Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Гончаренко О.В. ЧАС, ДОЗВІЛЛЯ, ГЕНДЕР: АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РОЗРИВІВ У ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИКАХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК
Гончаренко О.В. [golowko.elena@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Honcharenko_FMO.pdf

ЧАС, ДОЗВІЛЛЯ, ГЕНДЕР: АНАЛІЗ ЧАСОВИХ РОЗРИВІВ У ДОЗВІЛЛЄВИХ ПРАКТИКАХ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

Формулювання проблеми. Дозвіллєва діяльність є сферою вільного розвитку індивіда, що здійснюється відповідно до його потреб з метою отримання задоволення. Проте є підстави стверджувати, що у сфері дозвілля поширеними є гендерні стереотипи дискримінаційного характеру, які негативно впливають на формування дозвіллєвих орієнтацій чоловіків і жінок, доступ до активного і цікавого дозвілля.
Матеріали і методи. Для аналізу кількісного ресурсу дозвіллєвої сфери, порівняння часових витрат чоловіків і жінок на повноцінний відпочинок та активне дозвілля, використано комплекс методів: теоретичні (аналіз, узагальнення, систематизація), емпіричні (опитування), статистичні (порівняльний аналіз).
Результати. Актуалізація гендерного аспекту дозвілля уможливлює аналіз питань, пов’язаних з часовими витратами чоловіків і жінок на дозвілля, які відображають і відтворюють відкриту або приховану гендерну нерівність у цій сфері. Необхідність поєднання жінками трудової діяльності з неоплачуваною домашньою роботою значно зменшує кількість вільного часу і знижує можливість повноцінного відпочинку та активного дозвілля.
Проведене емпіричне дослідження щодо виявлення гендерних відмінностей у довіллєвому просторі продемонструвало гендерно стереотипізовані дозвіллєві орієнтації населення. З’ясування кількісного ресурсу дозвіллєвої сфери жінок показав гендерно забарвлені «перешкоди» у виборі тих чи інших дозвіллєвих занять: брак вільного часу, сімейні обов’язки, небажання руйнувати соціально прийнятний імідж жінки-домогосподарки.
Висновки. Порівняльний аналіз дозвіллєвих практик чоловіків і жінок за кількісними параметрами продемонстрував: жінки мають набагато менше вільного часу для проведення активного і змістовного дозвілля, ніж чоловіки. Така ситуація призводить до поглиблення гендерної нерівності у сфері відпочинку і спричиняє орієнтованість дозвіллєвих занять передовсім на стать, а не на здібності та інтереси особистості.
Ключові слова: дозвілля, гендер, гендерні стереотипи, гендерна нерівність, домашня робота, часові витрати.

TIME, LEISURE, GENDER: ANALYSIS OF TIME BREAKS IN CULTURAL
AND LEISURE PRACTICES OF MEN AND WOMEN

Olena Honcharenko
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, Ukraine

The article analyzes the quantitative (time) resource of the leisure sector from the standpoint of gender approach, the comparison of time spent by men and women on full recreation and active leisure.
Formulation of the problem. Leisure activities are a sphere of free development of an individual, carried out in accordance with his needs, in order to obtain pleasure. However, there is reason to believe that in the field of leisure there are widespread gender stereotypes of a discriminatory nature, which negatively affect the formation of leisure orientations of men and women, access to active and interesting leisure.
Materials and methods. To consider the important resources available for the field, to compare periodically used men and women who are used, complex methods are used: theoretical (analysis, systematization), empirical (surveys).
Results. The need to combine a variety of work activities with unpaid housework has reduced the amount of free time and destroyed the possibility of recreation and active leisure. An empirical study to identify gender differences in the leisure space demonstrated gender stereotyped leisure orientations of the population. Finding out the quantitative resources of women's leisure showed gender-based "obstacles" in the choice of certain leisure activities: lack of free time, family responsibilities, unwillingness to destroy the socially acceptable image of a housewife.
Conclusions. A comparative analysis of leisure practices of men and women in quantitative terms showed that women have much less free time for active and meaningful leisure than men. This situation leads to the deepening of gender inequality in the field of recreation and causes the focus of leisure activities primarily on gender, rather than on the abilities and interests of the individual.
Key words: leisure, gender, gender stereotypes, gender inequality, housework, time spent.

Список використаних джерел

  1. Адамська К. Гендероване дозвілля: чому жінки і чоловіки по-різному проводять вільний час? Я (Гендерний журнал). Гендер і вільний час та хобі. 2014. № 1 (35). С. 7–10.
  2. Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения. СПб.: Прайм-Еврознак, 2008. 318 с.
  3. Бочелюк В. Й., Бочелюк В. В. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 208 с.
  4. Гендерная психология. Практикум / под ред. И.С. Клециной. СПб.: Питер, 2009. 496 с.
  5. Карабедова И. Особенности гендерного аспекта досуга в современном российском обществе. Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5(21). С. 194–196.
  6. Марценюк Т. Гендерована робота: як ринок праці та хатня робота  конструюють гендер. Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотник, Г. Ярманової. К.: Критика, 2013. С. 77-96.
  7. Оксамитна С. М. Гендерні ролі та стереотипи. Основи теорії гендеру : навчальний посібник / за ред. М. М. Скорика. К.: «К.І.С.», 2004. С. 157–181.
  8. Стрельник О. Жінки та час: між ефективним менеджментом та турботою. Я (Гендерний журнал): Гендер і вільний час та хобі. 2014. № 1 (35). С. 14–16.
  9. Цимбалюк Н. М. Дозвілля як фактор соціалізації сільської молоді. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. 2013. Вип. 30. С. 170–178.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 588 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar