Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Середа Л.В. КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ
Середа Л.В.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Sereda_FMO.pdf

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ РОЗВИТКУ КОМПОНЕНТІВ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Анотація. У статті акцентується увага на тому, що на сучасному етапі розвитку системи підготовки фахівців і підвищенні її якості, ключовою ланкою є процес формування самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії, яка пов’язана із здатністю особистості здійснювати самоосвітню діяльність для вдосконалення теоретичних знань та практичних навичок з метою гнучкого реагування на стрімкі зміни у сучасному інформаційному суспільстві та здатність до самостійного розв’язання завдань професійного спрямування в сфері фізичної реабілітації для підвищення власного рівня конкурентоспроможності на ринку праці. Відповідно у структурі самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії виділено синтез таких взаємозалежних і взаємообумовлених компонентів: мотиваційного, діяльнісного, організаційного та особистісного. У статті представлено теоретичне обґрунтування критеріїв, показників та рівнів розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії. Для визначення рівнів розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки (низький, середній, високий) важливо враховувати такі показники, як особистісно-ціннісне ставлення та стійкість мотивації (мотиваційно-вольовий критерій), обсяг знань про здійснення самоосвітньої діяльності (операційний критерій), уміння здійснювати самоосвітню діяльність та організованість (технологічний критерій), вияв рефлексії (рефлексивний критерій). Низький рівень характеризується відсутністю або тимчасовою мотивацією до самоосвіти; студент не здатний самостійно освоїти роботу із новими технологіями фізичної реабілітації. Середній рівень характеризується тим, що у студента формується мотиваційно-ціннісне ставлення до самостійної роботи, хоча мотивація є несистемною, епізодичною. Високий рівень характеризується сформованою потребою студентів у самоосвітній діяльності; прагненням оволодіти новими знаннями, вміннями та навичками; вмінням самостійного визначення мети при пошуку необхідної навчальної інформації; плануванням дій щодо виконання практичних завдань і вирішення їх найбільш раціональним способом; вмінням «навчатись впродовж життя».
Ключові слова: самоосвітня компетентність, майбутні бакалаври, фізична терапія та ерготерапія, професійна підготовка, критерії, показники, рівні розвитку.

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF DEVELOPMENT OF COMPONENTS OF SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS IN PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY
Lyubov Sereda
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article focuses on the fact that at the present stage of development of the system of training specialists and improving its quality, the key element is the process of formation of self-educational competence of future bachelors in physical therapy and ergotherapy, which is associated with the ability of the individual to perform self-educational activities to improve theorists and theorists practical skills in order to respond flexibly to the rapid changes in the modern information society and to be able to independently solve the problems of professional orientation in the physical rehabilitation in order to increase their own level of competitiveness in the labor market. Accordingly, in the structure of self-educational competence of future bachelors in physical therapy, ergotherapy the synthesis of such interdependent and interdependent components is distinguished: motivational, activity, organizational and personal. The article presents the theoretical substantiation of the criteria, indicators and levels of development of future bachelors' degrees in physical therapy and ergotherapy. To determine the levels of development of future bachelors in physical therapy, ergotherapy in the process of vocational training (low, medium, high) it is important to take into account such indicators as personal-value attitude and stability of motivation (motivational-volitional criterion), the amount of knowledge (operating criterion), ability to carry out self-educational activity and organization (technological criterion), display of reflection (reflexive criterion). The low level is characterized by lack or temporary motivation for self-education; the student is not able to master the work with new technologies of physical rehabilitation. The average level is characterized by the fact that the student forms a motivational-value attitude to independent work, although the motivation is non-systematic, episodic. The high level is characterized by the students' need for self-education; the desire to acquire new knowledge, skills and skills; ability to independently determine the purpose in finding the necessary educational information; planning actions to accomplish practical tasks and solving them in the most rational way; the ability to "learn for life."
Key words: self-education competence, future bachelors, physical therapy and ergotherapy, training, criteria, indicators, levels of development.

Список використаних джерел

  1. Ольховська М. В. Специфіка формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів педагогів. Наукові праці. 2013. Том 173. Вип. 161.  С. 84-88.
  2. Поднебесова М. И. Самостоятельная работа студентов как средство формирования их самообразовательной компетентности. URL : http:// econf.rae.ru/article/6886.
  3. Федоренко О. Г.  Чинники формування самоосвітньої компетентності майбутнього вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету. Педагогічні науки. 2014. Випуск 1 (73).  С. 155-158.
  4. Фомина Е. Н. Формирование самообразовательной компетентности студентов на основе применения модульной технологи (на примере средних профессиональных учебных заведений): автореф. дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.08. Волгоград, 2007. 24 с.
  5. Швець М. М. Формування самоосвітньої компетентності студентів як педагогічна проблема. Наукові праці. Педагогіка. 2013. Том 188. Вип. 176. С. 114-116.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 04.05.2018 | Переглядів: 467 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar