Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Томашевська І.П. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
Томашевська І.П.
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Tomashevska_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Формулювання проблеми. У статті через аналіз сутності поняття «критичного мислення», яке ототожнено із застосуванням навичок мислення високого рівня (аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації, суб’єктивної і об’єктивної оцінки інформації, зібраної суб’єктом учіння через спостереження, досвід, міркування, комунікації та рефлексію), розглянуто підходи, що є основою для формування й розвитку критичного мислення майбутніх фахівців.
Матеріали і методи: використано теоретичні методи – аналіз науково-педагогічних джерел, термінологічний і структурно-логічний аналіз для характеристики критичного мислення та обґрунтування методологічних підходів щодо його формування та розвитку.
Результати. Серед підходів, що позитивно впливають на формування й розвиток критичного мислення майбутніх фахівців нами відзначені: системний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно-орієнтований та діяльнісний підходи. Обґрунтування обраних підходів базується на досвіді його використання іншими науковцями та їхній визначальній сутності.
Висновки: обрані підходи завдяки комплексному застосуванню забезпечують ефективне і цілісне формування й розвиток критичного мислення майбутніх фахівців, оскільки кожний з підходів відображає суттєву частину їхньої професійної дійсності. Перспективним у подальшому бачимо уточнення принципів загальнодидактичних і специфічних, які з урахуванням професії будуть сприяти розвитку критичного мислення майбутнього фахівця.
Ключові слова: критичне мислення, критичне мислення майбутнього фахівця, методологічні підходи, формування  критичного мислення.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF FUTURE SPECIALIST’S CRITICAL THINKING
Tomashevska I.P.
Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine

Problem formulation. In the article through the analysis of the essence of the concept of "critical thinking", which is identified with the use of high-level thinking skills (analysis, synthesis, generalization, systematization, subjective and objective evaluation of information collected by the subject through observation, experience, reasoning, communication and reflection), approaches that are the basis for the formation and development of critical thinking of future professionals are considered.
Materials and methods. Analysis of scientific and pedagogical sources, terminological and structural-logical analysis to characterize critical thinking and justification of methodological approaches to its formation and development were used as theoretical methods.
Results. Among the approaches that positively influence the formation and development of critical thinking of future professionals, we noted: systemic, axiological, competence, personality-oriented and activity approaches. The substantiation of the chosen approaches is based on the experience of its use by other scientists and their defining essence.
Conclusions. The chosen approaches due to the complex application provide effective and holistic formation and development of critical thinking of future professionals, as each of the approaches reflects a significant part of their professional reality. We see further clarification of the principles of general didactic and specific, which, taking into account the profession, will contribute to the development of critical thinking of the future specialist.
Key words: critical thinking, critical thinking of the future specialist, methodological approaches, formation of critical thinking..

Список використаних джерел

 1. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе высшего образования. Москва : Просвещение, 1980. 141 с.
 2. Абульханова-Славская К. А. Деятельность и психология личности. Москва : Наука, 1980. 335 с.
 3. Бине А. Измерение умственных способностей. СПб : Союз, 1998. 430 с.
 4. Блауберг В. И., Садовский В. Н., Юдин Э. Г. Проблемы методологии системного исследования. Москва, 1965. 144 с.
 5. Божович Л. И. Проблемы формирования личности. Москва; Воронеж: Ин-т практической психологии, 1995. 
 6. Докучаєва В. В. Формування конструктивного мислення майбутнього вчителя : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01. Київ : 1994. 24 с.
 7. Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления : перевод с англ. Н. М. Никольской. М. : Лабиринт, 1999. 189 с.
 8. Коваленко Е. Э. Методика профессионального обучения : учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спец. дисциплин системы профессионально-технического и высшего образований. Харьков : ЧП «Штрих», 2003. 480 с.
 9. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М. : Педагогика-Пресс, 1994. 527 с.
 10. Поляков С. Д., Резник А. И., Морозова Г. В. Управление развитием индивидуальности личности в учебном процессе. Москва, 1999. 180 с., с. 47.
 11. Сластенин В. А. Методологическая культура учителя. Москва, 2000. 78 с.
 12. Спиркин А. Г. Сознание и самосознание. М. : Политиздат, 1972. 303 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 525 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar