Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лебедєва І.Л., Норік Л.О. ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ...
Лебедєва І.Л., Норік Л.О. [irina.lebedeva@khneu.net]
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна,
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Lebedeva-Norik_FMO.pdf

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Стаття присвячена визначенню відповідності між теоретичними знаннями щодо можливостей застосування математичних методів у ході дослідження студентами економічних процесів та явищ, і тим, в якій мірі вони використовують ці знання під час проведення  наукових досліджень в межах дисциплін, що відповідають їх фаховим спрямуванням.
Формулювання проблеми. Основою сучасної освітньої парадигми є математизація суспільних наук як складова концепції неперервної математичної підготовки фахівців. В ХНЕУ ім. С. Кузнеця одним із методів формування у студентів здібностей до використання математичного апарата в ході розв’язання завдань економічного спрямування є залучення їх до підготовки творчого завдання у вигляді наукової статті.
Матеріали і методи. Опрацьовано статті студентів за 2015 – 2017 роки, що були надруковані у одному з наукових видань ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Для оцінювання рівня використання математичного апарату було сформульовано певні критерії і відповідність статті кожному з цих критеріїв оцінено за п’ятибальною шкало. Для визначення того, чи є значущою різниця між середніми балами, що отримали роботи студентів різних років навчання, застосовано статистичний t-критерій Стьюдента.
Результати. Встановлено, що кількість статей, в яких застосовано математичні методи, та середній бал, який характеризує рівень застосування математичних методів, не мають якоїсь сталої тенденції залежно від року навчання студента. Визначено, що найбільший бал мають роботи студентів другого курсу. За критерієм Стьюдента доведено, що відмінності між середніми балами, за якими оцінено наукові статті студентів різних курсів щодо використання математичного апарату, порівняно із середнім балом робіт студентів другого курсу є статистично значущими. 
Висновки. Аналіз статей студентів вказує на необхідність посилення міждисциплінарних зв’язків в процесі навчання. Розроблення інтегрованих робочих програм може стати ланцюгом між навчальними дисциплінами та забезпечити побудову цілісної системи навчання.
Ключові слова:  компетентнісний підхід, STEM-технологія, неперервна математична підготовка, наукова стаття як творче завдання, рівень застосування математичного апарату.

DETERMINATION OF THE EFFICIENCY OF IMPLEMENTATION OF THE CONTINUOUS MATHEMATICAL TRAINING CONCEPT IN THE PROCESS OF FUTURE ECONOMISTS AND MANAGERS LEARNING
Irina Lebedeva, Larisa Norik
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine

The article is devoted to the definition of accordance between theoretical knowledge of the mathematical methods and application of this knowledge to the study of economic processes and phenomena by students during research within the disciplines that match their specialization.
Formulation of the problem. The basis of the modern educational paradigm is a mathematization of social sciences as part of the concept of continuous mathematical training. In Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics students are encouraged to use mathematical apparatus in their economic investigations the results of which students present in the form of a scientific article.
Materials and methods. For analysis, student articles published in one of the scientific editions of S. Kuznets KNUE during 2015 – 2017 were selected. We formulated the main criteria by which the level of use of the mathematical apparatus in scientific research was evaluated on a five-point scale. To determine if the means of sets of data are significantly different from each other Student's t-test was applied.
Results. It was found that the highest score for the quality of using mathematical methods in scientific researches was assigned to research works that were carried out by second-year students. By Student's t-test, we proved statistically significant of the differences between the average scores for scientific articles of the students of different year studies in comparison with second-year students.
Conclusions. Analysis of articles of students indicates the necessity to strengthen interdisciplinary connections in the learning process. The development of integrated working programs can be range between educational disciplines and ensure the creation of an integrated training system.
Keywords: competency-based approach, STEM-educational technology, continuing mathematical training, scientific article as a creative task, the level of application of the mathematical methods.

Список використаних джерел

  1. Архів видань журналу "Молодіжний вісник" URL: https://www.hneu.edu.ua/naukovi-vidannya/arhiv-vydan-molodizhnyj-visnyk/ (Дата звернення 15.07.2019)
  2. Болотов В. А., Сериков В. В.  Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме. Педагогика.  2003. № 10. С. 7-13.
  3. Гусак Л. П. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей: дис. ... канд. наук : 13.00.04 /  Він. держ. пед. унів-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2007. 242 c.
  4. Жалдак М. І., Кузьміна Н. М., Михалін Г. О. Теорія ймовірностей і математична статистика: підручник [для студентів фізико-математичних та інформатичних спеціальностей педагогічних університетів]. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. 707 с.
  5. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи / за заг. ред. О. В. Овчарук. К.: КІС, 2004. 112 с.
  6. Kärkkäinen K. and Vincent-Lancrin S. Sparking Innovation in STEM Education with Technology and Collaboration: a Case Study of the HP Catalyst Initiativ. Paris, France : OECD, 2013. 125 p.
  7. Малярець Л. М., Лебедєва І. Л. Неперервна математична підготовка економістів: знання, навички, вміння. Фізико-математична освіта. 2017. Вип. 4(14). С. 53-58.
  8. Проект концепції STEM-освіти в Україні. URL: http://mk-kor.at.ua/STEM/STEM_2017.pdf (Дата звернення 25.07.2019)
  9. Штика Ю. М. Особливості формування аналітичної компетентності у студентів економічних спеціальностей. Фізико-математична освіта,  2019. Вип. 1(19). С. 210-214.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 35 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar