Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Куртова Г.Ю. та ін. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ
Куртова Г., та ін. [za101@ukr.net]
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Kurtova-Ponomarenko-Rybalko-Zhuko.pdf

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ

Розглянуто наукові дослідження за напрямком підготовки майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії. Наведено аналіз публікацій вчених відносно різних аспектів функціонування системи освіти. Розглянуто питання формування професійної майстерності у підготовці висококваліфікованих спеціалістів. Доведено, що проблеми підготовки бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії в сучасному освітньому просторі знаходяться в стадії осмислення. Виділені основні аспекти професійної підготовки бакалаврів з фізичної терапії.
Формулювання проблеми. Для усвідомлення шляхів удосконалення системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії у вищих навчальних закладах України вирішальним постає завдання щодо виявлення основних проблем у їх підготовці, вивчення історії становлення системи та здобутків науково-педагогічного досвіду.
Матеріали і методи. Аналіз, синтез, узагальнення навчально-методичної та спеціальної наукової літератури з метою визначення проблем та перспектив них напрямків у професійній підготовці бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії.
Результати. Теоретичний аналізу науково-методичної літератури та вивчення практичного досвіду підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії дозволив визначити основні проблеми та перспективні напрямки їх професійної підготовки.
Висновки. З’ясовано, що фахова підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії вимагає постійного пошуку шляхів удосконалення різних аспектів їх готовності до майбутньої професійної діяльності, модернізації змісту підготовки відповідно до міжнародних стандартів та запитів суспільства.
Ключові слова: проблеми, перспективи, освіта, підготовка, фізична терапія, ерготерапія.

PROBLEMS AND PROSPECTS OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE BACHELORS IN PHYSICAL THERAPY AND OCCUPATIONAL THERAPY
Kurtova Galina, Ponomarenko Oleg
National University of "Chernihiv Collegium" Shevchenko, Ukraine
Rybalko Peter, Zhukov Vladimir
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. Scientific researches in the direction of preparation of future bachelors in physical therapy and ergotherapy are considered. The analysis of publications of scientists concerning different aspects of the functioning of the education system is given. The question of formation of professional skill in training of highly qualified specialists is considered. It is proved that the problems of preparation of bachelors in physical therapy and ergotherapy in modern educational space are in the stage of comprehension. The main aspects of the professional training of bachelors in physical therapy are highlighted.
Formulation of the problem. In order to understand the ways of improving the system of professional training of future specialists in physical therapy and ergotherapy in higher educational establishments of Ukraine, the decisive task is to identify the main problems in their preparation, to study the history of the formation of the system and the gains of scientific and pedagogical experience.
Materials and methods. Analysis, synthesis, generalization of educational-methodical and special scientific literature in order to identify problems and perspectives in the professional training of bachelors in physical therapy and ergotherapy.
Results. Theoretical analysis of scientific and methodological literature and the study of practical experience of training specialists in physical therapy and ergotherapy allowed to identify the main problems and perspective directions of their professional training.
Conclusions. It has been found out that professional training of future specialists in physical therapy, ergotherapy requires constant search for ways to improve various aspects of their readiness for future professional activity, modernization of the content of training in accordance with international standards and requests of society.
Key words: problems, perspectives, education, preparation, occupational therapy.

Список використаних джерел

 1. Базильчук О.В. Ізраїльський досвід професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної терапії у вищих навчальних закладах. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки, 2017. Вип.3. С. 87-93.
 2. Бєлікова Н.О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності. Освітологічний дискурс, 2014. № 2 (6). С. 13-22.
 3. Бойчук Т., Голубєва М., Левандовский О. Концептуальні засади становлення і розвитку спеціальності «Фізична реабілітація» в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві, 2008. Т. 3. С. 11-16.
 4. Герцик А.М. Організаційно-методичні аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді : автореф. дис. … канд. наук з фіз. вих. та спорту. Київ, 2006. 21 с.
 5. Гук С.В. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації в університетах Великої Британії : дис. … канд. пед. наук. Кам’янець-Подільський, 2015. 328 с.
 6. Клапчук В. Стан і шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах : матеріали регіональної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ), 2013. С. 167-171.
 7. Кравчук Л.С. Фізична терапія, ерготерапія: тлумачення професійної діяльності. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2017. №13. С. 37-40.
 8. Крупа В.В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації : автореф. дис. … канд. пед. наук. Тернопіль, 2014. 24 с.
 9. Копочинська Ю. В. Теоретичні аспекти визначення професійної ідентичності та її формування у майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Молодий вчений, 2017. № 12 (52). С. 387-391.
 10. Кукса В.О. Професійна підготовка фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2002. 18 с.
 11. Лянной Ю.О. Професійна підготовка магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 2015. III(29). Issue 57. С. 39-42.
 12. Маслов Р.В. Формування оздоровчої компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації в процесі професійної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук. Переяслав-Хмельницький, 2016. 23 с.
 13. Погонцева О. В. Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2011. 22 с.
 14. Романов Г.І. Проблеми підготовки в Україні фахівців з фізичної реабілітації. Актуальні проблеми навчання і виховання людей з особливими потребами : Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 2004. С. 328-330.
 15. Табінська С.О. Модернізація професійно-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів з фізичного виховання : дис. … канд. пед. наук. Запоріжжя, 2016. 285 с.
 16. Фастівець А. Професійна підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вітчизняній і зарубіжній педагогіці. Педагогічні науки, 2016. № 66-67. С. 77-82.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 02.10.2019 | Переглядів: 734 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar