Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Строілова Д.В. СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ ЛЮДИНИ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
Строілова Д.В. [d.v.stroilova@karazin.ua]
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Stroilova_FMO.pdf

СУТНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ ЛЮДИНИ ТА ВАЖЛИВІСТЬ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Постановка проблеми. Функціональна асиметрія півкуль мозку викликає значний інтерес у науковців різних напрямів, зокрема, у галузях нейрофізіології, фізіології вищої нервової діяльності, психофізіології, психології, педагогіки, неврології тощо. Це зумовлено інтересом до впливу функціональної асиметрії мозку на когнітивні та емоційно-вольові процеси, навчання і професійну спрямованість особистості. Одним із напрямів, де найбільше простежується функціональна асиметрія мозку, є навчальна та професійна діяльність людини.
Мета статті: описати сутність функціональної асиметрії мозку та обґрунтувати важливість її застосування в освітньому процесі.
Матеріали і методи: використано теоретичні методи дослідження – аналіз наукових і науково-педагогічних джерел, термінологічний та структурно-логічний аналіз понять.
Результати. Функціональна асиметрія мозку людини являє собою складну властивість мозку, яка характеризує зв’язок між правою та лівою півкулями мозку людини. У поданні інформації під час вивчення предметів, особливо тих, що пов’язані з розрахунками, формулами, перевага надається логічній, раціональній інформації, за яку відповідає ліва півкуля мозку людини. Ліва півкуля спеціалізована на оперуванні словами, умовними знаками і символами, відповідає за письмо, рахунок, здатність до аналізу, абстрактне, концептуальне мислення. Домінування лівої півкулі визначає схильність до абстрагування і узагальнення, словесно-логічного характеру пізнавальних процесів.
Висновки. Описані особливості півкуль головного мозку людини дають підставу актуалізувати використання їх функціональної асиметрії в системі освіти, оскільки традиційне навчання в школі більшою мірою орієнтоване й розвиває знаково-символьне мислення учнів і майже не розвиває наочно-образне мислення. Аналіз професійної діяльності вчителів основ здоров’я показав, що сьогодні в навчанні учнів не приділяється належна увага їхнім індивідуальним психічним особливостям, що у свою чергу негативно впливає на результати навчання. Водночас встановлено, що освітній процес, який побудований із застосуванням функціональної асиметрії мозку людини, допомагає не лише уникнути захворювань, пов’язаних з перевтомою та стресовими станами учнів. Урахування особливостей півкуль мозку учнів і тих фізіологічних процесів, що відбуваються в організмі під час учіння, може позитивно вплинути на результати навчання учнів.
Ключові слова: функціональна асиметрія мозку людини, сутність функціональної асиметрії мозку людини, вчителі основ здоров’я, використання функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності.

 

THE ESSENCE OF THE HUMAN BRAIN FUNCTIONAL ASYMMETRY AND THE IMPORTANCE OF ITS APPLICATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Stroilova D.V.
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Formulation of the problem. Functional asymmetry of the cerebral hemispheres is in the focus of scientists in various fields, in particular, in the fields of neurophysiology, physiology of higher nervous activity, psychophysiology, psychology, pedagogy, neurology etc. This is due to the interest in the influence of the brain functional asymmetry on cognitive, emotional and volitional processes, learning and professional orientation of the individual. One of the areas where the brain functional asymmetry is the most noticeable is educational and professional activity of a person.
The purpose of the article: to describe the essence of the brain functional asymmetry and justify the importance of its application in the educational process.
Materials and methods: theoretical research methods as analysis of scientific and pedagogical findings, terminological, structural and logical analysis of concepts are used.
Results. The human brain functional asymmetry is a complex property of the brain that characterizes the relationship between the right and left hemispheres of the human brain. In the presentation of information in the study of subjects, especially those related to calculations, formulas, preference is given to logical, rational information, for which the left hemisphere of the human brain is responsible. The left hemisphere specializes in the operation of words and symbols. It is responsible for writing, arithmetic, the ability to analyze, abstract, conceptual thinking. The dominance of the left hemisphere determines the tendency to abstraction and generalization, the verbal and logical nature of cognitive processes.
Conclusions. The described features of the hemispheres of the human brain give grounds to actualize the use of their functional asymmetry in the education system, because traditional schooling is more oriented and develops sign-symbolic thinking of students and almost does not develop visual thinking. An analysis of the basic health teachers’ professional activities has shown that today in the teaching of students is not given due attention to their individual mental characteristics, which in turn negatively affects learning outcomes. At the same time, it is established that the educational process, which is built using the human brain functional asymmetry, helps not only to avoid diseases associated with fatigue and stress in students. Taking into account the features of the students’ brain hemispheres and the physiological processes that occur in the body during learning, can positively affect the students’ learning achievements.
Keywords: the human brain functional asymmetry, the essence of the human brain functional asymmetry, basics of health teachers, the use of the human brain functional asymmetry in professional activities.

Список використаних джерел

  1. Батова Н.Я. Запоминание и воспроизведение позитивного и негативного материала как метод изучения эмоциональной сферы. Нейропсихологический анализ межполушарной асимметрии. М. : Наука, 1986.
  2. Витязь С.Н. Формирование индивидуального профиля функциональной асимметрии подростков в условиях обучения в гимназии: дис. . канд.биол.наук. Кемерово, 2006. 143с.
  3. Дьяченко М. И., Кандыбович Л. А. Психологический словарь-справочник. Минск : Харвест, 2007. 576 с.
  4. Дятлова К. Д., Максимова А.Е. Влияние межполушарной асимметрии учащихся на восприятие ими вербальной и невербальной информации. Наука и школа. 2012. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-mezhpolusharnoy-asimmetrii-uchaschihsya-na-vospriyatie-imi-verbalnoy-i-neverbalnoy-informatsii
  5. Івашина Ю.Л., Сіроштан В.М. Соціальна адаптація дітей з особливими потребами. Шкільний світ. 2004. № 10. С. 10-13.
  6.  Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2005. 343 с.
  7. Сиротюк А. Л. Модальностные характеристики учащихся как основа формирования учебной мотивации. Народное образование. Тверь, 2006.  Вып. №1. С. 132-138.
  8. Страшко С. В., Животовська Л. А. Шляхи впровадження галузевого стандарту вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Валеологія». Основи здоров’я та фізична культура. 2007. №4. С. 4-8.
  9. Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів для основної та старшої школи. Освіта України. 2004. №17. С. 2-9.
  10. Фокин В. Ф., Боголепова И. Н., Гутник Б. И. Руководство по функциональной межполушарной асимметрии. Москва : Научный мир. 2009. 836 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.09.2019 | Переглядів: 627 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar