Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Парфіненко Т.О. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ
Парфіненко Т.О. [t.parfinenko@karazin.ua]
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Parfinenko_FMO.pdf

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЮ ЖИТТЯ МОЛОДІ

Формування проблеми. Формування здорового стилю життя у межах педагогічних технологій, спрямованих на збереження здоров'я – є важливою складовою роботи вищої школи. Здоров'я і навчання взаємопов'язані і взаємообумовлені: чим вище рівень здоров'я студента, тим продуктивніше навчання. Не дивлячись на очевидність вищесказаного, педагогічний процес в більшості освітніх установах є досить-таки здоров’явитратним. Це актуалізує проблему збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді під час здобуття вищої освіти. Відповідно, потребує створення психолого-педагогічних умов, які будуть сприяти формуванню здорового стилю життя молоді.
Матеріали і методи. Для розв’язання поставленої проблеми було використано теоретичні методи дослідження: аналіз психологічної та педагогічної наукової літератури та узагальнення результатів наукового пошуку для визначення стану розробленості даної проблеми.
Результати. Здоровий стиль життя молоді – це індивідуальна властивість, результат духовного і фізичного зростання, система здорових проявів, що сприяє гармонізації і самоактуальзації особистості в процесі освітньої діяльності. Психолого-педагогічна складова формування здорового стилю життя молоді, полягає у забезпеченні освітньо-виховними засобами  розвитку та вдосконалення особистості, а також засвоєння і відтворення у індивідуальній життєдіяльності зразків здорового способу життя.
Висновки. З огляду на потребу суспільства у здоровій та конкурентоспроможній особистості, процес навчання здоровому стилю життя повинен мати психологічну основу і ґрунтуватися на особистісно-орієнтованому підході, у центрі уваги якого має бути особистість студента. Викладач у межах такого підходу визначає мету заняття, організує його, направляє та корегує весь навчальний процес, спираючись на інтереси студентів, рівень їх знань, вмінь, мотиви, здібності та індивідуально-психологічні характеристики. Організація у такий спосіб педагогічного процесу дозволяє сформувати успішну, цілеспрямовану, активну та здорову особистість, яка б дійсно була конкурентоспроможною на сучасному ринку праці.
Ключові слова: здоровий стиль життя, студенти, здоров’я, педагогічний процес.

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL COMPONENT FOR THE FORMATION
OF A HEALTHY LIFESTYLE OF THE YOUTH

Tetiana Parfinenko
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Formation of the problem. Forming a healthy lifestyle within the framework of pedagogical technologies aimed at preservation of health is an important component of higher school. Health and learning are interconnected and interdependent: the higher the student's level of health is, the more productive the learning is. Despite the obviousness of the foregoing, the pedagogical process in most educational institutions is quite health-consuming. This actualizes the problem of preservation and promotion of health of young students in higher education. Accordingly, it requires the creation of psychological and pedagogical conditions that will contribute to the formation of healthy lifestyles of young people.
Materials and methods. In order to solve this problem, theoretical research methods have been used: analysis of psychological and pedagogical scientific literature and generalization of scientific search results to determine the state of elaboration of this problem.
Results. A healthy lifestyle of young people is an individual property, the result of spiritual and physical growth, a system of healthy manifestations that promotes the harmonization and self-actualization of the individual in the process of educational activity. Psychological and pedagogical component of forming a healthy lifestyle of young people is to provide educational means of development and improvement of personality, as well as assimilation and reproduction of samples of a healthy lifestyle in the individual life.
Conclusions. Given society's need for a healthy and competitive personality, the process of learning a healthy lifestyle should have a psychological basis and be based on a personality-oriented approach, which should focus on the personality of the student. Within this approach, a teacher defines the purpose of the class, organizes it, directs and adjusts the whole educational process, drawing on the interests of students, the level of their knowledge, skills, motives, abilities and individual-psychological characteristics. Organizing the pedagogical process in this way enables to form a successful, purposeful, active and healthy personality that is truly competitive in today's labourmarket.
Keywords: healthy lifestyle, students, health, pedagogical process.

Список використаних джерел

 1. Adler A. Superiorthy and soziol interest. A collection of fater writings. Evanston, 1970. 434 p.
 2. Белых С. И. Рыбковский А. Г. Формирование здорового образа жизни в учебном процессе по физическому воспитанию. Материалы международной научно-практической конференции «Опыт и современные технологи в развитии оздоровительной физической культуры, спортивних игр и туризма». Минск: БГУФК, 2009. С. 44−46.
 3. Волков В. Ю., Давиденко Д. Н., Новицкий Ю. В. и др. Здоровье и образ жизни студентов: учеб. пособие. К.: СПб ГПУ, 2005. 157 с.
 4. Крюкова Л. Ф. Интенсификация процесса обучения студентов математике на основе использования компьютерных технологий: дис. канд. пед. н. 13.00.02. Минск, 2005. 100 с.
 5. Литвинчук О.М. Здоровий спосіб життя як шлях до здоров’язбереження майбутніх інженерів-педагогів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2014. № 42-43. UKL:http://library.uipa.edu.ua/images/data/zbirnik/42-43/12.pdf
 6. Лищук В.А., Мосткова Е.В. Технология повышения личного здоровья. М., 1999.
 7. Маслоу А.Г. Новые рубежи человеческой природы. М., 1999.
 8. Мерлин В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности // Учен. зап. ПГПИ. Пермь, 1968. Т. 59, вып. 5. С. 3–160.
 9. Овчарук, В. Г., Овчарук, В. В. Формування здоров’язберігаючого середовища для студентів ВНЗ. 2012. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/13657
 10. Підлужняк О.І., Шемчак І.А. Вплив занять туризмом студентів вищих навчальних закладів на формування здорового способу життя. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2010.  №1(3).  С. 421-428.
 11. Раевский Р.Т. Канишевский С.М Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов / под. общ. ред. Р.Т. Раевского. О.: Наука и техника, 2008. 556 с.
 12. Смакула О. І. Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до фізичної культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / К., 2004. 21 с.
 13. Сухомлинський В.О. Вибрані твори К. Радянська школа, 1977. Т. 3. 670 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.09.2019 | Переглядів: 538 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar