Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лебедик Л.В. ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ
Лебедик Л.В.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Lebedyk_FMO.pdf

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕКОНОМІКИ

Постановка проблеми. Аналіз наукової і навчальної літератури показав, що завдяки аналітичній діяльності особистість створює цілісну картину економічної проблеми, здійснює прогноз на майбутнє стосовно дії певних чинників, осіб чи організацій. Разом з тим, аналіз наукових праць вітчизняних авторів показав, що поза увагою дослідників залишилися питання аналізу актуальних технології навчання, які максимально сприяють формуванню й розвитку аналітичної компетентності майбутніх економістів, зокрема, бакалаврів з економіки. Зважаючи на це, метою даної статті став теоретичний аналіз моделей, технологій, форм і методів навчання, які розвивають аналітичну компетентність майбутніх бакалаврів з економіки.
Матеріали і методи. аналіз наукових праць, узагальнення і систематизація результатів наукових досліджень, структурний аналіз для визначення тезаурусу дослідження, моделювання для опису технологій навчання.
Результати: визначено принципи організації цілісного процесу навчання, які сприяють формуванню й розвитку аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів з економіки: навчання на основі власної мети з кожної економічної дисципліни; принцип вибору бакалавром індивідуальної освітньої траєкторії; принцип продуктивності навчання; принцип метапредметних основ змісту навчання; принцип ситуативності і супроводжуючого навчання; принцип первинності освітньої продукції бакалавра; принцип рефлексії аналітичної діяльності. У педагогічному експерименті апробовано: інструктивні лекції з розвитку аналітичної діяльності, лекцію-діалог, теоретичне конструювання, введення культурно-історичних аналогів, методологічну і метапредметну лекції, вступний семінар з розвитку аналітичної діяльності, оглядовий, самоорганізуючий, пошуковий семінар, семінар з індивідуальною і груповою роботою, семінар в групах за вибором, генерації ідей, семінар-“круглий стіл”, рефлексивний семінар. Серед методів використано: спостереження; конструювання економічних понять, правил, теорій, гіпотез; прогнозування; помилок; образ­ної картини; взаємне навчання; рецензування.
Висновки. Технології розвитку аналітичної діяльності підсилюють креативну складову вищої освіти, сприяють розробці навчальних курсів, конструюванню інтерактивних комп’ютерних засобів навчання.
Ключові слова: розвиток, модель, технологія навчання, аналітична компетентність, бакалавр з економіки.

Teaching technologies for the development of analytical competence of future bachelors in economics
L.V. Lebedyk
Poltava university of economics and trade

Formulation of the problem. The analysis of scientific and educational literature has shown that through analytical activity the person creates a complete picture of the economic problem, makes a forecast for the future regarding the action of certain factors, persons or organizations. At the same time, the analysis of scientific works of domestic authors showed that the attention of the researchers remained the questions of the analysis of current teaching technologies, which maximally contribute to the formation and development of analytical competence of future economists, in particular, bachelors in economics. In view of this, the purpose of this article was to provide a theoretical analysis of models, technologies, forms and teaching methods that develop the analytical competence of future bachelors in economics.
Materials and methods. Analysis of scientific works, generalization and systematization of results of scientific researches, structural analysis for determination of thesaurus of research, modeling for description of teaching technologies.
Results: the principles of organization of a holistic process of study that contribute to the formation and development of analytical competence of future bachelors in economics are defined, training on the basis of their own goal in each economic discipline; the principle of choosing a bachelor's degree in an individual educational trajectory; the principle of learning productivity; the principle of meta-subject bases of the content of training; the principle of situation and accompanying training; the principle of primacy of educational products of the bachelor; principle of reflection of analytical activity. In the pedagogical experiment tested: instructional lectures on the development of analytical activity, lecture-dialogue, theoretical design, introduction of cultural and historical analogues, methodological and meta-subject lectures, introductory seminar on the development of analytical activity, review, self-organizing, seminar in groups of choice, idea generation, round table seminar, reflective seminar. Among the methods used are observation; construction of economic concepts, rules, theories, hypotheses; prognostication; errors; figurative picture; mutual learning; peer review.
Conclusions. Technologies for the development of analytical activity enhance the creative component of higher education; facilitate the development of training courses, the design of interactive computer learning tools.
Keywords: development, model, teaching technology, analytical competence, bachelor of economics.

Список використаних джерел

  1. Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.
  2. Стрельніков В. Ю. Критерії якості підготовки бакалаврів економіки. Економіка, бізнес-адміністрування, право. 2018. Вип. № 4(4). С. 301–308.
  3. Стрельніков В. Ю. Педагогічні основи забезпечення особистісного і професійного розвитку студентів засобами інноваційних технологій навчання: монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2002. Кн. 1. 295 с. Кн. 2. 230 с.
  4. Стрельніков В. Ю. Підготовка бакалаврів економіки за міжнародними стандартами. Зб. наук. пр. Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Наукове видання «Педагогічні науки». Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. Вип. 69. С. 52–57. http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/9046
  5. Стрельніков В. Ю. Проектування дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки на основі міжнародних стандартів ISO 9001. Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». Полтава: Видавництво «Фірма «Техсервіс», 2005. Вип. 7 (46). С. 228–238.
  6. Стрельніков В. Ю. Проектування професійно-орієнтованої дидактичної системи підготовки бакалаврів економіки: монографія. Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2006. 375 с.
  7. Стрельніков В. Ю. Система якості підготовки бакалаврів економіки за міжнародними стандартами ISO 9001:2008. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вип. 94-96. Серія «Філософія. Політологія». К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. С. 151–156.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.09.2019 | Переглядів: 446 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar