, skills and abilities in order to achieve the set professional and personal goals. This process takes place in stages and involves progress the ladder from option, adaptation, preparation, professionalization toward professional mastery. The peculiarities of the dual training system in terms of the gradual of the future specialist's professional formation are analyzed; a comparison of domestic and foreign achievements and groundworks is made, the results of an all-Ukrainian experiment on the implementation of elements of a dual training in the vocational education system are presented; the advantages and disadvantages, as well as the difficulties and challenges of the dual training system are emphasized.
Conclusions. The dual system of preparation is a powerful factor in the professional formation of a specialist and has considerable potential to meet the basic professional needs of educational institutions, employers and students. Although a number of initiatives have been launched in Ukraine, the scientific, theoretical and methodological rationale for developing the mechanisms for implementing the dual system at all levels of vocational education is urgent.
Key words: professional formation, vocational preparation, professional adaptation, professional self-development, dual training system.

Список використаних джерел

 1. Александрова М. В. Становление карьеры педагога в территориальной образовательной системе: монография / Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород, 2007. 238 с.
 2.  Войтко В. І. Психологічний словник. Київ : Вища школа, 1982. 215 с.
 3.  Газалиев А. М., Егоров В. В., Брейдо И. В. Дуальное обучение на базе корпоративного университета. Высшее образование в России. 2015. № 4. С. 44-49.
 4. Дрозіч І. Використання елементів дуальної системи навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професії «Кухар». Молодь і ринок. 2016. № 4 (135). С. 139-143.
 5. Єрко А. І., Тимощук А. В. Особистісно-професійне становлення фахівців в умовах вищого навчального закладу. Молодий вчений. 2017. № 12.1 (52.1), грудень. С. 64-69.
 6. Збірник інформаційно-методичних матеріалів за результатами дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Професійна підготовка кваліфікованих робітників з використанням елементів дуальної системи навчання» / за ред. І.М Савченко. Київ : НЦМАНУ, 2019. 68 с.
 7. Зеер Э. Ф. Психология профессий : Учебн. пособие. 3–е изд., перераб. и доп. Москва: Академический Проект, Фонд «Мир», 2005. 336 с.
 8. Кокун О. М. Психологія професійного становлення сучасного фахівця: Монографія. Київ: ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2012. 200 с.
 9. Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва: Знание, 1996. 308 с.
 10. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і практика: монографія. Київ: Наукова думка, 2003. 262 с.
 11. Професійна освіта: словник: навч. посіб. / [уклад. С. У. Гончаренко та ін.; за ред. Н. Г. Ничкало]. Київ : Вища школа, 2000. 380 с.
 12. Соловьева С.В. Дуальная система профессионального образования в Германии. Социология и социальная работа. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки, 2013, № 4 (32), C. 95-99.
 13. Теория и практика высшего профессионального образования. Термины, понятия и определения : учеб.-методическое пособие / В. И. Никифоров, А. И. Сурыгин. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2009. 141 с.
 14. Astheimer S. Duales System Ausbildung made in Germany. URL: /http://www.faz.net/aktuell/beruf-chance/arbeitswelt/duales-system-ausbildung-made-in-germany-12089806.html (Дата звернення 26.10.2019).
 15. Lavrentieva O., Rybalko L., Lakomova O. Implementation of the Dual System of Vocational Education: History, Trends, Perspectives. The actual problem of the word today: monography. London: Sciemcee Publishing, 2019. Vol. 2. P.114-124.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.10.2019 | Переглядів: 451 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar