Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Павлова Н.С., Войтович І.С. САМООЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Павлова Н.С., Войтович І.С. [nataliia.pavlova@rshu.edu.ua]
Рівненський державний гуманітарний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2019-v4-22/2019_4-22-Pavlova-Voitovych_FMO.pdf

САМООЦІНЮВАННЯ СФОРМОВАНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті обґрунтовано необхідність підвищення якості методичної підготовки вчителів інформатики, розкрито зміст поняття «методична компетентність майбутнього вчителя інформатики», наведено результати самооцінювання студентів сформованості методичної компетентності.
Формулювання проблеми. Упровадження нової парадигми освіти, динамічні перетворення в інформатиці як фундаментальній науці і як шкільному предметі вимагають компетентних учителів інформатики, які готові конструювати і реалізовувати власну методичну систему вивчення шкільного курсу інформатики. З огляду на це необхідно вносити корективи до освітніх програм підготовки вчителів, удосконалювати процеси формування їх фахових компетентностей.
Матеріали і методи: теоретичні (аналіз, порівняння, узагальнення, систематизація науково-методичних джерел) та емпіричні (анкетування студентів, спостереження та аналіз результатів).
Результати. Вивчення науково-методичних джерел показало, що на етапі здобуття вищої освіти відбувається формування у студента методичної компетентності та її первинне функціонування, а після завершення навчання у ЗВО, у процесі професійної діяльності вчителя – подальший розвиток компетентності. Методична компетентність майбутнього вчителя інформатики є динамічною інтегрованою професійно-особистісною характеристикою особистості, що поєднує знання і уміння, досвід вирішення навчально-методичних завдань з урахуванням особливостей учнів та специфіки предмету, професійно значущі особистісні якості, сприяє успішній методичній діяльності у ЗЗСО.
Висновки. Формування методичної компетентності – процес цілеспрямованого включення майбутнього вчителя інформатики у методичну діяльність під час навчання у ЗВО, що забезпечує мотиваційно-ціннісне ставлення до даної діяльності, готовність до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики; оволодіння сучасними технологіями, аналіз та корекцію результатів власної методичної діяльності, опрацювання досвіду інших учителів.
Ключові слова: методична компетентність, майбутній учитель, інформатика.

SELF-ASSESSMENT OF THE FORMATION OF METHODICAL COMPETENCE OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS: RESEARCH PROBLEM ANALYSIS
N. S. Pavlova, I. S. Voitovych
Rivne state university of humanities, Ukraine

Abstract. The article substantiates the need to improve the quality of methodological training of computer science teachers, describes the meaning of the concept «methodical competence of future computer science teachers», presents the results of students' self-assessment of the formation of methodological competence.
Problem formulation. Implementation of a new education paradigm, dynamic transformations in informatics as fundamental science and as school subject require competent computer science teachers, who are ready to design and implement their own methodological system of studying the school course of computer science. According to this, it is necessary to make adjustments to the teacher training programs, improve the processes of formation of their professional competences.
Materials and methods: theoretical (analysis, comparison, generalization, systematization of scientific and methodological sources) and empirical (student questionnaires, observations and results analysis).
Results. The study of scientific and methodological sources has showed, that at the stage of higher education, the student develops methodological competence and its initial functioning, and after graduation from a higher education institution, in the process of teacher's professional activity – further competence development. The methodological competence of the future computer science teacher is a dynamically integrated professional-personal characteristic of the personality, that combines knowledge and skills, experience of solving educational problems taking into account the peculiarities of the students and the specifics of the subject professionally significant personal qualities, promotes successful methodical activity in schools.
Conclusions. Formation of methodological competence – the process of purposefully incorporating a future computer science teacher into teaching methodological activities in the higher education institution, that provides motivational value to this activity, willingness to organize educational and cognitive activities of students in computer science lessons; mastering modern technologies, analyzing and correcting the results of their own methodical activities, working on the experience of other teachers.
Key words: methodological competence, future teacher, computer science.

Список використаних джерел

 1. Абдуразаков М.М. Совершенствование содержания подготовки будущего учителя информатики в условиях информатизации образования: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02; 13.00.08 / МоскПГУ. Москва, 2007. 44 с.
 2. Акуленко І.А. Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи. Наукові записки. Випуск 122. Серія: Педагогічні науки. 2013. С. 58-66.
 3. Вакалюк Т.А. Підготовка майбутніх учителів інформатики до розвитку логічного мислення старшокласників: теоретико-методологічний аспект: монографія. Житомир: ЖДУ імені І.Франка, 2013. 236 с.
 4. Заболотний В.Ф. Дидактичні засади застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ, 2010. 39 с.
 5. Зубков А.Л. Развитие методической компетентности учителей в условиях модернизации общего образования: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / ЧГПУ. Екатеринбург, 2007. 23 с.
 6. Касперко М.В. Формирование методической компетентности будущего учителя математики в условиях классического университета: монография. Гродно: ГрГУ, 2012. 115 с.
 7. Лебедева О.В. Развитие методической компетентности учителя как средство повышения эффективности учебного процесса в общеобразовательной школе: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / НГУ имени Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, 2007. 24 с.
 8. Масюкова Н.Г. Развитие методической компетентности учителя в процессе повышения квалификации с использованием дистанционных образовательных технологий: монография. Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2018. 216 с.
 9. Матяш О.І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2013. 450 с.
 10. Мисліцька Н.А. Навчання фізики на засадах пропедевтичного підходу у формуванні методичної компетентності майбутнього вчителя фізики: дисерт. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / ВДПУ імені М.Коцюбинського, НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. 448 с.
 11. Морзе Н.В. Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02 / НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2003. 39 с.
 12. Моторіна В.Г. Дидактичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих педагогічних навчальних закладах: автореф. д-ра … пед. наук: 13.00.04 / ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Харків, 2005. 47 с.
 13. Опачко М.В. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізики з дидактичного менеджменту : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2018. 685 с.
 14. Осадча К.П. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у процесі вивчення фахових дисциплін: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / МДПУ імені Б.Хмельницького. Мелітополь, 2009. 423 с.
 15. Семерня О.М. Формування методичної компетентності майбутніх учителів фізики в процесі практичних занять з методики навчання фізики: автореф. дис. … д-ра пед. наук. 13.00.02 / НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2017. 40 с.
 16. Толочко С.В., Рідей Н.М. Теоретичне обґрунтування необхідності формування науково-методичної компетентності викладачів у системі післядипломної педагогічної освіти. ScienceRise: Pedagogical Education. 2017. №8(16). С. 14-19. DOI: 10.15587/2519-4984.2017.108974
 17. Шапран Ю.П. Теоретичні і методичні засади формування професійної компетентності майбутніх учителів біології. автореф . дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / НПУ імені М.П. Драгоманова. Київ, 2014. 44 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 12.02.2020 | Переглядів: 803 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar