Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Завгородній Д.С. КОМПОНЕНТИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ
Завгородній Д.С.
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Zavhorodnii_FMO.pdf

КОМПОНЕНТИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Формулювання проблеми. Відповідно до чинних вимог майбутній офіцер військово-морських сил повинен бути підготовлений до професійної, соціальної, організаційно-управлінської, фізкультурно-спортивної і спеціальної діяльності. Інтеграційними компонентами в структурі професійної компетентності майбутнього офіцера військово-морських сил є дослідницька компетентність. Проте, практично відсутні спеціальні дослідження щодо її формування в майбутніх офіцерів військово-морських сил.
Матеріали і методи. Теоретичні та емпіричні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; розробка та апробація структури дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил на базі Інституту Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», педагогічне спостереження, статистичний аналіз отриманих даних.
Результати. Структура дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил містить: мотиваційний (інтерес до досліджень, прагнення займатися дослідною діяльністю, здатність ставити цілі, цілеспрямованість, потреба в роботі з науковими джерелами); гностично-діяльнісний (здатність планувати власну діяльність, обирати найоптимальніші методи виконання завдань; уміння організовувати дослідження, використовувати технічні засоби, проводити системний аналіз явищ, виокремлювати головне, робити доведення, оформлювати результати дослідження); особистісно-рефлексивний (самостійність, відповідальність, вимогливість до себе, творчий підхід до вирішення будь-яких завдань, уміння об’єктивно оцінювати результати власної діяльності) компоненти.
Висновки. Формування дослідницької компетентності розглядається як важливий фактор удосконалення всієї системи підготовки спеціалістів для різних галузей освіти. Саме дослідницька діяльність дозволяє поглибити професійне спрямування освіти, виховувати спеціалістів з високим творчим потенціалом і впливає на формування соціально-професійної зрілості майбутніх випускників.
Ключові слова: дослідницька компетентність, майбутній офіцер військово-морських сил, професійна компетентність, структурні компоненти, процес фахової підготовки.

COMPONENTS OF RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE NAVAL OFFICERS
Denys Zavhorodnii
Institute of Naval Forces of the National University of Odessa Naval Academy, Ukraine

Abstract. Formulation of the problem. In accordance with current requirements, a future Navy officer must be prepared for professional, social, organizational, managerial, physical and sports activities and special activities. The integrative components in the professional competence structure of a future Navy officer are research competence. However, there is virtually no specific research on its formation in future Navy officers.
Materials and methods. Theoretical and empirical methods: systematic analysis of scientific, psychological-pedagogical, methodical literature; development and testing of the structure of research competence of future Navy officers at the Institute of Naval Forces of the National University of Odessa Naval Academy, pedagogical observation, statistical analysis of the data obtained.
Results. The authors propose a structure for the research competence of future Navy officers: motivational (interest in research, desire to engage in research activities, ability to set goals, purposefulness, need to work with scientific sources); gnostic-activity (ability to plan one's own activity, choose the most optimal methods of performing tasks; ability to organize research, use technical means, carry out systematic analysis of phenomena, distinguish the main thing, make proofs, draw up research results); personality-reflexive (independence, responsibility, demanding self, creative approach to solving any tasks, ability to objectively evaluate the results of their own activity).
Conclusions. Formation of research competence is considered as an important factor in improving the whole system of training specialists for different fields of education. It is research that allows to deepen the professional direction of education, to educate specialists with high creative potential and influences the formation of social and professional maturity of future graduates.
Keywords: research competence, future Navy officer, professional competence, structural components, process of professional training.

Список використаних джерел

  1. Архипова М. В. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф, м. Хмельницький, 22-24 жовт., 2009 р. Хмельницький, 2009. С. 144–148.
  2. Бец І. О. Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 4. С. 11-15.
  3. Бондаренко Л. І. Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в умовах магістратури: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганський національний університет ім.Т.Г.Шевченка. Старобільськ, 2015. 23 с.
  4. Коваленко И. А. Педагогические условия развития исследовательской компетентности студентов в образовательном процессе вуза: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Благовещенск, 2005. 217 с.
  5. Набиева Е. В. Формирование исследовательской компетентности студентов педагогического университета через систему спецкурсов по единой проблематике: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Иркутск, 1999. 27 с.
  6. Олейникова М. А. Формирование исследовательских умений у будущих учителей начальных классов: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2002. 210 с.
  7. Осипова С. И. Развитие исследовательской компетентности одаренных детей. URL: www.fkgpu.ru/conf/17.doc.
  8. Романова М. Н. Организационно-педагогические условия развития исследовательской деятельности учителя инновационной школы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Якутск, 1997. 210 с.
  9. Стефановская Т. А. Технология обучения педагогике в вузе. 2-е изд. Москва: Совершенство, 2000. 272 с.
  10. Шепилова Т. Н. Формирование исследовательских умений и навыков будущих учителей технологии. Липецк, 2001. 160 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.10.2019 | Переглядів: 549 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar