Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чкана Я.О. ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ
Чкана Я.О.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-Chkana_Scientific_journal_FMO.pdf

ВИКОРИСТАННЯ ОПОРНИХ КОНСПЕКТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ МАТЕМАТИКИ

Анотація. У статті розглянуто питання про технологію використання опорних конспектів при вивченні математичних дисциплін майбутніми вчителями математики. Під опорним конспектом будемо розуміти наочну структурно-логічна схему, за допомогою якої у згорнутому вигляді подається навчальний матеріал з урахуванням суттєвих зв'язків між поняттями та фактами математичної дисципліни. Написання опорних конспектів відповідає діяльнісному підходу у навчанні, оскільки студенти виконують відповідні дії з теоретичним матеріалом, тобто знання включаються в певний вид мисленнєвої діяльності. В роботі виділено переваги роботи з опорними конспектами при вивченні математичних дисциплін, принципи їх створення та наведено рекомендації роботи з ними.
Ключові слова: опорний конспект, майбутній вчитель математики, математичні дисципліни.

 

USE OF reference notes IN THE STUDY OF MATHEMATICAL DISCIPLINES
BY FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS

Yaroslav Chkana
Makarenko Sumy State Pedagogical University

Abstract. The article considers the question of the technology of using reference notes in the study of mathematical disciplines by future teachers of mathematics. Under the reference notes we will understand the visual structural and logical scheme by means of which the educational material is presented in the condensed form taking into account essential communications between concepts and the facts of mathematical discipline. Writing reference notes corresponds to the activity approach in learning, because students perform appropriate actions with theoretical material, ie knowledge is included in a certain type of thinking activity. The paper highlights the advantages of working with reference notes in the study of mathematical disciplines, the principles of their creation and provides recommendations for working with them.
Key words: reference notes, future teacher of mathematics, mathematical disciplines.

 

Список використаних джерел

  1. Панина Т.С. Современные способы активизации обучения / Т.С.Панина, Л.Н.Вавилова. Москва: «Академия», 2008. 176 с.
  2. Штейнберг В.Э Дидактические многомерные инструменты: Теория, методика, практика Москва: Народное образование, 2002. 304 с.
  3. Хамблин Д. Формирование учебных навыков. Москва: Педагогика. 1986. 160 с.
  4. Іващук О. В. Роль опорних конспектів у підготовці фахівців з економічної кібернетики при викладанні дисциплін математичного циклу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Педагогіка, соціальна робота“. Випуск 36. С.65-67.
  5. Глазунов, С. А. Опорные конспекты как средство повышения качества образования. Научные исследования в образовании, 2007. № 3. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/opornye-konspekty-kak-sredstvo-povysheniyakachestva-obrazovaniya.
  6. Шаталов, В. Ф. Учить всех, учить каждого. Педагогический поиск.  М., 1987.  С. 159–167.
  7. Волкова, С.И., Столярова, Н.Н. Развитие познавательных способностей на уроках математики. Начальная школа, 1990, №7. С.44.
  8. Шаталов В.Ф. Педагогическая проза. Архангельск: Северо-западное книжное издательство, 1990. 135 с.
  9. Виштакалюк Н.А. Застосування опорних конспектів як засіб активізації навчальної діяльності. Професійно-прикладні дидактики. Міжнародний науковий журнал. Випуск 1. 2016. С.35-40.
  10. Сусь Б.А. Діяльнісний метод як спосіб активного залучення студентів до творчої роботи в процесі навчання / Б.А.Сусь, Т.М.Павелко. Вісник НТУУ “КПІ”: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2004. № 2(11). С. 207-210.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.06.2018 | Переглядів: 461 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar