Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Красілов А.Д. МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КІНЕЗІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ
Красілов А.Д.
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Krasilov_FMO.pdf

МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ КІНЕЗІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ

Формулювання проблеми. Актуальним є соціальний запит на професійну підготовку таких фахівців, які б забезпечили раціональне використання людиною рухових можливостей на основі знань про механіку рухів людини, умінь аналізувати рухи та обирати з них раціональні для конкретного виду рухової активності, навичок професійної рухової дидактики, що у контексті професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту інтегрується у кінезіологічну компетентність.
Матеріали і методи. Теоретичні: аналіз та систематизація наукових джерел, інтегральний аналіз, логіко-системний аналіз, класифікація, аналогія, індукція, дедукція, узагальнення науково-теоретичних і практичних даних, педагогічне моделювання.
Результати. Розроблена модель розвитку кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу – це цілісна система структурних (мета, диференційований підход, принципи, сутність та структура кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, рівні її сформованості) і функціональних (практична реалізація кінезіологічної підготовки, оцінювання розвитку кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту) компонентів, що знаходяться у взаємозв’язку та взаємодії і спрямовані на забезпечення освітньої діяльності студентів ЗВО спеціальностей галузі ФКіС з метою вирішення завдань якісної спортивно-педагогічної підготовки до професійної діяльності.  
Висновки. Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу є актуальною проблемою, для вирішення якої необхідно модифікувати й удосконалити чинну систему професійної підготовки майбутніх фахівцв, спрямовуючи її у бік активного застосування інноваційних видів рухової діяльності на засадах диференційованого підходу.
Ключові слова: кінезіологічна компетентність, майбутні фахівці фізичної культури і спорту, диференційований підхід, професійна підготовка, розвиток, педагогічні умови, модель.

MODEL OF DEVELOPMENT OF KINESIOLOGICAL COMPETENCE OF FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE AND SPORT ON THE BASIS OF A DIFFERENTIATED APPROACH
A.D. Krasilov
Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine

Problem formulation. The social demand for professional training of such specialists is relevant, which would ensure the rational use of human motor abilities based on knowledge of the mechanics of human movements, the ability to analyze movements and choose from them rational for a particular type of motor activity, skills of professional motor didactics in the context of training. specialists in physical culture and sports are integrated into kinesiological competence.
Materials and methods. Theoretical: analysis and systematization of scientific sources, integrated analysis, logical-system analysis, classification, analogy, induction, deduction, generalization of scientific-theoretical and practical data, pedagogical modeling.
Results. The developed model of development of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports on the basis of differentiated approach is a holistic system of structural (purpose, differentiated approach, principles, essence and structure of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports, levels of its formation) and functional implementation of kinesiological training, assessment of the development of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports) components that are interconnected and interact and aimed at ensuring the educational activities of students specialties FK&S to solve problems of quality sports and pedagogical training.
Conclusions. The development of kinesiological competence of future specialists in physical culture and sports on the basis of a differentiated approach is an urgent problem, to solve which it is necessary to modify and improve the current system of training of future specialists, directing it towards active use of innovative motor activities on the basis of differentiated approach.
Key words: kinesiological competence; future specialists in physical culture and sports; differentiated approach; professional training; development; pedagogical conditions; model.

Список використаних джерел

  1. Ажиппо О. Ю. Сучасний стан і проблеми індивідуалізованого навчання студентів. Педагогіка формування творчої особистості у вищих і загальноосвітній школах. Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип. 42 (95). С. 506-513.
  2. Бєлікова Н. О. Науково-методологічні підходи до професійної підготовки сучасного фахівця з фізичного виховання та спорту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. Випуск 3К(44)14. С. 91-96.
  3. Джуринський П. Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до оздоровчо-розвивальної діяльності у загальноосвітній школі. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 124. С. 148-151.
  4. Лянной Ю. О. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : автореф. дис…. д-ра пед. наук. 13.00.04. Київ : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2017. 44 с.
  5. Петренко Ю. І. Основні структурні компоненти кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. №5 (79). С.184-199.
  6. Печко О. М. Становлення професійного мислення майбутнього вчителя фізичної культури у процесі педагогічної практики. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки. Чернігів : ЧДПУ, 2010. № 80. С. 107–110.
  7. Приходько В. В., Вілянський В. М., Чернігівська С. А. Управління власним здоров’ям : навч. посіб. Дніпропетровськ, 2012. 124 с.
  8. Томенко О. А., Лазоренко С. А. Рівень соматичного здоров’я і рухової активності студентів вищих навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2010. № 2. С. 17-20.
  9. Хазова С. А. Развитие конкурентоспособности специалистов по физической культуре и спорту в процессе профессиональной підготовки : монография. Майкоп : Адыгейский государственный університет, 2011. 371 с.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 511 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar