Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Солдатенко М.М. САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗВО
Солдатенко М.М.
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені академіка І.А. Зязюна НАПН України, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Soldatenko_FMO.pdf

САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗВО

Формулювання проблеми. У сучасному суспільстві професійна діяльність вимагає від особистості наявності таких якостей активність, мобільність, вміння планувати свою діяльність самостійно за власною ініціативою, вміння визначати об'єктивно якісний рівень результатів своєї діяльності, вміння організувати життєву траєкторію і власні ресурси на досягнення соціальних і професійних цілей. У зв’язку з цим виникає необхідність формування самоосвітньої компетентності студентів. Самоосвітня компетентність є одним із критеріїв оцінки якості випускника ЗВО, виступає показником професійної готовності.
Матеріали і методи. Теоретичні методи: системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; узагальнення та систематизація теоретичних відомостей щодо формування та розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців у процесі їх професійної підготовки.
Результати. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутнього фахівця має відбуватися основі системно-діяльнісного, людино-орієнтованого, компетентнісного і рефлексивного підходів. Зазначена методологія реалізується при дотриманні певних принципів: неперервності, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою та самодіяльністю студентів, персоніфікації, гуманізації. Головним напрямом організації самостійної роботи студентів у ЗВО є створення умов високої активності й самостійності суб’єктів навчального процесу в межах навчального процесу в університеті, а також в позааудиторний час.
Висновки. Беручи участь у освітньому процесі і усвідомлюючи свою відповідальність за здобуті знання, студент максимально використовує весь свій інтелектуальний і творчий потенціал, що сприяє високій якості виконання завдань і повноті засвоєних знань та є необхідною умовою готовності до самоосвітньої діяльності. Перехід самоосвітньої діяльності на більш високий рівень є можливий лише в разі перетворення студента в позиції дослідника, активного шукача істини.
Ключові слова: самоосвітня компетентність, самоосвітня діяльність, майбутні фахівці, професійна підготовка, методологічні підходи

SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS
AS QUALITY CRITERIA FOR PROFESSIONAL TRAINING

М. Soldatenko
Ivan Ziazun Institute of Pedagogical and Adult Education of the NAES of Ukraine

Formulation of the problem. In modern society, professional activity requires the personality of such qualities activity, mobility, the ability to plan their activities independently on their own initiative, the ability to determine the objectively qualitative level of the results of their activities, the ability to organize a life trajectory and their own resources to achieve social and professional goals. In this regard, there is a need to develop students' self-educational competence. Self-education competence is one of the criteria for assessing the quality of a graduate of university, and is an indicator of professional readiness.
Materials and methods. Theoretical methods: system analysis of scientific, psychological-pedagogical, methodical literature; generalization and systematization of theoretical information on the formation and development of self-educational competence of future specialists in the course of their professional training.
Results. The development of the self-educational competence of the future specialist should be based on system-activity, human-oriented, competence and reflexive approaches. The aforementioned methodology is implemented in compliance with certain principles: continuity, combination of pedagogical leadership with student initiative and activity, personification, humanization. The main direction of organizing students' independent work in the university is to create conditions for high activity and independence of the subjects of the educational process within the educational process at the university, as well as during extra-curricular time.
Conclusions. By participating in the educational process and realizing its responsibility for the acquired knowledge, the student makes maximum use of all his intellectual and creative potential, which contributes to the high quality of the tasks and completeness of the acquired knowledge and is a necessary condition for readiness for self-educational activities. The transfer of self-education to a higher level is possible only if the student is transformed into the position of a researcher, an active seeker of truth.
Key words: self-education competence, self-education activity, future specialists, vocational training, methodological approaches.

Список використаних джерел

  1. Воропай Н. А. Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 . Херсон, 2011. 240 с.
  2. Ножовнік О. М. Формування самоосвітньої компетенції майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі вивчення іноземних мов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2010. 341с.
  3. Співаковська-Ванденберг Є. О. Формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти». Ялта, 2011. 20 с.
  4. Фомина Е.Н. Формирование самообразовательной компетентности средствами модульной технологии. Система профессионального образования. 2006. №12. С.50-52.
  5. Шалашова М.М. Комплексная оценка компетентности будущих педагогов. Педагогика. 2008. №7. С. 54-59.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.09.2019 | Переглядів: 596 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar