Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Микусь С.А. ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Микусь С.А.
Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Mykus_FMO.pdf

ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
ЯК КАТЕГОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Формулювання проблеми. Відповідно до вимог керівних документів, у яких містяться вимоги до професійних якостей сучасних фахівців, останні повинні орієнтуватися в потоці інформації, що швидко змінюється, вміти порівнювати, аналізувати, узагальнювати, знаходити найкращі варіанти рішень, тобто досліджувати конкретні професійні ситуації. Тому особлива роль у процесі фахової підготовки майбутнього фахівця відводиться формуванню дослідницької компетентності, яка забезпечує підготовку високопрофесійної творчої особистості, здатної до ефективної дослідної та професійної діяльності.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури. Дослідження також проводилося за допомогою методів анкетування й опитування.
Результати. Визначено, по-перше, що обов’язковість організації наукової праці у навчальному закладі на кафедрах і серед студентів визначає ціннісне ставлення викладачів та студентів до формування дослідницьких умінь та загалом дослідницької компетентності. По-друге, з’ясовано, що в педагогічній діяльності викладачі віддають перевагу репродуктивним методам навчання й організації самостійної роботи. Результати опитування засвідчили, що студенти загалом розуміють значення формування дослідницької компетентності для подальшої професійної діяльності. Опитування дозволило з’ясувати, що більшість студентів переконана в тому, що можна й потрібно використовувати різні наукові підходи, дослідницькі методи, засоби та форми в майбутній професійній діяльності.
Висновки. Визначальним у дослідницькій діяльності майбутнього фахівця є актуалізація професійно зорієнтованих знань – процес трансферу набутих знань з потенційного стану в актуальну дію, їх відтворення та перенесення в нові професійні (життєві) ситуації. Рівень виконання дослідження є показником здатності студента до аналізу та обґрунтування висновків, володіння інструментарієм наукового пошуку, вміння критично оцінювати отримані результати та відстоювати власний погляд. Це забезпечує ефективність професійної діяльності майбутніх фахівців.
Ключові слова: дослідницька компетентність, дослідницька діяльність, майбутні фахівці, професійна підготовка.

RESEARCH COMPETENCE OF FUTURE PROFESSIONALS AS A CATEGORY OF PEDAGOGY
S.A. Mykus
The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Ukraine

Formulation of the problem. According to the requirements of the governing documents, which contain requirements for the professional qualities of modern specialists, the latter should be guided in the flow of rapidly changing information, be able to compare, analyze, summarize, find the best options for decisions, ie to explore specific professional situations. Therefore, a special role in the process of professional training of the future specialist is given to the formation of research competence, which provides the training of highly professional creative personality, capable of effective research and professional activity.
Materials and methods. Theoretical methods: systematic analysis of scientific, psychological-pedagogical, methodical literature. The survey was also conducted using survey and survey methods.
Results. Firstly, it is determined that the obligation of the organization of scientific work in the educational institution at the departments and among students determines the value attitude of teachers and students to the formation of research skills and in general research competence. Secondly, it has been found that teachers prefer reproductive methods of teaching and organizing independent work in pedagogical activity. The results of the survey showed that students generally understand the importance of developing research competence for further professional activity. The survey revealed that most students are convinced that different scientific approaches, research methods, tools and forms can and should be used in future professional activities.
Conclusions. The determining factor in the research activity of the future specialist is the actualization of professionally oriented knowledge - the process of transferring the acquired knowledge from the potential state to the actual action, their reproduction and transfer to new professional (life) situations. The level of performance of the study is an indicator of the student's ability to analyze and substantiate the conclusions, to have the tools of scientific search, the ability to critically evaluate the results obtained and to defend their own view. This ensures the effectiveness of future professionals.
Keywords: research competence, research activity, future specialists, professional training.

Список використаних джерел

  1. Карпов А. О. Исследовательское образование : ключевые концепты. Педагогика. 2011. № 3. С. 20–30.
  2. Прошкін В. В. Теоретико-методичні основи інтеграції науководослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів : автореф. док. пед.. наук 13.00.04. Луганськ, 2014. 41 с.
  3. Савенков А. И. Психологические основы исследовательского подхода к обучению. Москва: Просвещение, 2006. 434 с.
  4. Сенча І. А. Педагогічні умови формування дослідницької культури майбутніх менеджерів у процесі фахової підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Одеса, 2008. 23 с.
  5. Трошева Г. А. Формирование исследовательских умений у студентов профессионального лицея. Среднее профессиональное образование. 2009. № 10. С.14–16.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.09.2019 | Переглядів: 343 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar