Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Чкана Я.О. РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
Чкана Я.О.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Chkana_FMO.pdf

РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

Формулювання проблеми. Математична освіта є одним із базових елементів системи профільної підготовки майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін. Для них математика є не тільки навчальною дисципліною, а й першоосновою для побудови фундаменту логічного мислення учнів, розвитку їх розумових, творчих та пізнавальних здібностей, що визначається високим рівнем сформованості у майбутніх вчителів фізико-математичних дисциплін відповідних інтелектуальних вмінь.
Матеріали і методи. Аналіз, систематизація й узагальнення педагогічних та психологічних досліджень, законодавчих і нормативних документів; моделювання для розробки моделі формування інтелектуальних вмінь майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін; педагогічне спостереження за навчально-виховним процесом; статистичні з метою обробки результатів експериментальної роботи.
Результати. На початку експерименту для визначення рівнів сформованості математичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей в процесі вивчення фахових дисциплін було проведено їх попереднє оцінювання: контрольна робота, тестування з завданнями на відповідність, тестування з теоретичними запитаннями, індивідуальне науково-дослідне завдання та тестування на загальну характеристику інтелекту Р. Кеттелла. У ході формувального експерименту були визначені фактичні можливості вирішення проблеми через використання прийомів та засобів інтенсифікації процесу навчання, формування та розвиток самостійної роботи студентів, удосконалення змісту навчальних планів з підготовки бакалаврів фізико-математичних факультетів педагогічних університетів.
Висновки. На основі зіставлення отриманих результатів, їх кількісного статистичного та якісного аналізу виявлено, що реалізація моделі формування математичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей призвела до суттєвих статистично значущих змін у рівнях її сформованості в студентів експериментальної групи.
Key words: інтелектуальні вміння; майбутні вчителі математики; фахова підготовка; педагогічний експеримент; моделювання

 

RESULTS OF FORMATION OF INTELLECTUAL SKILLS OF FUTURE TEACHERS OF MATHEMATICS IN THE PROCESS OF STUDYING PROFESSIONAL DISCIPLINES
Yaroslav Chkana
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. Mathematical education is one of the basic elements of the system of specialized training of future teachers of physical and mathematical disciplines. For them, mathematics is not only a discipline, but also the basis for building the foundation of logical thinking of students, the development of their mental, creative and cognitive abilities, which is determined by the high level of formation of future teachers of physical and mathematical disciplines.
Materials and methods. Analysis, systematization and generalization of pedagogical and psychological research, legislative and regulatory documents; modeling to develop a model for the formation of intellectual skills of future teachers of physical and mathematical disciplines; pedagogical observation of the educational process; statistical in order to process the results of experimental work.
Results. At the beginning of the experiment to determine the levels of formation of mathematical competence of future teachers of physical and mathematical specialties in the process of studying professional disciplines, their preliminary evaluation was carried out: control work, testing with compliance tasks, testing with theoretical questions, individual research task and general performance testing. intelligence of R. Kettell. During the formative experiment, the actual possibilities of solving the problem through the use of techniques and means of intensifying the learning process, formation and development of independent work of students, improving the content of curricula for bachelors of physics and mathematics faculties of pedagogical universities.
Conclusions. Based on the comparison of the obtained results, their quantitative statistical and qualitative analysis, it was found that the implementation of the model of formation of mathematical competence of future teachers of physical and mathematical specialties led to significant statistically significant changes in the levels of its formation in students of the experimental group.
Key words: intellectual skills; future mathematics teachers; professional training; pedagogical experiment; modeling.

 

Список використаних джерел

  1. Мартиненко О.В., Чкана Я.О. Інноваційні підходи до організації самостійної роботи майбутніх учителів математики при вивченні фахових дисциплін. Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах: монографія / за заг. ред. А.А. Сбруєвої та Г.Ю. Ніколаї. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2017. С. 350–371.
  2. Семеніхіна О.В., Чкана Я.О. Моделювання процесу формування предметної компетентності вчителя математики на засадах компетентнісного підходу. Гуманізація навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць.  2017. № 4 (84).   С. 112-125.
  3. Чкана Я.О. Формування математичної компетентності майбутніх учителів фізико-математичних спеціальностей засобами навчально-дослідницької діяльності. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2017. №17-18. С.203–210.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 391 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar