Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Строілова Д.В. СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ
Строілова Д.В.
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua//journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Stroilova_FMO.pdf

СТАТИСТИЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ МОЗКУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Анотація. У статті наведено результати педагогічного експерименту, пов’язаного з впровадженням моделі формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку у професійній діяльності. Майбутні вчителі основ здоров’я відповідно до спеціалізації мають професійні здібності, вміння, навички, які дозволяють їм розв’язувати під час професійної діяльності проблему застосування функціональної асиметрії мозку учнів. Дослідження дозволило визначити готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності як результат їхньої професійної підготовки, що означає інтегральну соціально значущу особистісну якісну характеристику вчителя основ здоров’я, яка поєднує мотивацію враховувати  функціональну асиметрію мозку усіх учасників освітнього процесу (мотиваційний компонент); нейропсихологічні знання та знання про експериментально апробовані освітні методики латерального спрямування (когнітивний компонент); уміння органічно їх інтегрувати в цілісний освітній процес окремої вікової групи і всього закладу освіти (діяльнісний компонент); здібності, які забезпечують рефлексію застосування функціональної асиметрії мозку людини та ефективності вирішення поставлених професійних завдань (рефлексивний компонент). Відповідно до компонентів нами виділені критерії та показники готовності: ціннісно-мотиваційний (показник – мотивація застосовувати ФАМ); пізнавальний (показник – нейропсихологічна обізнаність); поведінковий (показники – уміння латеральної діагностики, уміння латерального супроводу уроку); оцінний. критерій (показник – здатність до рефлексії); рівні: інтуїтивний, базовий, усвідомлений. Якісні й кількісні зміни за кожним із показників відображені у динаміці рівнів сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування функціональної асиметрії мозку людини у професійній діяльності контрольної та експериментальної груп (аналіз проведено на рівні значущості 0,05).
Ключові слова: майбутній учитель основ здоров’я, функціональна асиметрія мозку людини, модель формування готовності, критерії сформованості готовності, статистичний аналіз.

STATISTICAL RESULTS OF IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF TRAINING FUTURE TEACHERS OF FUNDAMENTALS OF HEALTH TO THE APPLICATION OF FUNCTIONAL ASYMMESTRY OF MYSTERY
D. Stroilova
Karazin Kharkiv National University, Ukraine

Abstract. The article presents the results of a pedagogical experiment related to the introduction of a model for forming the readiness of future teachers of the basics of health to apply functional asymmetry of the brain in professional activities. Future teachers of basic health in accordance with the specialization have professional abilities, skills, abilities that allow them to solve the problem of applying the functional asymmetry of students' brains during their professional activities. The study allowed to determine the readiness of future teachers of basic health to apply functional asymmetry of the human brain in professional activities as a result of their training, which means an integral socially significant personal qualitative characteristics of the teacher of basic health, which combines motivation to take into account functional asymmetry (motivational component); neuropsychological knowledge and knowledge of experimentally tested educational methods of lateral orientation (cognitive component); ability to organically integrate them into the integral educational process of a separate age group and the whole educational institution (activity component); abilities that provide reflection on the application of functional asymmetry of the human brain and the effectiveness of professional tasks (reflexive component). According to the components, we have identified criteria and indicators of readiness: value-motivational (indicator - motivation to use FAM); cognitive (indicator - neuropsychological awareness); behavioral (indicators - the ability of lateral diagnosis, the ability of lateral support of the lesson); evaluative. criterion (indicator - the ability to reflect); levels: intuitive, basic, conscious. Qualitative and quantitative changes in each of the indicators are reflected in the dynamics of the levels of readiness of future teachers of basic health to apply functional asymmetry of the human brain in the professional activities of control and experimental groups (analysis was performed at a significance level of 0.05).
Key words: future teacher of basics of health, functional asymmetry of the human brain, model of readiness formation, criteria of readiness formation, statistical analysis.

Список використаних джерел

  1. Балакірєва О. М., Бондар Т. В., Павлова Д. М. та ін. Показники та соціальний контекст формування здоров’я підлітків : [монографія] / наук. ред. О. М. Балакірєва. Київ : ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. ім. О. Яременка, 2014. 156 с.
  2. Бобрицька В. І. Теоретичні і методичні основи формування здорового способу життя у майбутніх учителів у процесі вивчення природничих наук : дис …доктора пед. наук : 13.00.04. Київ, 2006. 462 с.
  3. Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти : [монографія]. Суми : ВТД Університетська книга, 2008. 357 с.
  4. Болтівець С. І. Педагогічна психогігієна: теорія та методика : [монографія]. Київ : Редакція Бюлетеня ВАКу України, 2000. 302 с.
  5. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис ... доктора пед. наук : 13.00.01. Харків : Харк. нац. пед. ун-т., 2004. 22 с.
  6. Корженко І. О. Методична система підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Новий колегіум : зб. наук. пр. Херсон : ХНУРЕ, 2015. № 2. С. 67-71.
  7. Страшко С. В., Єфімова В. М. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньокваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Валеологія. Київ : МОН, НПУ імені М. П. Драгоманова, 2006. 69 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.07.2018 | Переглядів: 584 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar