Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Яловега І.Г. ВИТОКИ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: ЕВРИСТИКА В ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ
Яловега І.Г. [yalovegaira@gmail.com]
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22/2019_4-22-Yaloveha_FMO.pdf

ВИТОКИ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ: ЕВРИСТИКА В ПЕРШИЙ ТА ДРУГИЙ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУКИ

Формулювання проблеми. Забезпечення формування людини, здатної до інноваційного типу діяльності, є однією з ключових проблем модернізації освітнього процесу. Професійна підготовка майбутнього вчителя в умовах глобалізації та інформатизації освіти вимагає швидких рішень щодо перебудови навчального процесу. Необхідно не тільки застосовувати інноваційні методики навчання студентів педагогічних спеціальностей, а й готувати майбутніх вчителів до самостійної інноваційної діяльності. Серед сучасних методів, які надають працюючі рекомендації до розробки нових продуктів, виділяється дизайн-мислення, застосування якого в освітній діяльності дозволяє якісно розробляти та впроваджувати інноваційні методи та технології навчання. Метою статті є аналіз витоків дизайн-мислення шляхом дослідження розвитку евристики з часів античної науки до середини ХІХ століття для опанування суті та можливостей його застосування.
Матеріали і методи. Стаття є оглядовою, в ній проведено теоретичне дослідження питання виникнення, формування та розвитку евристики на основі аналізу наукової та методичної літератури. Застосувавши історичний метод, проведено дослідження в хронологічній послідовності виникнення та розвитку евристики в перший та другий етапи розвитку філософії та науки з метою виявлення зв’язків та відповідностей розроблених методів на кінець розглянутого періоду з методами, котрі використовуються в дизайн-мисленні.
Результати. На основі проведеного аналізу розвитку евристики з часів античності до середини ХІХ сторіччя було виділено найважливіші прийоми та методи, запропоновані вченими протягом розглянутого періоду. Результати досліджень з евристики, яких на кінець другого етапу розвитку філософії та науки стало доволі багато, вибудовувались у логічний ланцюжок та заклали міцний фундамент для наступних досліджень та пошуків можливих методів винахідницької діяльності. Наведені приклади відповідності методів та засобів винахідництва, запропонованих в перший та другий етапи розвитку філософії та науки, з методами, які використовуються в сучасному дизайн-мисленні, показують важливість вивчення історії розвинення евристики для бачення повної картини методики винахідництва та опанування значущості та суті інноваційної діяльності.
Висновки. Зроблений аналіз розвитку евристики в перший та другий етапи розвитку філософії та науки продемонстрував не тільки сам процес формування науки з винахідництва, а ще й надав можливості порівняти методи, що використовуються в дизайн-мисленні, з методами, які пройшли перевірку роками, віками та тисячоліттями. Велика кількість ідей та розробок, які були представлені науковцями к середині ХІХ сторіччя лягли в основу сучасних методів інноваційної діяльності. Використання в навчальному процесі найкращих методик інноваційної діяльності, серед яких дизайн-мислення виділяється своєю працездатністю, має стати тим засобом, який допоможе вивести освіту на новий більш високий рівень та підготовити майбутніх педагогів до роботи в умовах швидких змін сучасного світу.

Ключові слова: дизайн-мислення, евристика, творчість, інноваційна діяльність, освітня діяльність.

SOURCES OF DESIGN THINKING: HEURISTIC IN THE FIRST AND SECOND STAGES OF THE HISTORY OF PHILOSOPHY AND SCIENCE
Iryna Yaloveha
H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The problem of ensuring the formation of a person capable of innovative type of activity is one of the key problems of modernization of the educational process. Teacher training in the context of globalization and informatization of education requires quick decisions regarding the restructuring of the educational process. It is necessary not only to apply innovative methods of teaching students of pedagogical specialties, but also to prepare future teachers for independent innovative activity. Among modern methods that provide working recommendations for the development of new products, stands out design thinking, the use of which in education allows you to qualitatively develop and implement innovative teaching methods and technologies. The purpose of the article is to analyze the sources of the design-thinking method by investigating the evolution of heuristics from the time of ancient science to the middle of the nineteenth century to capture the essence of the method and the possibilities of its application.
Materials and methods. The article is an overview; it provides a theoretical research of the emergence, formation and evolution of heuristics based on the analysis of scientific and methodological literature. Applying the historical method, a research was conducted in the chronological sequence of the emergence and evolution of heuristics in the first and second stages of the history of philosophy and science, with the aim of identifying the connections and the correspondence of the developed methods at the end of the period under consideration with the methods used in design thinking.
Results. Based on the analysis of the development of heuristics from antiquity to the middle of the nineteenth century, the most important techniques and methods proposed by scientists during the first and second stages of the development of philosophy and science were identified. The results of the heuristic explorations, which by the end of the period under review became quite a lot, were built into a logical chain and laid the foundation for further research and search for possible methods of inventive activity. The examples of matching the methods and means of invention in the first and second stages of the history of philosophy and science with the modern method of developing innovative products of design thinking show the importance of studying the history of heuristics to see a complete picture of the methods of invention and mastering the importance and essence of innovation.
Conclusions. The analysis of the development of heuristics in the first and second stages of the development of philosophy and science showed not only the process of formation of science of invention, but also gave the opportunity to compare the methods used in modern design thinking with methods that have been tested over the years , ages and millennia. The large number of ideas and developments presented by scientists towards the middle of the nineteenth century formed the basis of modern methods of innovative activity, including the method of design thinking. The use of the best methods of innovation in the educational process, among which design thinking stands out for its efficiency, should become a tool that will help bring education to a new higher level and prepare future educators to work in the fast changing world of today.
Key words: design thinking, heuristics, creation, innovative activity, educational activity.

Список використаних джерел

 1. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. М.: Советское радио, 1979. 116 с.
 2. Адамар Ж. Исследование психологи процесса изобретения в области математики. Пер. с франц. М.: Советское радио, 1970. 152 с.
 3. Аристотель. Метафизика. Сочинения в 4-х томах. Т. 1. М: «Мысль», 1976. 550 с.
 4. Браун, Тим. Дизайн-мышление в бизнесе. М.: Манн, Иванов и Вербер, 2012. 256 с.
 5. Буш Г. Методы технического творчества. Рига: Издательство «ЛИЕСМА», 1972. 96 с.
 6. Горохов В. Г. Эволюция инженерии: от простоты к сложности. М.: ИФРАН, 2015. 199 с.
 7. Дизайн-мышление. Методические материалы. Москва: Лаборатория Wonderfull, 2019. 51 с. URL: dtcenter.ru (Дата звернення 08.12.2019).
 8. Жмудь Л. Я. Зарождение истории науки в античности. СПб.: РХГИ, 2002. 424 с.
 9. Кемпкенс, Оливер. Дизайн-мышление. Все инструменты в одной книге. Москва: Эксмо, 2019. 224 с.
 10. Огородников В. П. История и философия науки. СПб.: Питер, 2011. 352 с.
 11. Пуанкаре А. О науке: Пер. с франц. М.: Наука, 1983. 560 с.
 12. Тринг М., Лейтуэйт Э. Как изобретать? Пер. с англ. М.: Мир, 1980. 272 с.
 13. Энгельмейер П. К. Теория творчества. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 208 с.
 14. Beckman, Sara L. & Barry, Michael. (2007). Innovation as a Learning Process: Embedding Design Thinking. California Management Review. Vol. 50, No. 1. P. 25–56.
 15. Brenner, Walter & Uebernickel, Falk. (2016). Design Thinking for Innovation. Publisher: Springer. 165 p.
 16. Gilbert, Clark G.; Crow, Michael M. & Anderson, Derrick. (Winter 2018). Design Thinking for Higher Education. Stanford Social Innovation Review. URL: https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_higher_education#bio-footer (Дата звернення 08.12.2019).
 17. IDEO Design Thinking. URL: https://designthinking.ideo.com/faq/how-do-people-define-design-thinking (Дата звернення 08.12.2019).
 18. Meinel, Christoph & Leifer, Larry. (2019). Design Thinking Research. Publisher: Springer. 266 p.
 19. Tran, Rosanna & Gopalakrishnan, Srik. (Sep. 6, 2013) Design Thinking for Evaluation and Learning. URL: https://ssir.org/articles/entry/design_thinking_for_evaluation_and_learning (Дата звернення 08.12.2019).
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 867 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar