Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Рибалко П.Ф. АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗЗСО
Рибалко П.Ф. [petrorybalko13@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Rybalko_FMO.pdf

АНАЛІЗ СТАНУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Формулювання проблеми. Провідна роль у закладенні підвалин збереження здоров’я молоді належить не лише сім’ї, а й школі, де фізична культура як шкільний предмет покликана сформувати засади здорового способу життя. При цьому заклад загальної середньої освіти позиціонується як осередок, в якому створені необхідні умови для формування, збереження і зміцнення фізичного, духовного, психологічного і соціального здоров’я всіх учасників освітнього процесу, а вчитель фізичної культури водночас має виступати і ініціатором створення такого осередку, і рушієм позитивних змін у діяльності закладу освіти в бік здоров’яформування й здоров’язбереження молоді на засадах гуманістичної педагогіки та основних принципів функціонування Нової української школи.
Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; педагогічне спостереження.
Результати. Одержані результати підтвердили важливість впровадження в освітній процес ЗВО педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації ФОС ЗЗСО. Бесіди, опитування в цілому підтверджують думку про те, що в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя фізичної культури в закладі вищої освіти не приділяється достатньої уваги інтерактивним методам роботи зі студентами, майбутні фахівці недостатньо задіяні в фізкультурно-оздоровчих та здоров’язбережувальних заходах, науково-дослідницькій роботі, що їх організовують та проводять науково-педагогічні працівники у напрямі здоров’язбереження та здоров’яформування.
Висновки. Орієнтація на формування компетентності «бути здоровим» обумовила запит на оздоровчу фізичну культуру, яка останнім часом займає провідні позиції у закладах освіти як в Україні, так і за кордоном. Основу оздоровчої фізичної культури складає здоровий спосіб життя людини, що складається з правил поведінки, харчування, думок, вчинків і звичок. Навчати здоровому способу життя необхідно з дитинства, щоб особа формувалася фізично, психологічно і духовно здоровою, а також відчувала потребу в здоровому способі життя.
Ключові слова: підготовка вчителя фізичної культури, готовність, фізкультурно-оздоровче середовище, здоров’язбереження, здоров’яформування

 

ANALYSIS OF THE STATE OF PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF PHYSICAL CULTURE TO THE ORGANIZATION OF THE PHYSICAL AND HEALTH ENVIRONMENT OF THE ENVIRONMENT
Petro Rybalko
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The leading role in laying the foundations for the health of young people belongs not only to the family, but also to the school, where physical education as a school subject is designed to form the foundations of a healthy lifestyle. The general secondary education institution is positioned as a center in which the necessary conditions are created for the formation, preservation and strengthening of physical, spiritual, psychological and social health of all participants in the educational process, and the physical education teacher must initiate the creation of such a center the engine of positive changes in the activities of the educational institution in the direction of health formation and health of young people on the basis of humanistic pedagogy and the basic principles of the New Ukrainian school.
Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; pedagogical observation.
Results. The obtained results confirmed the importance of introducing the pedagogical system of professional training of future physical education teachers to the organization of FOS ZZSO in the educational process. Methods of working with students, future professionals are insufficiently involved in physical culture and health and health activities, research work, organized and conducted by research and teaching staff in the field of health and health formation.
Conclusions. The focus on the formation of the competence to "be healthy" has led to a demand for health-improving physical culture, which has recently taken a leading position in educational institutions both in Ukraine and abroad. The basis of health physical culture is a healthy lifestyle, consisting of rules of conduct, nutrition, thoughts, actions and habits. It is necessary to teach a healthy lifestyle from childhood, so that a person is formed physically, psychologically and spiritually healthy, as well as feel the need for a healthy lifestyle.
Key words: physical education teacher training; readiness; physical culture and health environment; health care; health formation.

Список використаних джерел

  1. Степанченко Н. І. Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах : дис.... докт. пед. наук : 13.00.04. Луцьк, 2017. 629 с.
  2. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» : затв. Указом Президента України від 1 вересня 1998 року № 963/98. URL : http://uazakon.com/documents/date_21/pg_iwgzsa/index.htm. (дата звернення 20.02.2020).
  3. Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-п (дата звернення 12.01.2020).
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 629 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar