Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Борозенець Н.С. МІСЦЕ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ
Борозенець Н.С. [bnataliya3009@gmail.com]
Сумський національний аграрний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Borozenets_FMO.pdf

МІСЦЕ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-АГРАРІЇВ

Формулювання проблеми. Суттєве перетворення аграрного сектору України обумовило необхідність у якісному, компетентному кадровому забезпеченні цієї галузі економіки країни. Тому в аграрних ЗВО ведуться розробки шляхів реалізації компетентнісної моделі підготовки майбутніх фахівців-аграріїв. Аналіз теоретичних та практичних засад математичної підготовки виявив суперечності між потребами агропромислового комплексу у висококваліфікованих фахівцях, які мають достатню математичну підготовку для виконання сучасних математично ємних професійних завдань, і неможливістю підготовки саме таких кадрів в умовах традиційної системи; позитивним впливом професійної спрямованості навчання у ЗВО на якість предметної підготовки і не розробленістю моделей реалізації професійної спрямованості навчання математичних дисциплін; системним використанням математичних і спеціальних навичок аграрієм у вирішенні професійних завдань і недосконалістю їх формування у процесі математичної підготовки студентів. Тому важливим залишається визначення місця математичних дисциплін у професійній підготовці фахівців аграрної галузі.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: аналіз, систематизація й узагальнення результатів педагогічних досліджень, законодавчих і нормативних документів; емпіричні методи: педагогічне спостереження за освітнім процесом, анкетування; статистичні методи.
Результати. Проаналізовано математичну підготовку студентів-аграріїв як складову їх професійної компетентності. Розглянуто специфіку курсу «Вища математика» для спеціальностей 201 «Агрономія» і 208 «Агроінженерія» в різних аграрних ЗВО та доведено необхідність коригування форм, методів та засобів, які застосовуються у процесі вивчення математичних дисциплін. Продемонстровано, що дисципліни саме математичного циклу сприяють формуванню професійних дослідницьких якостей та є важливими для майбутньої професійної діяльності фахівця-аграрія.
Висновки. У професійній підготовці студентів-аграріїв математичні дисципліни формують здатність самостійно вирішувати професійні проблеми, критичне і творче мислення, адаптаційну гнучкість у мінливих життєвих ситуаціях, спроможність самостійно здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці для вирішення різноманітних проблем; розвивають здатність генерувати нові ідеї, грамотно працювати з інформацією, а також є фундаментом для вивчення багатьох професійно-орієнтованих дисциплін.
Ключові слова: математична освіта, математичні дисципліни, професійна підготовка, фахівці-аграрії, аграрні ЗВО.

PLACE OF MATHEMATICAL DISCIPLINES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE AGRARIANS
Nataliia Borozenets
Sumy National Agrarian University, Ukraine

Formulation of the problem. The significant transformation of the agrarian sector of Ukraine necessitated the qualitative, competent staffing of this sector of the country's economy. Therefore, agrarian universities are developing ways to implement a competent model for training future agrarian specialists. The analysis of theoretical and practical foundations of mathematical training revealed the contradictions between the needs of the agro-industrial complex in highly qualified specialists who have sufficient mathematical training to perform modern mathematically capacious professional tasks, and the inability to train such personnel in the conditions of the traditional system; the positive influence of the professional orientation of teaching at the university on the quality of subject preparation and the lack of development of models of realization of the professional orientation of teaching mathematical disciplines; systematic use of agrarian mathematical and special skills in solving professional problems and the imperfection of their formation in the process of mathematical preparation of students. Therefore, it is important to determine the place of mathematical disciplines in the professional training of agricultural specialists.
Materials and methods. Theoretical methods: analysis, systematization, and generalization of the results of pedagogical researches, legislative and normative documents; empirical methods: pedagogical observation of the educational process, questioning; statistical methods.
Results. The mathematical preparation of agrarian students as a component of their professional competence is analyzed. The specifics of the course "Higher Mathematics" for the specialties 201 "Agronomy" and 208 "Agroengineering" in different agrarian AEs are considered and the necessity of correction of forms, methods, and means used in the process of studying mathematical disciplines is proved. It has been demonstrated that the disciplines of the mathematical cycle contribute to the formation of professional research qualities and are important for the future professional activity of a specialist in agriculture.
Conclusions. In the professional training of agricultural students, mathematical disciplines form the ability to independently solve professional problems, critical and creative thinking, adaptive flexibility in changing life situations, the ability to independently acquire new knowledge and apply them in practice to solve various problems; develop the ability to generate new ideas, work with information competently, and is the foundation for the study of many professionally oriented disciplines.
Keywords: mathematical education, mathematical disciplines, vocational training, agricultural specialists, agrarian universities.

Список використаних джерел

 1. Борозенець Н.С. Дослідницька компетентність майбутніх бакалаврів з аграрних наук та аспекти її формування при вивченні математичних дисциплін : монографія. Суми : ФОП Цьома С.П., 2019. 294 с.
 2. Власенко К.В. Теоретичні й методичні аспекти навчання математики з використанням інформаційних технологій в інженерній машинобудівний школі: монографія. Донецьк : Ноулідж, 2011. 410 с.
 3. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0919 «Механізація та електрифікація сільського господарства». Київ : Міністерство освіти і науки України, 2005. 162 с.
 4. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки фахівця. Напрям підготовки 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство». Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Суми, 2010. 31 с.
 5. Галузевий стандарт вищої освіти України. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 1301 «Агрономія». Київ : Міністерство освіти і науки України, 2005. 184 с.
 6. Горда І. М. Методичне забезпечення моніторингу навчальних досягнень з математики студентів вищих аграрних навчальних закладів : автореф. дис.  … канд. пед. наук 13.00.02 / Національний пед.  ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2014. 23 с.
 7. Горда І.М. Методичні рекомендації до проведення моніторингу у вищих аграрних навчальних закладах. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2, Вип. 15, 2015. С 28-33.
 8. Дутка Г. Я. Фундаменталізація математичної освіти майбутніх економістів : монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 478 с.
 9. Клочко В. І. Застосування новітніх інформаційних технологій при вивченні вищої математики у технічному вузі : навч.-метод. посіб. Вінниця : ВДТУ, 1997. 300 с.
 10. Крилова Т. В. Наукові основи навчання математики студентів нематематичних спеціальностей (на базі металургійних, енергетичних і електромеханічних спеціальностей вищого закладу вищої освіти) : дис… д-ра пед. наук : 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. Київ, 1999. 473 с.
 11. Левчук О.В., Новицька Л.І. Дидактичні особливості технології використання системи Мathcad в математичній підготовці фахівців аграрної галузі. ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ. МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики, № 3, 2017. С. 78-88.
 12. Нічуговська Л.І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників : методологія, теорія, практика: монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 153 с.
 13. Новицька Л. І. Формування вмінь розв’язувати прикладні задачі в процесі вивчення математики студентами аграрного університету : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Ін-т педагогіки АПН України. Київ, 2008. 25 с.
 14. Новицька Л.І., Левчук О.В. Стан математичної підготовки студентів-екологів аграрних ВНЗ. Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». Випуск 1 (40), 2017. C 179-182.
 15. Овсієнко Ю. І. Диференційоване навчання математики студентів вищих навчальних закладів освіти аграрного профілю : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ. 2013. 23 с.
 16. Петрук В.А. Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : монографія. Вінниця : Універсум-Вінниця, 2006. 292 с.
 17. Силенок Г. А. Розвиток інтелектуальних умінь студентів аграрних університетів у процесі навчання математичних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2017. 23 с.
 18. Сосницька Н., Іщенко О. Змістовна компонента математичної підготовки майбутніх фахівців аграрної сфери. НАУКОВI ЗАПИСКИ. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Випуск 12 (І), 2016. С 38-42.
 19. Фомкіна О.Г. Методична система проведення практичних занять з математики зі студентами економічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова.  Київ, 2000. 20 с.
 20. Хом’юк І.В. Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм: дис. .. канд. пед. наук: 13.00.04 / Вінницький держ. технічний ун-т. Вінниця, 2002. 219 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 983 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar