Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бермудес Д.В. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ
Бермудес Д.В. [bermudes11051977@gmail.com]
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Bermudes_FMO.pdf

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ

Формулювання проблеми. Студентські роки − це роки коли відбувається активний інтелектуальний, фізичний розвиток та соціалізація особистості, саме цей період важливий для формування необхідних не лише фахових компетентностей у майбутній професійній діяльності, а для у набутті знань щодо збереження і зміцнення здоров’я. Іншими словами, формування у студентів здоров’язбережувальних компетентностей. Важливість технологій збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді відображено у Законі України «Про освіту». Модернізація фізичного виховання у закладах вищої освіти передбачає впровадження різних моделей (секційної, професійно орієнтованої, традиційної, індивідуальної) та форм фізичного виховання (формальної, неформальної, інформальної). Саме неформальна фізкультурна освіта може бути потужною формою формування у студентів здоров’язбережувальних компетентностей.
Матеріали і методи. Для розв’язання проблеми у роботі було використано теоретичні методи дослідження: аналіз і узагальнення педагогічної та навчально-методичної літератури.
Результати. В ході аналізу і узагальнення наукової, педагогічної та навчально-методичної літератури з’ясовано, що «неформальна фізкультурна освіта» − це освіта, що надає знання, практичні уміння, навички та потребу самостійно займатися фізичними вправами усе життя.
Висновки. Нами визначено, що завданнями неформальної фізкультурної освіти студентів є формування здоров’язбережувальних компетентностей. Основними організаційними формами неформальної фізкультурної освіти є науково-практичні конференції, методичні семінари, презентації, тренінги, курси, майстер-класи провідних фахівців і спортсменів, стажування, форуми, фітнес-конвенції тощо. Прикладом неформальної фізкультурної освіти є участь студентів у фітнес-конвенції «Nike», яка щорічно проводиться в місті Київ. Метою проведення фітнес-конвенції «Nike» і подібних заходів є освітня діяльність в сфері фізичної культури та популяризація фізкультурно-оздоровчих заходів, що спрямовано на формування і збереження здоров’я людини. У межах програм проведення фітнес-конвенцій та форумів, окрім впровадження практичних майстер-класів провідних фахівців і спортсменів, відбуваються науково-практичні семінари, тренінги, дискусії, на яких часто підіймаються питання необхідності озброєння знаннями з основ медико-педагогічного контролю з метою уникнення небезпечних ситуацій в процесі фізкультурно-оздоровчих занять.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, неформальна фізкультурна освіта, фізичне виховання, фітнес-конвенція, студенти.

FORMATION OF HEALTH-RELATED COMPETENCE IN THE PROCESS
OF INFORMAL PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS

D.V. Bermudes
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. Student years are the years of an active intellectual, physical development and socialization of the individual, and this period is very important not only for the formation of the necessary professional competencies for future professional activities, but also for the acquisition of knowledge to maintain and preserve the health.  In other words, it is important for the formation of health-related competence. The importance of technologies for preserving and strengthening the health of student youth is reflected in the Law of Ukraine "On Education".  Modernization of physical education in higher education establishments involves the implementation of various models (sectional, professionally oriented, traditional, individual) and forms of physical education (formal, informal, non-formal).  Informal physical education is considered to be a powerful form of developing students' health-related competencies.
Materials and methods. To solve the problem, the following theoretical research methods were used during work: analysis and generalization of pedagogical and educational literature.
Results. During the analysis and generalization of scientific, pedagogical and educational literature, "informal physical education" was found to be an education providing knowledge, practical skills, abilities and the need to exercise independently for life.
Conclusions. As have been determined, the tasks of informal physical education of students are the formation of health-related competence. The main organizational forms of informal physical education are scientifically-practical conference, methodical seminars, presentations, trainings, courses, master classes by leading experts and athletes, internships, forums, fitness conventions and the like. An example of informal physical education is students’ participation in the fitness Convention "Nike" being held annually in the city of Kyiv. The purpose of the fitness Convention "Nike" and other similar events are educational activities in the sphere of physical culture and promotion of sports, physical culture and helaht-improvement activities aimed at the formation and preservation of human health. In addition to the implementation of practical master classes of leading experts and athletes, in the framework of programmes for fitness conventions and forums, scientific-practical seminars, trainings, discussions are also held. These events often raise issues of the need for basic knowledge on the medico-pedagogical control with a view to avoiding dangerous situations in the process of sports activity.
Keywords: health-related competence, informal physical education, physical education, physical culture, fitness convention, students.

Список використаних джерел

  1. Апанасенко Г. Л. Заметки о здоровье / Г. Л. Апанасенко. Николаев, 2001.
  2. Вихляєв Ю. М. Інноваційні технології фізичного виховання студентів: навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 543 с.
  3. Калиниченко І. О. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах : навч. посіб. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. 272 с.
  4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
  5. Теорія і методика фізичного виховання: підруч. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту: у 2 т. / [Т. Ю. Круцевич, Н. Є. Пангелова, О. Д. Кривчикова та ін; за ред. Т. Ю. Круцевич]. [2-ге вид., переробл. та доб.]. К. : Національний університет фізичного виховання і спорту України, вид-во «Олімп. л-ра» 2017. Т. 1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання. С. 116-122.
  6. Павлик Н. П. Неформальна освіта у системі освіти України. Освітологічний дискурс. 2016. № 2 (14). С. 27−37.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 20.02.2020 | Переглядів: 531 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar