Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Рибалко П.Ф. СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЗСО
Рибалко П.Ф. [petrorybalko13@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Rybalko_FMO.pdf

СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Формулювання проблеми. Провідна роль у закладенні підвалин збереження здоров’я молоді належить не лише сім’ї, а й школі, де фізична культура як шкільний предмет покликана сформувати засади здорового способу життя. При цьому заклад загальної середньої освіти позиціонується як осередок, в якому створені необхідні умови для формування, збереження і зміцнення фізичного, духовного, психологічного і соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу, а вчитель фізичної культури водночас має виступати і ініціатором створення такого осередку, і рушієм позитивних змін у діяльності закладу освіти в бік здоров’яформування й здоров’язбереження молоді на засадах гуманістичної педагогіки та основних принципів функціонування Нової української школи.
Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; педагогічне спостереження.
Результати. За результатами проведеного структурно-логічного аналізу науково-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації ФОС ЗЗСО, положень системного підходу було визначено структурні компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації ФОС ЗЗСО, а саме: особистісний, когнітивний, процесуальний, рефлексивний.
Висновки. У відповідності до компонентів готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації ФОС ЗЗСО відкрито можливість розробки критеріїв, підбору відповідних їм показників (мотивація організовувати ФОС ЗЗСО; спортивні знання, психолого-педагогічні знання, валеологічні знання; уміння впроваджувати інновації, уміння використовувати оздоровчі технології, уміння популяризувати ЗСЖ; здатність до рефлексії, здатність до комунікації), завдяки яким схарактеризувати рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації ФОС ЗЗСО.
Ключові слова: підготовка вчителя фізичної культури, професійна підготовка, готовність, фізкультурно-оздоровче середовище, компонент.

 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF READYNESS OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO THE ORGANIZATION OF THE PHYSICAL AND HEALTH ENVIRONMENT IN SCHOOL
Petro Rybalko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The leading role in laying the foundations for the health of young people belongs not only to the family, but also to the school, where physical education as a school subject is designed to form the foundations of a healthy lifestyle. The general secondary education institution is positioned as a center in which the necessary conditions are created for the formation, preservation and strengthening of physical, spiritual, psychological and social health of all participants in the educational process, and the physical education teacher must initiate the creation of such a center the engine of positive changes in the activities of the educational institution in the direction of health formation and health of young people on the basis of humanistic pedagogy and the basic principles of the New Ukrainian school.
Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; pedagogical observation.
Results. Based on the results of the structural-logical analysis of scientific and methodological support of professional training of future physical education teachers to the organization of the physical and health environment in school, were determined structural components of readyness of future teachers of physical culture to the organization of the physical and health environment in school, namely: personal, cognitive, procedural, reflexive.
Conclusions In accordance with the components of readiness of future physical education teachers to the organization of the physical and health environment in school opened the possibility of developing criteria, selection of relevant indicators (motivation to the organization of the physical and health environment in school; sports knowledge, psychological and pedagogical knowledge, valeological knowledge; ability to implement innovations, skills to use health popularize hls, the ability to reflect, the ability to communicate), through which to characterize the levels of readiness of future physical education teachers to the organization of the physical and health environment in school.
Key words: physical education teacher training; professional training; readiness; the organization of the physical and health environment in school physical culture and health environment; component.

Список використаних джерел

  1. Багрій В. Н. Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. Зб. наук. праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2012. № 6. С. 10-14.
  2. Бєлікова Н. О. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту. Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2013. Вип. 112, Т. 2. С. 52-56.
  3. Вейнберг Р. С. Гоулд Д. Психологія спорту / наук. ред. Г. Ложкін. Київ: Олімпійська література, 2014. 335 с.
  4. Гончаренко С. У. Методи дослідження в педагогіці. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України, гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 490-491.
  5. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2004. 352 с.
  6. Матвійчук Т. Ф. Інноваційні технології в підготовці студентів напряму «Фізичне виховання». Львів : СПОЛОМ, 2013. 36 с.
  7. Михайлишин Г. Й. Формування професійних умінь майбутніх учителів у системі виховної роботи закладів вищої освіти фізичного виховання : дис.... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 255 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 19.09.2019 | Переглядів: 606 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar