Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Красілов А.Д. РОЛЬ І МІСЦЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
Красілов А.Д.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-2/2018_1-15-2_Krasilov_FMO.pdf

РОЛЬ І МІСЦЕ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Анотація. У статті представлено роль і місце диференційованого підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Аналіз різних підходів до визначення дефініції «диференційований підхід» у ЗВО дозволяє виділити таку її особливість – диференційований підхід потребує врахування різних індивідуальних характеристик майбутніх фахівців, їхнього суб’єктного досвіду для організації відповідних сталих (або тимчасових) типологічних груп майбутніх фахівців з метою створення оптимальних умов для розвитку у них задатків, нахилів, інтересів, самореалізації, що передбачає диференціацію змісту навчального матеріалу, методів і форм навчання та ін. Майбутні фахівці з ФКіС суттєво відрізняються за багатьма показниками: станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку, рівнем біологічного розвитку, рівнем сформованості та функціонування різних органів і систем організму тощо.  Мету диференційованого фізичного виховання людини можемо визначити як складову цілеспрямованого формування особистості, основу якої складає досягнення фізкультурної досконалості шляхом розвитку індивідуальних фізкультурно-спортивних потреб і здібностей. В умовах освітніх закладів така організація вимагає створення спеціальних науково обґрунтованих умов, відповідного освітнього середовища. Новітні технології диференційованого навчання повинні бути спрямовані на забезпечення рівних можливостей отримання якісної фізкультурної освіти незалежно від будь-яких чинників індивідуального розвитку. Отже, диференційований підхід у підготовці фахівців ФКіС – комплекс організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на залучення майбутніх фахівців ФКіС до рухової активності та занять спортом на основі обліку індивідуальних відмінностей в стані здоров’я, рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості, мотивації фізкультурно-спортивної діяльності, а також гендерних відмінностей, створення на основі цих особливостей гомогенних груп та варіативність фізичної підготовки в цих групах.
Ключові слова: диференціація, майбутні фахівці фізичної культури і спорту; диференційований підхід; професійна підготовка.

THE ROLE AND PLACE OF A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS
IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

A.D. Krasilov
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Abstract. The article presents the role and place of a differentiated approach in the training of future specialists in physical culture and sports. Analysis of different approaches to defining the definition of "differentiated approach" in free economic zone allows us to highlight the following feature - differentiated approach requires consideration of different individual characteristics of future professionals, their subjective experience to organize appropriate permanent (or temporary) typological groups of future professionals to create optimal conditions for the development of their inclinations, inclinations, interests, self-realization, which involves the differentiation of the content of educational material, methods and forms of learning, etc. Future specialists with FCiS differ significantly in many indicators: health status, level of physical development, level of biological development, level of formation and functioning of various organs and systems of the body, and so on. The purpose of differentiated physical education of the person can be defined as a component of purposeful formation of the person which basis makes achievement of physical culture perfection by development of individual physical culture and sports needs and abilities. In terms of educational institutions, such an organization requires the creation of special scientifically sound conditions, an appropriate educational environment. The latest technologies of differentiated learning should be aimed at ensuring equal opportunities for quality physical education, regardless of any factors of individual development. Thus, a differentiated approach in the training of FCiS specialists is a set of organizational and pedagogical measures aimed at attracting future FCiS specialists to physical activity and sports based on individual differences in health, level of physical development and physical fitness, motivation of physical culture and sports activities. , as well as gender differences, the creation of homogeneous groups based on these features and the variability of physical training in these groups.
Key words: differentiation, future specialists of physical culture and sports; differentiated approach; professional training.

 

Список використаних джерел

 1. Ажиппо А.Ю., Артемьева Г.П., Бурень Н.В., Дорофеева Т.И., Друзь В.А., Жерновникова Я.В., Нечитайло М.В., Новицкая Н.А., Пугач Я.И. Проблемы оздоровительной физической культуры на данном этапе преобразования системы физического воспитания. Слобожанський науково-спортивний вiсник. 2016. № 1(51). С. 7-4.
 2. Блинов Н.Г., Игишева Л.Н. Практикум по психофизиологической диагностике. Москва: Физкультура и спорт, 2000.
 3. Галай М.Д. Диференціація фізичних навантажень молодших школярів у процесі навчання вправ з м’ячем. дис. … канд. пед. наук. Київ, 2017. 246 с.
 4. Глазирін І.Д. Основи диференційованого фізичного виховання. Черкаси: Відлуння-Плюс, 2003.
 5. Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В., Суворова С.Б., Фирсов В. В. Дифференциация в обучении математике. Математика в школе. 1990. №4. С. 15–21.
 6. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. Москва: Высш. шк., 1985. 
 7. Жерновнікова Я.В., Пятисоцька С.С. Визначення темпів біологічного розвитку школярів 5-7 класів за допомогою індексу К. Хірата задля реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання. Фізична культура, спорт та здоров’я : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 2015. С. 274 – 276.
 8. Забранский В. Я. Дифференцированное обучение математике учащихся 5-6 классов основной школы: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / КГПИ им. А.М. Горького. Київ, 1990. 174 с.
 9. Крутецкий В. А. Основы педагогической психологии. Москва : Просвещение, 1972. 255 с.
 10. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Москва : Радянський спорт, 2003. 464 с.
 11. Павлюк Є. О. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2016. 403 с.
 12. Семенов Е.Е., Малиновский В.В. Дифференцированное обучение математике с позиций гуманизма. Математика в школе. 1991. №6. С. 3–6.
 13. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Для студентів-магістрів /Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. Київ : НПУ, 2000. 210 с.
 14. Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект). Запоріжжя : Запорізький держ. ун-т, 2003. 442 с.
 15. Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация обучения. Москва, 1990. 192 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 30.07.2018 | Переглядів: 430 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar