Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Цьома Н.С. КРИТЕРІЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ
Цьома Н.С.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_tsoma_fmo.pdf

КРИТЕРІЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Анотація. Формулювання проблеми. Здатність людини до прийняття відповідального рішення визначається його здатністю обробляти інформацію і формувати на цій основі власну ціннісно-смислову позицію щодо подій, фактів, предметів. Освічений кваліфікований робітник ХХІ століття – це не просто «робітник, який знає», а робітник, який здатний певним чином ставитися до того, що він знає, аргументувати свою позицію і використовувати свої знання і ресурс власного розвитку.
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки, прийняття якої зумовлено необхідністю підвищення якості освіти, вказано, що одним із першочергових завдань «є виховання людини інноваційного типу мислення» орієнтованого на майбутнє. Таким типом мислення ми вважаємо критичне.
Критичне мислення та побудований на його засадах освітній процес за останні десять років стали основою освітніх реформ і у провідних країнах Європи. Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних навичок, необхідних для успішної кар’єри. За останні роки критичне мислення піднялося в рейтингу цих навичок з четвертого місця (навички для 2015 року) до другого (навички, які будуть важливими в 2020 році).
Тому розвиток критичного мислення як важливої професійної якості майбутнього кваліфікованого робітника вимагає організації діагностики рівня його розвитку.
Матеріали і методи. Для вивчення даного питання нами було використано комплекс взаємопов’язаних теоретичних та емпіричних методів педагогічного дослідження: теоретичних (аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень, законодавчих і нормативних документів, обґрунтування критеріальної основи дослідження  рівня розвитку критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників); емпіричних (спостереження за освітнім процесом).
Результати. Розкрито критеріальну основу для дослідження рівня критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
Висновки. Таким чином, визначення розвитку критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників грунтується на 3-х критеріях (пізнавальному, діяльнісному та особистісному),  де показниками виступають обсяг знань, уміння аналізувати, уміння оцінювати, уміння синтезувати, уміння рефлексувати та уміння комунікувати відповідно.
Ключові слова: критерії, пізнавальний критерій, діяльнісний критерій, особистісний критерій, критичне мислення, розвиток критичного мислення.

CRITERION BASIS OF STUDYING THE LEVEL OF CRITICAL THINKING OF FUTURE SKILLED WORKERS
N. Tsоma
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The wording of the problem. A person’s ability to make a responsible decision is determined by his ability to process information and form on this basis his own value-semantic position regarding events, facts, objects. An educated skilled worker of the 21st century is not just a “worker knows”, but a worker who is able to relate in a certain way to what he knows, to argue his position and use his knowledge and the resource of his own development.
The National Strategy for the Development of Education in Ukraine for 2012-2021, the adoption of which is due to the need to improve the quality of education, states that one of the priority tasks "is to educate a person of an innovative type of thinking" oriented to the future. This type of thinking we consider critical.
Critical thinking and the educational process built on its basis over the past ten years have become the basis of educational reforms in the leading countries of Europe. The World Economic Forum in Davos regularly compiles a list of relevant skills needed for a successful career. In recent years, critical thinking has risen in the ranking of these skills from fourth place (skills for 2015) to second (skills that will be important in 2020).
Therefore, the development of critical thinking as an important professional quality of the future skilled worker requires the organization of diagnostics of the level of its development.
Materials and methods. To study this issue, we used a set of interconnected theoretical and empirical methods of pedagogical research: theoretical (analysis, systematization and generalization of pedagogical and psychological research, legislative and regulatory documents, substantiation of the criterial basis for studying the level of development of critical thinking of future skilled workers) empirical (observation of educational process).
Results. A criterion basis for researching the level of critical thinking of future qualified working institutions of vocational (vocational) education is disclosed.
Conclusions. Thus, the definition of the development of critical thinking of future skilled workers is based on 3 criteria (cognitive, activity and personal), where the indicators are the amount of knowledge, the ability to analyze, the ability to evaluate, the ability to synthesize, the ability to reflect and the ability to communicate accordingly.
Keywords: criteria, cognitive criterion, activity criterion, personality criterion, critical thinking, development of critical thinking.

 

Список використаних джерел

  1. Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение. М.: Знание, 1983. 96 с.
  2. Векслер С. И. Обнаружение и опровержение ошибок как средство развития критичности мышления. Актуальные психолого-педагогические проблемы обучения и воспитания. М., 1970. С. 18.
  3. Гуревич К. М., Борисова Е. М. Психологическая диагностика. Учебное пособие. М.: УРАО, 2000. 368 с.
  4. Ліпман М. Чим може бути критичне мислення. Вісник програм шкільних обмінів. 2006. № 27. С. 17-23.
  5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: схвалено Указом Президента України від 25.06.2013 р. № 344/2013. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013 (дата звернення: 1.03.2018).
  6. Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 21-е изд., перераб и доп. М.: Рус. яз., 1989. 924 с.
  7. Радкевич В. О. Компетентнісний підхід до розроблення Державних стандартів професійно-технічної освіти. Проф.-тех. освіта. 2012. № 3. С. 8–10.
  8. Ягупова О. В. Особливості розвитку практичного мислення майстрів виробничого навчання : дис. ... кандидата психол. наук : 19.00.03. Х., 2009. 286 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 04.05.2018 | Переглядів: 610 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar