Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гарань Н.С. ТЬЮТОРСЬКИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Гарань Н.С. [garan_nat@i.ua]
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Garan_FMO.pdf

ТЬЮТОРСЬКИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті проаналізовано поняття «тьютор», «тьюторський супровід». Здійснено аналіз сучасних досліджень щодо визначення сутності тьюторської діяльності. Автором визначено, що під тьюторським супроводом розуміють – педагогічну діяльність щодо індивідуалізації освіти, спрямовану на виявлення та розвиток освітніх інтересів і мотивів студента, пошук освітніх ресурсів для створення індивідуальної освітньої програми. Зауважено, що пріоритетним напрямом реформування системи освіти України є організація навчання та виховання студентів з особливими потребами в загальноосвітніх установах спільно з іншими, тобто інтегрована освіта. Зроблено висновок про те, що вдала реалізація запланованого державою курсу змін повною мірою залежить від можливості системи освіти реформуватися в напрямах відкритості освітнього простору.
Формулювання проблеми. На підставі аналізу теоретичного матеріалу дослідити проблему тьюторського супроводу студентів з особливими потребами у закладі вищої освіти.
Матеріали і методи. Задля реалізації визначеної мети при підготовці статті використані методи вивчення науково-педагогічної літератури та теоретичного аналізу інформації.
Результати. Підсумовуючи проведене дослідження можна зауважити на тому, що тьюторський супровід сприяє отриманню якісної освіти студентів із особливими потребами, які навчаються за загальним планом або за індивідуальною освітньою програмою. За участю тьютора ця програма будується, відповідно до освітніх можливостей, індивідуальних особливостей, станом соматичного та нервово-психічного здоров'я студента, з обов’язковим урахуванням реальних можливостей освітнього середовища закладу вищої освіти. З огляду на те, що тьютори опікуються проблемами людей з інвалідністю, вони повинні бути доброзичливими, співчутливими, обізнаними з особливостями функціональних обмежень студентів різних нозологій, мають пройти спеціальну соціально-психологічну підготовку. Задля успішної організації роботи тьюторів у закладі вищої освіти необхідно об’єднати зусилля факультетів, кафедр, відділів із освітньої та виховної роботи, а також студентської волонтерської служби.
Висновки. У процесі проведеного дослідження констатовано, що важливим показником ефективності навчання студентів із особливими потребами в закладі вищої освіти за індивідуальною освітньою програмою з тьюторським супроводом є ефективна соціальна взаємодія усіх структурних підрозділів і студентів, що виражатиметься в їх спільній участі в різноманітних заходах, а також у взаєморозумінні та толерантному ставленні один до одного.
Ключові слова: тьютор, тьюторський супровід, тьюторська діяльність, тьюторство, студент, заклад вищої освіти

TUTORIAL SUPPORT OF STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS AT INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION
N. S. Garan
SHEI “Donbas State Pedagogical University”, Ukraine

The article analyses the concepts “tutor, “tutorial support”. The analysis of contemporary studies as to determining the essence of the tutorial activity is made. The author considers that “tutorial support” means a kind of pedagogical activity concerning the individualization of education, which is aimed at identifying and developing the student’s educational interests and motives, search for educational resources to create an individual educational programme. It is noted that the priority direction of reforming the educational system of Ukraine is the organization of education and upbringing of students with special needs at comprehensive educational institutions together with others, i. e. integrated education. It is determined that the key problem is to make it possible for each student to gain rich social experience and to be able to fully realize the educational needs, without reducing the overall educational level of others. The main functions of the tutors-consultors are discussed in detail in the study. It is especially emphasized that an effective indicator of the effectiveness of teaching students with special needs using an individual educational program with tutorial support is the effective social interaction of all the structural units of higher educational institutions and students, which will be expressed in their joint participation in different activities and also in mutual understanding and tolerant attitude to one another. The result of the article is the conclusion that the successful implementation of the state-planned course of changes depends entirely on the ability of the educational system to be reformed in the directions of openness of the educational space, involvement of each person in the educational process as a subject of educational activity, individualization of the educational process.
Formulation of the problem. Based on the analysis of the theoretical material the problem of the tutorial support of the students with special needs at the institution of higher education is investigated.
Materials and methods. The methods of studying scientific and pedagogical literature and theoretical analysis of information have been used when preparing the article.
Results. Summarizing the study, it can be noted that tutorial support helps to provide quality education for the students with special needs who study according to a general plan or an individual educational programme. With the tutor’s participation, this programme is built in accordance with the educational opportunities, individual characteristics, the state of the student’s somatic and neuro-mental health, taking into account the real possibilities of the educational environment of the institution of higher education. Regarding the fact that tutors deal with the problems of people with disabilities, they should be friendly, compassionate, familiar with the peculiarities of the functional limitations of students of different nosologies, and they must undergo special socio-psychological training. For the successful organization of tutors’ work at an institution of higher education, the efforts of faculties, departments, offices of educational and upbringing work, as well as the student volunteer service should be combined.
Conclusions. In the course of the study, it is stated that the important indicator of the efficiency of learning the students with special needs at the institution of higher education according to the individual educational programme with the tutorial support is an effective social cooperation of all the structural subdivisions and students. This will be reflected in their joint participation in various activities, as well as in mutual understanding and tolerance towards each other.
Keywords: tutorial support, tutorial activity, tutor-consultor, student, institution of higher education.

Список використаних джерел

  1. Борохвіна, Т.Г. Організація роботи та професійні обов'язки тьютора в умовах інклюзивної освіти Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Чернігів, 2018. № 155. С. 93–98.
  2. Гарань, Н.С., Стрюкова, Ю.А. Инклюзивное образование в Украине Инклюзивное образование: сборник статей по материалам II международного семинара по педагогике. (26.10.2016, г. Санкт-Петербург). С. 18–22.
  3. Жижко, О.А. Інноваційні педагогічні технології у підготовці тьюторів для роботи з дорослими в Мексиці й Венесуелі Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 2014. № 1, С. 3–10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2014_1_3 (Дата звернення 23.02.2019).
  4. Іващенко, М.В. Формування готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до діяльності тьютора: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. Харків, 2011, 20 с.
  5. Літовка, О.П. Тьюторство як професійно-педагогічна позиція майбутнього вчителя Сучасні педагогічні технології підготовки майбутніх учителів в умовах ступеневої освіти: матеріали регіон. наук.- практ. конф. Стаханов, 2013. С. 202–208.
  6. Подпльота, С.В. Тьюторство: історія і сучасність Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Херсон, 2017. № 75, С. 65–69.
  7. Семеновська, Л.А. Методичні аспекти реалізації тьюторського супроводу вивчення педагогічних дисциплін Естетика і етика педагогічної дії. Полтава, 2014. № 8, С. 121–133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2014_8_13 (Дата звернення 07.03.2019).
  8. Сторожук, Н.А. Структурно-функціональний аналіз діяльності тьютора в системі організації та супроводу навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Київ, 2013. № 44, С. 238–245.
  9. Тарадюк, Д.О. Професійна підготовка тьюторів до роботи в інклюзивному освітньому середовищі як педагогічна проблема Нова педагогічна думка. Рівно, 2018. № 1, С. 87–89.
  10. Чорна, В.В., Яковенко, І.О. Тьютор особистісного розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії Проблеми гуманітарних наук. Дрогобич, 2018. № 39, С. 142–152.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 06.03.2020 | Переглядів: 764 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar