Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пухно С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ
Пухно С.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Pukhno_Scientific_journal_FMO.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ АДАПТАЦІЇ ПЕРШОКУРСНИКІВ ВНЗ
ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ

Анотація. Пухно С. В. Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних знань. В статті представлені особливості проходження адаптації студентів педагогічних спеціальностей під час навчання у ВНЗ та їх значення для формування системи базових знань, а також – професійного становлення майбутнього фахівця. Особливості проходження адаптації залежать від проходження молодою людиною попередніх інститутів соціалізації, їх індивідуальних особливостей, а також від організації навчально- виховної роботи у ВНЗ. Складовою цієї роботи є навчально-дослідна робота студентів ВНЗ, яка є системою обов’язкових навчальних занять, всіх видів завдань різних видів практики. Різновиди навчально-дослідної роботи сприяють збагачення студентом базовими знаннями, вміннями, навичками і вимагають досить складної організації керівництва цією діяльністю. Вирішення студентом в процесі навчання та під час проходження практики складних навчально-дослідних завдань, сприяє формуванню та виробленню навичок ефективного вирішення завдань професійної діяльності і сприяє активному формуванню професійних якостей особистості.
Ключові слова: адаптація першокурсників ВНЗ, індивідуально-психологічні особливості, навчально-дослідна робота студентів, професійна мотивація, професійне мислення, професійна спрямованість, професійні якості особистості.

Аннотация. Пухно С. В. Особенности прохождения адаптации первокурсников ВНЗ как фактор формирования системы профессионального знания. В статье представлены особенности прохождения адаптации студентов педагогических специальностей в процессе обучения в Вузе и их значимости для формирования базовых знаний, а так же – профессионального становления будущих специалистов. Особенности прохождения адаптации зависят от прохождения молодым человеком предыдущих институтов социализации, их индивидуальных особенностей, а так же от организации учебно-воспитательной работы в Вузе. Составляющей этой работы является учебно-исследовательская работа студентов Вуза, которая является системой обязательных учебных занятий, всех видов заданий разных видов практики.
Разные виды учебно-исследовательской работы способствуют накоплению студентом базовыми знаниями, умениями, навыками и требуют достаточно сложной организации руководства этой деятельностью. Решение студентом в процессе обучения и во время прохождения практики сложных учебно-исследовательских заданий, влияет на формирование и выработку навыков эффективного решения задач профессиональной деятельности и активного формирования профессиональных качеств личности.

Ключевые слова: адаптация первокурсников Вуза, индивидуально-психологические особенности, учебно-исследовательская работа студентов, профессиональная мотивация, профессиональное мышление, профессиональная направленность, профессиональные качества личности.

Abstract. Pukhno S. The features of passing the university fresher’s adaptation as a factor of formation of professional knowledge systemThe peculiarities of passing of pedagogical specialties students’ adaptation during training at the university and their importance for the formation of basic knowledge and the future specialist’s professional formation are presented in the article. The features of passing of adaptation depend on a young man passage of the former socialization institutions, their individual characteristics, as well as the organization of educational work at the university. Part of this work is educational-research work of the university students, which is a system of compulsory training sessions, all the different practices. Types of educational research contribute to the enrichment of the student base knowledge, abilities, skills and require quite a complex organization leadership. The student’s decision in the learning process and during the practice of complex educational research problems, promotes the formation and development of skills, effective problem solving professional activity and contributes to the active formation of the person’s professional qualities.
Key words: fresher’s of the university adaptation, individual psychological characteristics, students’ educational and research work, professional motivation, professional thinking, professional orientation, personal professional qualities.

Список використаних джерел

  1. Кокун О. М. Психологічні і психофізичні передумови ефективної діяльності / О. М. Кокун // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України [за ред. С. Д. Максименка]. – 2003. – Т.5. – Ч.2. – С.121–129.
  2. Пастушенко О. М. Самопрезентація особистості як соціально-психологічна проблема / О. М. Пастушенко // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С.Костюка АПН України [за ред. С. Д. Максименка]. – 2003. – Т.5. – Ч.2. – С.179–182.
  3. Пухно С. В. Психологічні особливості проходження адаптації студентів-першокурсників ВНЗ як чинник процесу формування знань з фізико-математичних дисциплін / С. В. Пухно // І Міжрегіональна науково-методична конференція. «Теоретико-методичні засади вивчення сучасної фізики та нанотехнологій у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах». (26 листопада 2015 р.) – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – С. 43-45.
  4. Пухно С. В. Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ / С. В. Пухно, Т. М. Максименко // Міжнародний науковий журнал «Фізико-математична освіта». – №2 (5), 2015. – Режим доступу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/publ/4-1-0-35
  5. Пухно С. В. Особливості формування професійного самовизначення майбутніх фахівців / С. В. Пухно // Тези науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів фізико-технічного факультету, присвяченої Дню науки в Україні та 60-ти річчю Сумського державного університету (21-24 квітня). – Том І. – Суми : СумДу, 2008. – С.137–138.
  6. Пухно С. В. Особливості професійного самовизначення студентства / С. В. Пухно // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукр. науково-практичної конф. (Суми, 16–17 квітня 2008 р.) – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – С. 262–263.
  7. Пухно С. В. Психологічні аспекти мотивації майбутніх викладачів фізико-математичних дисциплін / С. В. Пухно // Актуальні питання природничо-математичної освіти : Зб. наукових праць. – Випуск 4. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 127–132.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 05.04.2016 | Переглядів: 1191 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar