Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Збаравська Л., Чайковська О. та ін. ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНО-ТЕХНІЧОЇ..
Збаравська Л., Чайковська О. та ін. [olzbaravska@gmail.com]
Подільський державний аграрно-технічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Zbaravska-Chaikovska-Slobodian_FMO.pdf

ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАПОРУКА ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНО-ТЕХНІЧОЇ ГАЛУЗІ  

Формулювання проблеми. У статті висвітлено та проаналізовано основні теоретичні положення, які складають основу концепції навчання фізики студентів аграрно-технічних ЗВО.
Матеріали і методи. Для виявлення шляхів розв’язання досліджуваної проблеми, максимально наближеної до майбутньої професійної діяльності студентів, здійснено теоретичний аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури за темою дослідження з метою добору й осмислення фактичного матеріалу; аналіз концепцій, теорій і методик.
Результати. Розкриті основні прийоми впровадження професійної спрямованості навчання фізики на лекційних формах заняття студентів аграрно-технічних закладів освіти. Визначені основні способи підвищення фахових знань студентів під час вивчення курсу фізики. Описана апробована методика здійснення професійної спрямованості навчання фізики на лекціях. Для виявлення рівня підготовки студентів інженерних спеціальностей з фізики нами було проведено експериментальне дослідження, яке показало, що курс фізики у вищому аграрно-технічному навчальному закладі перетворився з фундаментального на загальноосвітній предмет. Студенти не усвідомлюють мету навчання фізики, як фундаменту майбутньої професійної діяльності, не можуть трансформувати знання, отриманні на заняттях з фізики, на дисципліни професійно-практичної підготовки та загальнотехнічного циклу, а також на виконання курсових робіт та дипломного проектування. 
Висновки. Окреслена та методично обґрунтована проблема даної статті дозволяє зробити висновок про необхідність взаємозв’язку принципів фундаментальності й професійної спрямованості під час навчання фізики студентів аграрно-технічних навчальних закладів. Доведено, що використання фахово спрямованого матеріалу сприяє формуванню системи фізичних знань у студентів, а також набуттю різних практичних навичок і умінь  та стимулює пізнавальний інтерес до вивчення фізики як науки, дозволяє краще засвоювати матеріал інших дисциплін природничого циклу, що розвивають їхні пізнавальні та творчі здібності, впливає на формування стійких мотивів до отримання знань з фахових дисциплін.
Ключові слова:  фахова компетентність, професійна спрямованість, фундаментальність, фізика, аграрно-технічна галузь.

PROFESSION-BASED TRAINING AS A GUARANTEE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE
WITH THE FUTURE SPECIALISTS IN AGRARIAN AND TECHNICAL SPHERE

L. Zbaravska, O. Chaikovska, S. Slobodian
State agrarian and engineering university in Podilia, Ukraine

Problem statement. The article is an attempt to highlight and analyze the main theoretical principles that form the basis of physics teaching concepts with the students of Agrarian and Technical educational institutions.
Materials and methods. The theoretical analysis of philosophical, psychological and pedagogical literature to gather information for the research, analysis of concepts, theories and methods were used in the study to identify the strategies for solving the issue we deal with within the context of future professional activity.
Results. The basic techniques for profession-based physics training during lectures with the students of Agrarian and Technical universities are given. The main ways for increasing students’ professional knowledge in the process of physics course training are determined. The experimentally proved technique for profession-based physics training during a lecture course is described. To identify the level of engineering students’ competence in physics, we conducted an experimental study. The survey showed that the course of physics in Agrarian and Technical University has turned from the fundamental discipline into the secondary subject. Students don’t realize the purpose of teaching physics, as the framework for future professional activities. They also cant transform the knowledge that they received on physics lessons, to disciplines of vocational training and general technical cycle, as well as during completing of course works and degree diploma projects.
Conclusions. The described and methodically proved the problem of this article allows us to conclude that the principles of fundaments and profession-based learning in teaching physics with the students majoring in agriculture and engineering are necessary. It has been shown that the use of major focused material contributes to the formation of a system of student physical knowledge, as well as the acquisition of various practical skills and abilities. Major focused tasks stimulate cognitive interest physics learning, allow to better absorb the material of other Natural Science disciplines, develop cognitive and creative abilities, influence the formation of persistent motives to obtaining knowledge in professional disciplines.
Keywords: professional competence, professional orientation, fundamentality, physics, agrarian and technical industry.

Список використаних джерел

 1. Болотов В. А., Суриков В. В. Компетентносная модель от идеи к образовательной програмне. Педагогика.  2003. № 10. С. 8-14.
 2. Гурьев А.И. Статус межпредметных связей в системе современного образования. Наука и школа.  2002. №2. С. 41-45.
 3. Збаравська Л.Ю., Бендера І.М., Слободян С.Б. Збірник задач з фізики з професійним спрямуванням  Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2010.  64 с.
 4. Кузь Ю. М. Методика навчання майбутніх прикордонників застосовувати автоматизовані комплекси та технічні засоби прикордонного контролю: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Хмельницький: Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького, 2015.  20 с.
 5. Рибінська Ю. Сучасні тенденції розвитку професійної освіти в Україні на основі впровадження системи взаємопов’язаного навчання. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Житомир, 2006. Т. 2. С. 30-31.
 6. Рудь А.В. Інноваційна технологія  викладання теми «Електричне обладнання тракторів і автомобілів». Педагогічні науки. Вип. 57. Херсон.  2011.  С. 421-428.
 7. Третько В.В. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів міжнародних відносин. Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. 2013. № 6 (13).  С. 194–202.
 8. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика : методология, теория, практика. Москва.  2005. 222 c.
 9. Zbaravska Lesia, Slobodyan Sergiy. Interdisciplinary communication in teaching physics for students of agricultural universities. Středoevropský  vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum». Central European journal for science andresearch. Praha, 2016.  Р. 97-101.
 10. Lyall C., Bruce A., Tait J., Meagher L. Interdisciplinary Research Journeys: Practical Strategies for Capturing Creativity. London.  2011.
 11. Marcu L. Science education: the need for an interdisciplinary approach. 2007. Oradea University, Retrieved on December 15, 2017 from: https://www.researchgate.net/.../26552749_Science_education.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 742 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar