Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Шагова О.Ю. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ...
Шагова О.Ю. [andra.odessa@gmail.com]
Військова академія (м. Одеса), Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2020-v1-23/2020_1-23-Shahova_FMO.pdf

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Формулювання проблеми. Підготовка офіцерських кадрів є стратегічною задачею вищих військових навчальних закладів, одним з актуальних напрямків такої підготовки є формування готовності майбутніх офіцерів ЗС України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності.
Матеріали і методи. Для обгрунтування висунутих критеріїв, показників та рівнів сформованості використовувалися загальнонаукові методи, для обробки експериментальних результатів дослідження було застосовано математичний апарат, обсяг вибірки – 132 особи.
Результати. На основі теоретичних досліджень у статті виокремлено три критерії сформованості готовності майбутніх офіцерів ЗС України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності, а саме: особистісно-комунікативний, перспективно-прагматичний, професійно-інноваційний. В цілому готовність майбутніх офіцерів згідно вказаної проблематики можна оцінити за наступними показниками: рівень розкриття творчого потенціалу, рівень креативності, здатність до співробітництва, рівень відкритості до сприйняття нових ідей, рівень професійно-важливих якостей, рівень уваги та швидкості сприйняття, здатність до раціонального прийняття рішення, здатність до оволодіння новими видами діяльності, здатність до використання STEM-технологій у професійній діяльності; рівень інтересу до розумової діяльності; рівень гнучкості поведінки. Окрім цього виділено три рівні сформованості готовності майбутніх офіцерів до застосування STEM-технологій: «початківець», «виконавець» та «майстер». Згідно констатувального етапу експерименту було виявлено: 72,3% респондентів на рівні «початківець», 27,7% – рівень «виконавець» та на рівні «майстер» не було діагностовано жодного курсанта.
Висновки. Отримані результати дослідження засвідчили необхідність формування готовності майбутніх офіцерів ЗС України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності під час навчання у вищому військовому навчальному закладі, що пов’язано зі створенням моделі формування зазначеної готовності в навчально-виховному просторі ВВНЗ.
Ключові слова:  майбутні офіцери, STEM-технології, готовність до застосування STEM-технології у професійній діяльності, критерії, показники, рівні.

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF PREPARATION FUTURE UKRAINE ARMED FORCES OFFICERS FOR USING STEM TECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY
Oleksandra Shahova
Military Academy, Ukraine

Formulation of the problem. Training of official personnel is a strategic task, which performs a large number of scientific-educational establishments, equally relevantly applying the relevant directions, and it can be ready for the official services of the Armed Forces of Ukraine to use STEM technology in production activities.
Materials and methods. To substantiate the criteria, indicators, and levels of formation, scientific methods were used, the mathematical apparatus was used to process experimental results, and the sample volume was 132 persons.
Results. Based on theoretical researches in article three criteria of formation of readiness of future officers of VS of Ukraine for use of stem-technologies in professional activity are marked out, namely: Personally communicative, it is perspective pragmatic, professionally innovative. In general readiness of future officers according to the specified perspective it is possible to estimate the following indicators: Level disclosure of creative potential, creativity level, ability to cooperate. openness level to the perception of the new ideas, the level of professionally important qualities, level of attention and speed of perception, ability to rational decision-making, ability to mastering new types of activity, ability to use of stem-technologies in professional activity; Level of interest in cerebration; level of flexibility of behavior. Besides three levels of formation of readiness future officers to use of stem-technologies are allocated: "beginner", "performer" and "Master". According to the initial stage of an experiment, it was revealed: 72.3% of respondents at the beginner level, 27.7% - the performer level and at the Master level were not diagnosed with any cadet.
Conclusions. The received results of the research showed the need of formation of readiness of future officers of the Armed Forces of Ukraine for use of stem-technologies for professional activity during the study in the highest military educational institution that it is connected with the creation of the model of formation of the specified readiness in teaching and educational space military higher education institutions.
Keywords: Future officers, stem-technologies, readiness for use of stem-technology in professional activity, criterion, indicators, level.

Список використаних джерел

 1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. : Педагогика, 1989. 192 с.
 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.), уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. 1728 с.
 3. Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків : Фоліо, 2006. 540 с., с. 200.
 4. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. Серия «Мастера психологии». СПб. : Питер, 2004.
 5. Корнева Л. В. Психологические основы педагогической практики: учебное пособие для студентов высш. учеб. Заведений / Корнева Л.В. М. : Владос, 2006. – 157 c.ISBN5-691-01475-7.
 6. Кравченко О. Критерії, показники та рівні сформованості інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів збройних сил України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2020, С. 178-189. Doi: 10.32453/pedzbirnyk.v17i2.40
 7. Кузьмин В.К., Крылов Д.А., Комелина В.А., Кузьмин Н.В. Этнопедагогическая компетентность педагога: критерии, показатели и уровни сформированности. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5.
 8. Лісніченко Ю. М. Критерії та показники готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності. Міжнародний науковий журнал Науковий огляд, 2014. Т. 8. № 9.
 9. Монахова М. Педагогическое проектирование – современный инструментарий дидактических исследований. Школьные технологии. 2001. №5. С. 5-7.
 10. Павлюк, Т. Г. Критерії, показники та рівні сформованості професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 61. С. 231-235.
 11. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности. Спб., 2003.
 12. Психодиагностика персонала. Методика и тесты. Учебное пособие для факультетов: психологических, экономических и менеджмента: В 2 т. Т. ІІ. Самара: Издательский Дом «Бахрах-М», 2007.
 13. Психологические тесты / сост. С. Касьянов. М. : Эксмо, 2006. 608 с.
 14. Свірідюк О. Ю. Сутність та структура поняття «готовність майбутніх офіцерів збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності». Педагогічний альманах. 2019.  Вип. 42. С. 162-169. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2019_42_27 (Дата звернення: 15.02.2020).
 15. Симакова А. Тест «Кто вы – новатор или консерватор?». URL: http://relax.wild-mistress.ru/wm/relax.nsf/publicall/58896e2a85d75662c325778d00254170 (Дата звернення: 11.10.2019).
 16. Сисоєва С. О. Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». К., 1997. 532 с.
 17. Словник іншомовних слів. Уклад.: С.М.Морозов, Л.М.Шкарапута. К.: Наукова думка, 2000. 680 с.
 18. Хлипавка, Галина Григорівна. Формування соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Хлипавка Галина Григорівна ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. Львів, 2019. 20 с. : рис., табл.
 19. Mark Milley. Memorandum for all Army Leaders. Subject Army Readiness Guidance, calendar year 2016-2017.  URL: https://www.army.mil/e2/downloads/rv7/standto/docs/army_readiness_guidance.pdf (Дата звернення: 09.02.2020).
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.05.2020 | Переглядів: 914 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar