Головна » Статті » ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Кубатко А.І. МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Кубатко А.І.
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
Download in PDF: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2019-v4-22-2/2019_4-22-2_Kubatko_FMO.pdf

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У ПРОЦЕСІ ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Формулювання проблеми. Провідна роль у формуванні культури здоров’я у ЗВО належить прикладній фізичній підготовці, яка покликана не лише підтримати фізичний стан на період навчання, а й сформувати підґрунтя подальшого усвідомленого здоров’язбереження. Саме тому прикладна фізична підготовка в економічних університетах передусім має сприяти охороні здоров’я молодої людини та формувати у неї знання у галузі охорони здоров’я,  мотиви збереження здоров’я як психофізіологічної основи успішної професійної діяльності. Цим і обумовлена актуальність потреби формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки.
Матеріали і методи. Аналіз монографій, дисертаційних досліджень, статей, матеріалів науково-практичних конференцій, психолого-педагогічної, методичної, спеціальної літератури, законодавчої та нормативної документації з питань вищої освіти з метою визначення нормативної бази дослідження і впровадження його результатів; узагальнення та систематизація вітчизняного та зарубіжного досвіду, особистого педагогічного досвіду.
Результати. У дослідженні теоретично обґрунтовано модель формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки, яка базується на системному, професійно-особистісному, діяльнісному, холістичному, культурологічному, дискурсивному, акмеологічному підходах, загальнодидактичних принципах і спеціальних принципиах формування культури здоров’я особистості, прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців економічних спеціальностей та ведення здорового способу життя, передбачає удосконалення змісту, форм, методів й засобів, що забезпечують формування культури здоров’я компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки.
Висновки. Розроблена модель формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки ґрунтується на формуванні у майбутніх фахівців економічних спеціальностей ціннісного ставлення до власного професійного здоров’я через урахування у процесі прикладної фізичної підготовки їх особливостей.
Ключові слова: культура здоров’я, майбутні фахівці економічних спеціальностей, прикладна фізична підготовка, формування, модель.

MODEL OF HEALTH CULTURE FORMATION OF FUTURE SPECIALISTS OF ECONOMIC SPECIALTIES IN THE PROCESS OF APPLIED PHYSICAL TRAINING
A.I. Kubatko
Zaporizhzhya Polytechnic National University, Ukraine

Problem formulation. The leading role in the formation of a culture of health in the Free Economic Zone belongs to applied physical training, which is designed not only to maintain physical condition for the period of study, but also to form the basis for further conscious health. That is why applied physical training in economic universities should first of all promote the health care of a young person and form in him knowledge in the field of health care, motives for maintaining health as a psychophysiological basis for successful professional activity. This is due to the urgency of the need to form a culture of health of future professionals in economics in the process of applied physical training.
Materials and methods. Analysis of monographs, dissertation research, articles, materials of scientific and practical conferences, psychological and pedagogical, methodological, special literature, legislative and regulatory documentation on higher education in order to determine the regulatory framework of research and implementation of its results; generalization and systematization of domestic and foreign experience, personal pedagogical experience.
Results. The study theoretically substantiates the model of formation of health culture of future economic specialists in the process of applied physical training, which is based on systemic, professional, activity, holistic, culturological, discursive, acmeological approaches, general didactic principles and special principles of culture formation. personality, applied physical training of future specialists in economic specialties and a healthy lifestyle, involves improving the content, forms, methods and tools that ensure the formation of a culture of health competence of future specialists in economic specialties in the process of applied physical training.
Conclusions. The developed model of formation of health culture of future specialists of economic specialties in the process of applied physical training is based on formation of future specialists of economic specialties of value attitude to own professional health through consideration in the process of applied physical training of their features.
Keywords: health culture, future specialists of economic specialties, applied physical training, formation, model.

Список використаних джерел

  1. Кубатко А.І. Методологічні основи формування культури здоров’я майбутніх фахівців економічних спеціальностей у процесі прикладної фізичної підготовки. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 1(15). Частина 2. С. 150-155.
  2. Раєвський Р. Т., Канішевський С. М. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. проф. Р.Т. Раєвського. Одеса : Наука і техніка, 2010. 410 c.
Розділ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Додано: 22.02.2020 | Переглядів: 514 | Рейтинг: 0.0/0
Статті з теми:
Всього коментарів: 0
avatar