Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Жигірь В.І. КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ
Жигірь В.І. [profpedagog@ukr.net]
Бердянський державний педагогічний університет, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Zhigir_FMO.pdf

КОМПОНЕНТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ

Формулювання проблеми. Перед системою освіти на сучасному етапі розбудови інформаційного суспільства постає завдання підготовки вчителя, який володіє інформаційною культурою та здатний підготувати нове покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в цьому суспільстві. Тому важливим залишається завдання обґрунтування теоретичних основ інформаційної культури як складової загальної культури вчителя закладу середньої освіти та визначення її компонентів.
Матеріали і методи. Основою дослідження стали наукові розвідки вітчизняних і закордонних учених, які займаються проблемами з’ясування сутності понять «інформаційна культура», «інформаційна культура вчителя» та визначення структури інформаційної культури вчителя. Для досягнення мети були використані методи теоретичного дослідження: аналіз наукової літератури, синтез, формалізація наукових джерел, опис, зіставлення.
Результати. Аналіз наукової літератури дозволив визначити зміст понять «інформаційна культура» та «інформаційна культура особистості», які розглядаються з позицій культурологічного, інформаційного, технологічного й аксіологічного підходів; подано визначення поняття «інформаційна культура вчителя». З’ясовано, що в інформаційному суспільстві особливого значення набуває значущість інформаційної культури фахівця і, зокрема педагога. Визначено структуру інформаційної культури вчителя, яка включає особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний компоненти.
Висновки. Інформаційна культура вчителя являє собою цілісну, багаторівневу, особистісну характеристику, що інтегрує в собі інформаційний світогляд, ціннісне ставлення до інформації й інформаційної діяльності, систему знань і умінь, які забезпечують самостійну діяльність з використання як традиційних, так і нових інформаційних технологій у професійній і міжособистісній взаємодії, орієнтованій на реалізацію психолого-педагогічних цілей освіти і максимального розвитку здібностей учнів до самореалізації в соціумі.
Як показав аналіз літератури, інформаційна культура педагога – явище багатокомпонентне. Вона включає особистісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та комунікативний компоненти.
Ключові слова: інформаційна культура, інформаційна культура особистості, інформаційна культура вчителя, компоненти інформаційної культури вчителя.

TEACHER’S INFORMATION CULTURE COMPONENTS
V.I. Zhigir
Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine

Formulation of the problem. The education system at the present stage of development of the information society faces the task of training a teacher who has an information culture and is able to prepare the younger generation for a full and productive life in this society. Therefore, the task of substantiating the theoretical foundations of information culture as a component of the general culture of a secondary school teacher and determining its components remains important.
Materials and methods. The study was based on scientific research of domestic and foreign scientists, who deal with the problems of clarifying the essence of the concepts of “information culture”, “teacher’s information culture”. To achieve this goal, the methods of theoretical research were used: analysis of scientific literature, synthesis, formalization of scientific sources, description, comparison.
Results. The analysis of the scientific literature allowed to determine the meaning of the concepts “information culture” and “information culture of an individual”, which are considered from the standpoint of culturological, informational, technological, axiological approaches; the definition of the concept of “teacher’s information culture” is given. It was found out that in the information society the importance of the information culture of a specialist and in particular a teacher acquires special significance. The structure of the teacher’s information culture is determined, which includes personal-motivational, cognitive, activity and communicative components.
Conclusions. Teacher’s information culture is a holistic, multilevel, personal characteristics that integrate information worldview, value attitude to the information, information activities, a system of knowledge and skills that provide independent use of both traditional and new information technologies in professional and interpersonal interaction focused on the implementation of psychological and pedagogical goals of education and the maximum development of students’ abilities for self-realization in society.
As the analysis of the literature showed, the information culture of the teacher is a multicomponent phenomenon. It includes personality-motivational, cognitive, activity and communicative components.
Keywords: information culture, information culture of personality, information culture of teacher, components of teacher’s information culture.

Список використаних джерел

 1. Антонченко М.О. Інформаційна культура як складова загальнолюдської культури. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовні системи навчання. Вип. 1(8). До 170-річного ювілею / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Редкол. В.П. Андрущенко, Відп. ред. М.І. Жалдак, Ю.С. Рамський. Київ: НПУ, 2004. С. 161–166.
 2. Антонченко М.О. Формування інформаційної культури студентів в умовах становлення інформаційного суспільства. Педагогічні науки: Збірник наукових праць. ч.2. Суми: СДПУ, 2009. С. 168–173.
 3. Берестовская Д.С. Глобализация и культура. Культура народов Причерноморья, 2003. № 46. С. 100–102.
 4. Ващенко В.В. Информационная культура педагога-тьютора в условиях дистанционного обучения. Вестник КазНПУ, 2015. Алматы. URL: https://articlekz.com/article/19614 (дата звернення 10.05.2020).
 5. Вохрышева М.Г. Формирование науки об информационной культуре. Проблемы информационной культуры: сб. ст. / науч. ред.: Ю.С. Зубов, В.А. Фокеев. Москва: Магнитогорск, 1997. Вып. 6. Методология и организация информационно-культурологических исследований. С. 57.
 6. Галета Я. Інформаційна культура в професійній підготовці майбутнього педагога. Рідна школа. 2011. № 11. С. 24–27.
 7. Гендина Н.И. Информационная грамотность и информационная культура личности: международный и российский подходы к решению проблемы. Открытое образование. 2007. № 5(64). С. 58–69.
 8. Горячева Е.А. Формирование информационной культуры педагога. Информационные технологии в образовании: материалы конференции, ИТО-Ростов. 2010. URL: http://ito.edu.ru/2010/Rostov/II/1/II-1-10.html (дата звернення 20.06.2020).
 9. Гуревич Р.С., Коломієць А.М., Коломієць Д.І. Формування інформаційної культури педагога в контексті неперервної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: зб.наук.пр. Київ, 2001. Ч.1. С.276–281.
 10. Данильчук Е.В. Методическая система формирования информационной культуры будущего педагога: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02. Москва, 2003. 40 с.
 11. Джингчарадзе Н.Г. Інформаційна культура особи: формування та тенденції розвитку (соціально-філософський аналіз): дис. ...д-ра філос.наук: 09.00.03 / Наталія Гаврилівна Джингчарадзе. Кииїв: Київський ун-т ім. Т. Шевченка, 1997. 452 с.
 12. Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности: Введение в курс: учеб. пособие для вузов культуры и искусства. Краснодар: Краснодар. гос. акад. культуры, 1996. 136 с.
 13. Іваньшина Н.М. Сутність та поняття інформаційної культури особистості. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2012. № 2 (49). С. 57–65.
 14. Ілляш С.Д. Інформаційна культура як важлива складова професійної культури майбутнього вчителя початкових класів. Наука і освіта, 2014. № 3. С. 68–72.
 15. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: учебное пособие для вузов. Москва: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2000. 350 с.
 16. Коломієць А.М., Лапшина І.М., Білоус В.С. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя. Навчально-методичний посібник. Вінниця: ВДПУ, 2006. 88 с.
 17. Лазаренко Н.І. Структурні компоненти інформаційної культури викладача педагогічного вищого навчального закладу. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія, 2016. Вип. 47. С. 18–22.
 18. Ларцов В.С. Социокультурный генезис личности. Киев: Принт-экспресс, 2002. 360 с.
 19. Литвин А. Інформаційна культура педагога професійного навчання. URL: http://lib.iitta.gov.ua/4936/1/St St_Литвин_Підготовка_педаг_до__ІКТ.pdf. (дата звернення 10.05.2020).
 20. Медведева Е.А. Основы информационной культуры. Социологические исследования. 1994. №11. С. 59–67.
 21. Миронова В.В. Інформаційна культура як основа загальної культури людини. Сайт кафедры культурологии и информационной деятельности. 2010. URL: https://mdgu-kid.at.ua/publ/informacijna_kultura_jak_osnova_zagalnoji_kulturi_ljudini/1-1-0-68 (дата звернення 20.05.2020).
 22. Негодаев И.А. Филофия техники: учеб. пос. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 1997. 319 с.
 23. Полищук В.В. Культорология. Москва: Гардарики, 1998. 446 с.
 24. Рамський Ю.С. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя математики – одна з найважливіших цілей його професійної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-оріентовані системи навчання: збірник. наукових праць / Редрада. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. № 7 (14). С. 35–40.
 25. Рєзанова Н. Інформаційна культура як детермінанта інформаційного суспільства. Формування освітнього простору в умовах інформаційного суспільства: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 26–27 квітня 2018 р. Україна, м. Запоріжжя. С. 195–198.
 26. Ростовська В.І. Формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Innovative solutions in modern science. 2016. № 4 (4). URL: https://naukajournal.org/index.php/ISMSD/article/viewFile/882/1024 (дата звернення 20.05.2020).
 27. Семенюк Э.Л. Информационная культура общества и прогресс інформатики. НТИ. Сер.1. 1994. №7. С. 1–8.
 28. Степанов В.Ю. Інформаційно- комунікаційні технології в сучасній освіті. Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип.30. С. 173–179.
 29. Суханов А.П. Информация и прогресс. Новосибирск: Наука, 1988. 193 с.
 30. Хангельдиева И.Г. О понятии «информационная культура». Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее: материалы междунар. науч. конф., Краснодар–Новороссийск, 23–25 сент. 1993 г. Краснодар: Изд-во Краснодар. гос. акад. культуры, 1993. С. 2–8.
 31. Хмельницький О.О. Інформаційна культура сучасного фахівця. Творча особистість у системі неперервної професійної освіти: матеріали Міжнар. наук. конф. Харків: ХДПУ, 2000. С. 390–393.
 32. Шовш К.С. Інформаційна культура педагога: проблеми, визначення та формування. Соціальна робота в Україні: теорія і практика, 2015. № 1–4. С. 47–56.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 19.09.2019 | Переглядів: 598 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar