Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кубатко А.І. УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ..
Кубатко А.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v2-20-2/2019_2-20-2_Kubatko_FMO.pdf

УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Формулювання проблеми. Формування культури здоров’я є актуальною проблемою сфери освіти, яка потребує вирішення для різних галузей професійної підготовки і особливо для фахівців економічних спеціальностей, професійна діяльність яких пов’язана зі статичними умовами праці, часто однотипним характером рухових дій, зоровим навантаженням, розумовою та психологічною перевтомою тощо. Така робота потребує високого рівня фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я, підтримка якого у фахівців економічних спеціальностей ототожнюється з культурою здоров’я, яку доцільно формувати у процесі їх прикладної фізичної підготовки.
Матеріали і методи. Аналіз монографій, дисертаційних досліджень, статей, матеріалів науково-практичних конференцій, психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури, законодавчої та нормативної документації з питань вищої освіти з метою визначення нормативної бази дослідження і впровадження його результатів; узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду, особистого педагогічного досвіду, методи математичної статистики.
Результати. Основними засобами ПФП майбутніх фахівців економічних спеціальностей було обрано широке коло фізичних вправ, наближених до професійно-трудових ситуацій. Представлені в програмі з фізичного виховання студентів ЗВО спеціально підібрані вправи з різних видів спорту були згруповані у відповідності до їх впливу на розвиток окремих груп м’язів, професійно важливих якостей і психофізичних функцій. Загальний принцип підбору вправ – різноманітність умов, поступове їх ускладнення, наближення до специфіки основної професійної діяльності.
Висновки. Статистичний аналіз результатів педагогічного експерименту підтверджує ефективність запропонованої моделі формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки на рівні значущості 0,05 за кожним із показників.
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні фахівці економічних спеціальностей, прикладна фізична підготовка, формування, модель, експеримент.

IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF FORMATION OF THE CULTURE OF HEALTH OF FUTURE SPECIALISTS OF ECONOMIC SPECIALTIES IN THE PROCESS OF APPLIED PHYSICAL PITGUE
A.I. Kubatko
Zaporizhzhya Polytechnic National University, Ukraine

Problem formulation. The formation of a culture of health is an urgent problem in education, which needs to be addressed for various fields of training and especially for professionals in economic specialties, whose professional activities are associated with static working conditions, often the same nature of motor actions, visual load, mental and psychological fatigue. etc. Such work requires a high level of physical, mental, social and spiritual health, the support of which in economic specialties is identified with the culture of health, which should be formed in the process of their applied physical training.
Materials and methods. Analysis of monographs, dissertation research, articles, materials of scientific and practical conferences, psychological and pedagogical, methodological, special literature, legislative and regulatory documentation on higher education in order to determine the regulatory framework of research and implementation of its results; generalization and systematization of domestic and foreign experience, personal pedagogical experience, methods of mathematical statistics.
Results. A wide range of physical exercises close to occupational and labor situations were chosen as the main means of TFP for future specialists in economics. The specially selected exercises from different sports presented in the program of physical education of students of ZVO were grouped according to their influence on the development of certain muscle groups, professionally important qualities and psychophysical functions. The general principle of selection of exercises - a variety of conditions, their gradual complication, approaching the specifics of the main professional activity.
Conclusions. Statistical analysis of the results of the pedagogical experiment confirms the effectiveness of the proposed model of forming a culture of health of future specialists in economics in the process of applied physical training at the level of significance of 0.05 for each of the indicators.
Keywords: health culture, future specialists of economic specialties, applied physical training, formation, model, experiment.

Список використаних джерел

  1. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : спец. 13.00.01. Харків, 2004. 40 с.
  2. Долинський Б. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності: монографія. Одеса : Видавець М. П. Черкасов, 2010. 265 с.
  3. Міхеєнко О. Науково-методична система професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. № 3 (57). С. 222–229.
  4. Раєвський Р. Т., Канішевський С. М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. проф. Р.Т. Раєвського. Одеса : Наука і техніка, 2010. 410 c.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 19.09.2019 | Переглядів: 520 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar