Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Удовиченко О.М., Острога М.М. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Удовиченко О.М., Острога М.М. [udovich_olga@fizmatsspu.sumy.ua]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Udovychenko_Ostroha_FMO.pdf

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Анотація. Впровадження авторської моделі підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності засобами електронних освітніх ресурсів вимагало проведення педагогічного експерименту, який передбачав порівняння навчальних досягнень майбутніх учителів інформатики стосовно їх готовності до провадження професійної діяльності.
Метою статті є подання окремих результати педагогічного експерименту з впровадження моделі підготовки майбутніх учителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів.
Здійснено аналіз результатів констатувального й формувального етапів педагогічного експерименту, наведено динаміку змін рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності на основі ЕОР за показником «Обсяг знань» в контрольній та експериментальній групах.
На основі проведеного дослідження зроблено висновок про ефективність запропонованої моделі підготовки майбутніх учителів інформатики засобами електронних освітніх ресурсів, що підтверджено статистичними методами на рівні значущості 0,05.
Ключові слова: педагогічний експеримент, майбутні учителі інформатики, готовність до професійної діяльності, готовність вчителів інформатики.

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS:
RESULTS OF THE PEDAGOGICAL EXPERIMENT

O.M. Udovychenko, M.M. Ostroha
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The introduction of the author's model of training future computer science teachers for professional activities by means of electronic educational resources required a pedagogical experiment, which involved comparing the educational achievements of future computer science teachers in terms of their readiness to pursue professional activities.
The purpose of the article is to present some results of a pedagogical experiment on the introduction of a model of training future teachers of computer science by means of electronic educational resources.
The analysis of the results of the ascertaining and formative stages of the pedagogical experiment is carried out, the dynamics of changes in the levels of readiness of future computer science teachers for professional activity on the basis of EER on the indicator "Volume of knowledge" in control and experimental groups are given.
On the basis of the conducted research the conclusion on efficiency of the offered model of preparation of future teachers of computer science by means of electronic educational resources is made that is confirmed by statistical methods at level of significance of 0,05.
Key words: pedagogical experiment, future computer science teachers, readiness for professional activity, readiness of computer science teachers.

Список використаних джерел

  1. Кловак Г.Т. Основи педагогічних досліджень: навч. посіб. Чернігів : Чернігівський державний центр науково-технічної і економічної інформації, 2003. 260 с.
  2. Брескіна Л.В. Професійна підготовка майбутніх вчителів інформатики на основі сучасних мережевих інформаційних технологій : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2003. 229 с.
  3. Жмуд О.В. Формування предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем у майбутніх учителів інформатики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 20 с.
  4. Золочевська М.В. Методична підготовка майбутнього вчителя інформатики до використання дослідницьких методів у шкільному навчанні : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова.  К., 2011. 267 с.
  5. Кухар Л.О. Моніторинг сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів інформатики засобами тестового контролю : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Київ, 2014. 22 с.
  6. Стеценко Г.В. Методика використання освітніх веб-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова. К., 2010. 194 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 04.05.2018 | Переглядів: 568 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar