Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кубатко А.І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Кубатко А.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2018-V1-15-3/2018_1-15-3_Kubatko_FMO.pdf

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Анотація. Проблема формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей розглядається з позиції системного, професійно-особистісного, діяльнісного, холістичного, культурологічного, дискурсивного та акмеологічного підходів. Завданням системного підходу є комплексна розробка методів дослідження і проєктування організаційно ускладнених систем. Одним із таких елементів педагогічної системи ПФП майбутніх фахівців економічних спеціальностей є процес формування культури здоров’я, що є компонентом системи здобуття майбутніми фахівцями професії, складником системи здорового способу життя і системи професійної діяльності майбутніх фахівців. При професійно особистісному підході у контексті нашого дослідження в обов’язковому порядку належить дотримуватися у підготовці майбутніх фахівців економічних спеціальностей диференціювання змісту навчання, засобів, форм і методів організації навчально-виховної діяльності у процесі ПФП, врахування особистісних й індивідуальних фізичних особливостей студентів, рівня їхньої ціннісно-мотиваційної, інтелектуальної та смислової готовності до формування культури здоров’я, самоосвіти, самовиховання та саморозвитку щодо здоров’язбереження. Діяльнісний підхід у формуванні культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі ПФП визначає організацію роботи викладачів і студентів у єдності концептуально-стратегічної, організаційно-проєктувальної та процесуально-операційної складових освітнього процесу, сприяє обґрунтуванню педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх фахівців у процесі ПФП у ЗВО, а також успішної реалізації цих умов. У контексті нашого дослідження здоров’я з холістичних позицій слід розглядати як стан тілесного, душевного і духовного благополуччя, яке дає можливість людині, повністю реалізуючи свій особистісний і фізичний потенціал, найкращим чином вирішувати життєві та професійні завдання, сприяє підтриманню оптимальної працездатності та соціальної активності при максимальній тривалості життя. Дискурсивний (або диспозитивний) підхід обумовлений уявленнями про здоров’я як продукт певного дискурсу, котрий має власну внутрішню логіку конструювання. В акмеологічному підході здоров’я є основною і необхідною умовою актуалізації вищих можливостей людської природи. Культурологічний підхід до освіти як основну мету розглядає залучення людини до культурних цінностей. Культурологічна переорієнтація фізичного виховання має на меті розв’язання проблеми збереження й зміцнення здоров’я через виховання культури здоров’я.
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні фахівці економічних спеціальностей, прикладна фізична підготовка, методологічні підходи.

METHODOLOGICAL FUNDAMENTALS OF FORMATION OF HEALTH CULTURE OF FUTURE SPECIALISTS OF ECONOMIC SPECIALTIES IN THE PROCESS OF APPLIED PHYSICAL APPLICATION
A.I. Kubatko
Zaporizhzhya Polytechnic National University, Ukraine

Abstract. The problem of forming the culture of health of future specialists in economics is considered from the standpoint of systemic, professional, personal, activity, holistic, culturological, discursive and acmeological approaches. The task of the system approach is the complex development of research methods and design of organizationally complex systems. One of the elements of the pedagogical system of TFP of future specialists in economic specialties is the process of forming a culture of health, which is a component of the system of obtaining future professions, a component of a healthy lifestyle and professional activities of future professionals. In the professional and personal approach in the context of our study must be followed in the training of future economic professionals to differentiate the content of education, tools, forms and methods of educational activities in the TFP, taking into account personal and individual physical characteristics of students, their level of values -motivational, intellectual and semantic readiness for the formation of a culture of health, self-education, self-education and self-development for health. Activity approach in the formation of health culture of future specialists in economics in the process of TFP determines the organization of teachers and students in the unity of conceptual-strategic, organizational-design and procedural-operational components of the educational process, helps to substantiate pedagogical conditions for effective training of future specialists in TFP. ZVO, as well as the successful implementation of these conditions. In the context of our study of health from a holistic standpoint should be considered as a state of physical, mental and spiritual well-being, which enables a person, fully realizing their personal and physical potential, best solve life and professional problems, helps maintain optimal performance and social activity. maximum life expectancy. The discursive (or dispositive) approach is conditioned by the notion of health as a product of a certain discourse, which has its own internal logic of construction. In the acmeological approach, health is the main and necessary condition for the actualization of the higher possibilities of human nature. The culturological approach to education considers the involvement of a person in cultural values as the main goal. The cultural reorientation of physical education aims to solve the problem of maintaining and strengthening health through the education of a culture of health.
Key words: health culture, future specialists of economic specialties, applied physical training, methodological approaches.

 

Список використаних джерел

 1. Алексеев Н. А. Личностно-ориентированное обучение в школе. Ростов н/Д : Феникс, 2006. 332 с.
 2. Бадмаев Б. Ц. Психология и методика ускоренного обучения. Москва : Гуманит. изд. центр Владос, 1998. 272 с.
 3. Башавець Н.А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів: дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Одеса: Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 2012. 555 с.
 4. Бойко Ю. С. Формування аксіологічних установок до здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів: дис…. канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання». Умань, 2015. 268 с.
 5. Бойчук Ю. Д. Сучасні підходи до розуміння сутності здоров’я людини та суміжних з ним понять. Загальна теорія здоров’я та здоров’язбереження : колективна монографія / за заг. ред. проф. Ю. Д. Бойчука. Харків: Вид. Рожко С. Г., 2017. 488 с.
 6. Глазунова О. Г. Модель підготовки майбутнього ІТ фахівця в університетах аграрного профілю в умовах глобалізації та євроінтеграції. Вісник Національного університету оборони України. 2014. 5 (42). С. 36-42.
 7. Григус І. М., Кучер Т. В. Прогностичні критерії спортивної орієнтації студентів у залежності від типу автономної нервової системи. Спортивна наука України. 2011. № 5. С. 3–12.
 8. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. Ленинград: ЛГУ, 1991. 384 с.
 9. Козаков В. А., Артюшина М. В., Котикова О. М. та ін. Психологія діяльності та навчальний менеджмент / за заг. ред. В. А. Козакова. Київ : КНЕУ, 2003. 829 с.
 10. Крылова Н. Культурология образования. М. : Народное образование, 2000. 272 с.
 11. Малярчук Н.Н. Валеологія. Київ, 2008. 154 с.
 12. Маркова А.К. Психология профессионализма. Москва : Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. 312 с.
 13. Моляко В. О. Концепція виховання творчої особистості. Радянська школа. 1991. № 5. С. 47–51.
 14. Осипова Л. І. Дидактогенні ситуації в навчально-виховному процесі. Відкритий урок : розробки, технології, досвід : науково-методичний журнал. 2003. № 13/15. С. 47–50.
 15. Павлюк Є. О. Професійне становлення майбутніх тренерів-викладачів у процесі фахової підготовки : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2016. 403 с
 16. Паринова Л. В., Ефремов А. Ю. Професионально-личностный подход к подготовке специалиста : (теоретическое обоснование концепции ). Воронеж : ВГТУ, 2006. 138 с.
 17. Профессиональная педагогика / под ред. С. Я. Батышева. Москва : Профессиональное образование, 1997. 512 с.
 18. Формування навичок здорового способу життя в дітей і підлітків. Київ, 2003. 345 с.
 19. Шукатка О. В. Компоненти та рівні здоров’язбережувальної компетентності майбутніх економістів в контексті моделі її формування на засадах аксіології. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. 2012. № 4. С. 25–32.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 01.08.2018 | Переглядів: 494 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar