Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лянна О.В. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З ВІДНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ
Лянна О.В. [Lianna-ov@ukr.net]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Lianna_FMO.pdf

СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
З ВІДНОВЛЕННЯ МОВЛЕННЄВОГО СПІЛКУВАННЯ 

Формулювання проблеми. Стаття присвячена актуальній проблемі відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану. Переважну кількість наукових праць присвячено питанням розвитку та формуванню вербального спілкування в дитячому віці. Особливості відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану залишаються поза увагою науковців.
Матеріали і методи. Для розв’язання проблеми було використано наступні методи: теоретичні – вивчення, аналіз та узагальнення теоретичних та методичних засад дослідження для визначення стану розробленості проблеми й перспективних напрямів її вирішення; емпіричні – педагогічне спостереження, інтерв’ювання, тестування, анкетування, вивчення медичної документації, узагальнення практичного досвіду в закладах охорони здоров’я, констатувальний і формувальний етапи психолого-педагогічного експерименту з метою вивчення стану та особливостей мовленнєвого спілкування осіб із післяінсультною афазією та перевірки ефективності розробленої методики корекційно-відновлювального навчання; методи статистичної обробки даних – якісний аналіз та кількісна обробка одержаних результатів дослідження за допомогою методів математичної статистики з метою забезпечення достовірності та об’єктивності результатів експерименту.
Результати. Визначено сучасні науково-теоретичні засади вивчення проблеми мовленнєвого спілкування, конкретизовано особливості проявів синдрому афазії у осіб післяінсультного стану та визначено методологію відновлювального навчання при афазії. Подано теоретичне обґрунтування методики формувального етапу експерименту, з’ясовано особливості порушення мовленнєвого спілкування в осіб з післяінсультною афазією. Обґрунтовано педагогічні умови оптимізації корекційно-відновлювального навчання. Розроблено та доведено ефективність методики відновлення мовленнєвого спілкування при афазії у осіб післяінсультного стану.
Висновки. Розроблено ефективний діагностичний інструментарій та педагогічні умови оптимізації успішності відновлювального навчання: диференційовано-інтегрований підхід до визначення напрямів впливу на дефект – поєднання диференційованих та загальних впливів; організація спеціального педагогічного середовища, що є сукупністю соціальних, побутових, організаційних та особистісних умов відновлювальної діяльності; опора на спільну діяльність як різновид взаємодії особи з афазією з іншою людиною; організація взаємодії з сім’єю постраждалого.
Ключові слова: афазія, післяінсультний стан, відновлювальне навчання, корекційно-педагогічна робота, відновлення мовленнєвого спілкування, педагогічні умови відновлювального навчання.

STATISTICAL ANALYSIS OF THE RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT
ON THE RESTORING CONVERSATIONAL COMMUNICATION

O.V. Lianna
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Formulation of the problem. The article is devoted to the actual problem of resumption of speech communication in aphasia in persons after stroke. The overwhelming number of scientific works is devoted to the issues of development and the formation of verbal communication in childhood. The peculiarities of the resumption of speech communication during aphasia in persons with post-stroke status remain beyond the attention of scientists.
Materials and methods. To solve the problem, the following methods were used: theoretical - study, analysis and generalization of theoretical and methodological foundations of the study to determine the state of development of the problem and perspective directions of its solution; empirical - pedagogical observation, interviewing, testing, questioning, a study of medical documentation, generalization of practical experience in health care institutions, ascertaining and formative stages of a psychological-pedagogical experiment to study the state and features of speech communication of persons with after-effects the developed method of correction-restorative training; methods of statistical processing of data - qualitative analysis and quantitative processing of the obtained research results by the methods of mathematical statistics to ensure the reliability and objectivity of the results of the experiment.
Results. The modern scientific and theoretical principles of the study of speech communication are determined, the features of aphasia syndrome manifestations in persons with the post-stroke condition are specified, and the methodology of restorative training in aphasia is determined. The theoretical substantiation of the technique of the forming stage of the experiment is presented, the peculiarities of speech communication disorders in persons with post-stroke aphasia are found out. The pedagogical conditions of optimization of correction-restorative training are substantiated.
Conclusions. Effective diagnostic tools and pedagogical conditions for optimizing the success of restorative learning have been developed: a differentiated-integrated approach to defining the directions of impact on a defect - a combination of differentiated and general effects; organization of a special pedagogical environment, which is a set of social, every day, organizational and personal conditions of recovery activity; reliance on the joint activity as a form of interaction of a person with aphasia with another person; interaction with the victim's family.
Keywords: aphasia, post-stroke condition, restorative training, corrective-pedagogical work, restoration of speech communication, pedagogical conditions of restorative training.

Список використаних джерел

 1. Анохин, П. К. (1980) Узловые вопросы теории функциональных систем. Москва: Наука.
 2. Бейн, Э. С., Бурлакова, М. К., Визель, Т. Г. (1982) Восстановление речи у больных с афазией. Москва : Медицина.
 3. Бердникович, Е. С. (2013) Восстановление речевых нарушений как педагогическая проблема. Социально-гуманитарные знания, № 6, 22-27.
 4. Бондар, В. І. (2005) Проблеми корекційного навчання у спеціальній педагогіці: Навч. посібн. Київ: Наш час.
 5. Визель, Т. Г. (2010) К вопросу о природе афазии Дефектология, №5, 65-71.
 6. Лапина, Н. М. (2007) Атипичные афазии: Восстановительное обучение на ранней стадии заболевания : Методическое пособие для практикующих логопедов. Москва : Сфера, В. Секачев.
 7. Леонтьев, А. А. (2003) Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологии. Москва : МПСИ
 8. Лурия, А. Р. (2000) Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. Москва : Академический Проект.
 9. Лурия, А. Р. (2002) Основы нейропсихологии. Москва : Академия.
 10. Синьов, В. М. (2010) Псхолого-педагогічні проблеми дефектології та пенітенціарії. Київ : «МП Леся».
 11. Цветкова, Л. С. (2010) Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга. М. : МПСИ.
 12. Шевцов, А. Г. (2004) Сучасні проблеми освіти і професійної реабілітації людей з вадами здоров’я : Монографія. Київ : Соцінформ.
 13. Шеремет, М. К., Загурська, Г. (2012) Сучасні підходи до подолання порушення звуковимови. Педагогіка та методики: спеціальні: збірник наукових статей НПУ імені М. П. Драгоманова, № 1, 183-192.
 14. Шкловский, В. М. (1996) Карта нейропсихологического обследования больных с нарушениями высших психических функций. Москва : Отделение патологии речи МНИИ психиатрии МЗ РСФСР.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 797 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar