Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Завгородній Д.С. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА
Завгородній Д.С.
Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Zavgorodniy_FMO.pdf

ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Анотація. Відповідно до чинних вимог майбутній офіцер військово-морських сил повинен бути підготовлений до професійної, соціальної, організаційно-управлінської, фізкультурно-спортивної і спеціальної діяльності. Інтеграційними компонентами в структурі професійної компетентності майбутнього офіцера військово-морських сил є дослідницька компетентність. Проте, практично відсутні спеціальні дослідження щодо її формування в майбутніх офіцерів військово-морських сил. Відповідно до чинних вимог майбутній офіцер військово-морських сил повинен бути підготовлений до професійної, соціальної, організаційно-управлінської, фізкультурно-спортивної і спеціальної діяльності. Для майбутніх офіцерів актуальними є такі якості особистості, як готовність до постійної самоосвіти, креативність, здатність здійснювати пошукову діяльність, отримувати нові знання, бачити перспективи власної самоосвітньої траєкторії і планувати стратегію її розвитку. Дослідницьку компетентність майбутніх офіцерів військово-морських сил слід розуміти як інтегративну якість особистості, що характеризує їхню готовність до вирішення дослідних (проблемних, освітніх, професійних, оперативно-службових) завдань шляхом застосування методів наукового пізнання, застосування діагностичного підходу в цілепокладанні, плануванні, програмуванні, прийнятті управлінських рішень, аналізі та оцінці діяльності підрозділів. Автори пропонують структуру дослідницької компетентності майбутніх офіцерів військово-морських сил: мотиваційний (інтерес до досліджень, прагнення займатися дослідною діяльністю, здатність ставити цілі, цілеспрямованість, потреба в роботі з науковими джерелами); гностично-діяльнісний (здатність планувати власну діяльність, обирати найоптимальніші методи виконання завдань; уміння організовувати дослідження, використовувати технічні засоби, проводити системний аналіз явищ, виокремлювати головне, робити доведення, оформлювати результати дослідження); особистісно-рефлексивний (самостійність, відповідальність, вимогливість до себе, творчий підхід до вирішення будь-яких завдань, уміння об’єктивно оцінювати результати власної діяльності). Формування дослідницької компетентності розглядається як важливий фактор удосконалення всієї системи підготовки спеціалістів для різних галузей освіти. Саме дослідницька діяльність дозволяє поглибити професійне спрямування освіти, виховувати спеціалістів з високим творчим потенціалом і впливає на формування соціально-професійної зрілості майбутніх випускників.
Ключові слова: дослідницька компетентність, майбутній офіцер військово-морських сил, професійна компетентність, структурні компоненти, процес фахової підготовки.

RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE NAVAL OFFICERS: SUMMARY AND STRUCTURE
Denis Zavgorodniy
Institute of Naval Forces of the National University "Odessa Naval Academy", Ukraine

Abstract. In accordance with current requirements, a future Navy officer must be prepared for professional, social, organizational, managerial, sports and special activities. The integrative components in the professional competence structure of a future Navy officer are research competence. However, there is virtually no specific research on its formation in future Navy officers. In accordance with current requirements, a future Navy officer must be prepared for professional, social, organizational, managerial, sports and special activities. For future officers are relevant such qualities of personality as the willingness to permanent self-education, creativity, the ability to search, acquire new knowledge, see the prospects of their own self-education trajectory and plan a strategy for its development. The research competence of future Navy officers should be understood as an integrative personality quality that characterizes their willingness to solve research (problematic, educational, professional, operational) tasks through the application of scientific knowledge methods, the use of a diagnostic approach in goal-setting, planning management decision-making, analysis and evaluation of units. The authors propose the structure of research competence of future Navy officers: motivational (interest in research, desire to engage in research activities, ability to set goals, purposefulness, need to work with scientific sources); gnostic-activity (ability to plan one's own activity, choose the best methods of performing tasks; ability to organize research, use technical means, carry out systematic analysis of phenomena, distinguish the main thing, make proofs, draw up the results of research); personality-reflexive (independence, responsibility, demanding self, creative approach to solving any tasks, ability to objectively evaluate the results of their own activities). Formation of research competence is considered as an important factor in improving the whole system of training specialists in different fields of education. It is research activity that can deepen the professional orientation of education, educate professionals with high creative potential and influence the formation of socio-professional maturity of future graduates.
Key words: research competence, future Navy officer, professional competence, structural components, process of professional training.

Список використаних джерел

  1. Архипова М. В. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф, м. Хмельницький, 22-24 жовт., 2009 р. Хмельницький, 2009. С. 144–148.
  2. Бец І. О. Теоретичні основи формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 4. С. 11-15.
  3. Бондаренко Л. І. Формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищих навчальних закладів в умовах магістратури: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Луганський національний університет ім.Т.Г.Шевченка. Старобільськ, 2015. 23 с.
  4. Коваленко И. А. Педагогические условия развития исследовательской компетентности студентов в образовательном процессе вуза: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Благовещенск, 2005. 217 с.
  5. Набиева Е. В. Формирование исследовательской компетентности студентов педагогического университета через систему спецкурсов по единой проблематике: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Иркутск, 1999. 27 с.
  6. Олейникова М. А. Формирование исследовательских умений у будущих учителей начальных классов: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Москва, 2002. 210 с.
  7. Осипова С. И. Развитие исследовательской компетентности одаренных детей. URL: www.fkgpu.ru/conf/17.doc.
  8. Романова М. Н. Организационно-педагогические условия развития исследовательской деятельности учителя инновационной школы: дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Якутск, 1997. 210 с.
  9. Стефановская Т. А. Технология обучения педагогике в вузе. 2-е изд. Москва: Совершенство, 2000. 272 с.
  10. Шепилова Т. Н. Формирование исследовательских умений и навыков будущих учителей технологии. Липецк, 2001.  160 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 04.05.2018 | Переглядів: 645 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar